powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne
Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 
Okres realizacji: 01.04.2018 – 31.12.2019 
Całkowita wartość projektu: 687 992, 50 zł
wkład UE: 584 793, 62 zł
wkład własny: 64 850,00 zł

Celem projektu jest rozwój do końca 2019 r. zintegrowanych usług uzupełniających i wpierających rolę rodziny oraz wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez działalność ośrodka wsparcia rodzin, realizującymi pracę z rodzinami zastęp. i ich podopiecznymi, dziećmi z niepełnosprawnymi i ich rodzinami oraz rodzinami przeżywającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych z powiatu łęczyńskiego. Starostwo będzie realizowało projekt wspólnie ze swoimi jednostkami tj. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej i Ośrodkiem Rewalidacyjno – Wychowawczym w Łęcznej. 
Zgodnie z projektem, z różnych form wsparcia skorzystają łącznie 165 osoby: mieszkańcy Powiatu Łęczyńskiego, w tym szczególnie osoby/rodzice sprawujący funkcje rodzin zastępczych, osoby z niepełnosprawnościami, osoby niesamodzielne, Ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność, otoczenie tych osób, tj. członkowie rodzin sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. i osobami wykluczonymi z powodu ubóstwa/zagrożonymi ubóstwem, rodziny zastępcze, osoby z niepełnosprawnościami oraz otoczenie (rodziny) osób wykluczonych społecznie, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym rodziny dysfunkcyjne, dzieci i młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym.
Ponadto projekt skierowany jest do osób świadczących usługi społecznej użyteczności publicznej zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej.

Rezultaty projektu: 5 utworzonych miejsc świadczenia zintegrowanych usług wspierających rolę rodziny, w postaci 4 osób przeszkolonych w w zakresie świadczenia usług społecznych będących pracownikami PCPR w Łęcznej oraz zakup wyposażenie dla ORW, które to jednostki będą realizowały nowe formy terapii:
– hortiterapię,
– tarapię sensoryczna dźwiękiem.
Kadra zostanie przeszkolona i uzyska uprawnienia niezbędne do prowadzeniu doradztwa/szkoleń dla rodziców i osób sprawujących pieczę zastępczą w zakresie wspierania rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
Adresaci bezpośredni: rodzice dzieci z niepełnosprawnościami (22 osoby) i same dzieci (22 osoby), będące podoopiecznymi ORW w Łęcznej, rodzice i opiekunowie sprawujący pieczę zastępczą (51 os.) wraz z ich dziećmi (70 os.), którzy są pod kuratelą PCPR w Łęcznej. 
Osoby te należą do grupy osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność, niskie dochody, osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego. 
Dodatkowo uczestnikami projektu jest kadra podmiotów świadczących usługi społeczne: 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w PCPR w Łęcznej.

Zadania:
1 .podniesienie kwalifikacji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i zakup wyposażenia do terapii (pracownicy wezmą udział w: kursie hortiterapii, kursach specjalistycznych z zakresu wsparcia rodziny i spośród nich 2 osoby w szkoleniu dla. trenerów metodą PRIDE).
2. Świadczenie usług terapii sensorycznej, hortiterapii, terapii słuchowej- wsparcie w ramach zadania skierowane do 165 os:
1) terapia sensoryczna – dla 22 uczestników z niepełnosprawnościami w wymiarze 60h/os. w okresie. IX 2018-XII 2019,
2) hortiterapii – dla wszystkich uczestników w wymiarze 6h/os. w okresie VII-X 2019 w formie grupowej (17 grup)
3) terapia dźwiękowa stymulacja sensoryczna – dla 20 uczestników z niepełnosprawnością, 
w wymiarze 26h/os., w okresie IX 2018-XII 2019
Zajęcia będą realizowane przez terapeutów zewnętrznych oraz wewnętrznych, tj. pracowników PCPR nabywających kwalifikacje. i kształcących się w ramach zadania 1.
Celem zajęć terapeutycznych będzie rozładowanie napięć, podwyższ. poczucia własnej wartości, akceptacji siebie, wzmocnieniu zaradności, samodzielności i relacji i kompetencji społecznych oraz rehabilitacja psycho-ruchowa w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami.
Realizowane w siedzibie ORW i ogrodzie przy Ośrodku.
Zostanie zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczno-rehabilitacyjne niezbędne dla osób 
z niepełnosprawnościami.
3. Szkolenia doskonalące dla rodzin, w których weźmie udział 70 osób. Cykl szkoleń złożony z 15 szkoleń po 8h. Każde szkolenie realizowane w 2 grupach,. po 10-15 osób. Każdy z rodziców, będący uczestnikiem, będzie mógł uczestniczyć w minimum 3 szkoleniach, w zależności od indywidualnych potrzeb. Szkolenia realizowane przez kadrę PCPR. Szkolenia realizowane będą w siedzibach PCPR i ORW, zapewnione materiały dydaktyczne, poczęstunek-przerwy kawowe. Tematyka szkoleń adekwatna do potrze zgłaszanych przez rodziców.
Szkolenia będą się odbywały w dni robocze lub weekendy w okresie IX 2018-XII 2019. W razie potrzeb, na czas trwania szkoleń dla podopiecznych rodziców uczestniczących w szkoleniach zostaną przeprowadzone przez pracownika PCPR zajęcia animacyjno-świetlicowe.
Celem będzie zwiększenie u rodziców kompetencji w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz doskonalenie osób sprawujących pieczę zastępczą.
4. Trening interpersonalny dla rodzin-80 osób Trening realizowany w formie wyjazdowej ze względu na konieczność intensywności działań i dynamiki grupy oraz ograniczenie bodźców zewnętrznych, co sprzyjać będzie osiągnięciu celów treningu (rozwój umiejętności ważnych w relacji z innymi, w tym rozumienia zachowań własnych, wyrażania myśli i uczuć, rozwiązywania konfliktów).
W treningu wezmą udział całe rodziny, zajęcia prowadzone w podziale na grupy dla osób dorosłych (sprawujące opiekę) i dzieci (osoby przebywające pod opieką), łącznie 80 osób w 10 grupach szkoleniowych, 
5. Doradztwo specjalistyczne (seksuolog, psychoterapeuta, dietetyk, psychiatra)-165 osób. Spotkania z psychiatrą / psychoterapeutą / seksuologiem / dietetykiem ds. ON oraz konsultacje z pracownikami. PCPR w formie indywidualnej i grupowej realizowane środowiskowo – w miejscu zamieszkania uczestników. Wymiar pracy specjalistycznej: 4 spec. x 2h/tydz. = 32h/m-c, wymiar pracy pracownika PCPR: 10h/m-c. Okres wsparcia: IX 2018-XII 2019
Obydwie placówki tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodek Rewalidacyjno –Wychowawczy zostaną wyposażone w sprzęt i materiały wspierające prowadzenie wsparcia merytorycznego.