powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Nowa jakość zarządzania – wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego

„Nowa jakość zarządzania – wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet V:Dobre Rządzenie
Działanie 5.2: „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”
Poddziałanie 5.2.1: „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”

Wartość projektu: 4 007 866,80 zł
Finansowanie:
Europejski Fundusz Społeczny – 95 % – 3 783 150,00 zł
Budżet Jednostek Samorządu Terytorialnego – 5% – 224 716,80 zł
Okres realizacji projektu: 1 października 2008 – 31 maja 2010

Cele projektu:
Celem projektu jest wzrost zdolności instytucjonalnych samorządów regionu lubelskiego osiągnięty dzięki wysokiej jakości usług publicznych i zarządzania rozwojem lokalnym.
Cele cząstkowe:
podniesienie standardów obsługi klienta w jednostacj samorządowych
usprawnienie wdrażania lokalnej polityki rozwoju
poprawa sprawności i jakości pracy kadry urzędniczej
otwarcie samorządów na współpracę z instytucjami

Działania:
Realizacja szkoleń specjalistycznych dla JST
Realizacja szkoleń ogólnych dla JST
Realizacja szkoleń informatycznych dla JST
Realizacja szkoleń na odległość

Wszystkie szkolenia zostaną zlecone w ramach procedury zamówień publicznych zewnętrznym wykonawcom. Planujemy w sumie 136192 godziny szkoleń dla całego województwa.

Koordynator projektu:
Łukasz Borowiec
e-mail: l.borowiec@powiatleczynski.pl
tel. (081) 752-64-21