powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Bogactwo pogranicza – transgraniczna strategia rozwoju turystyki w Powiecie Łęczyńskim i Rejonie Żółkiewskim. Etap II

Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006
Priorytet II: Rozwój kapitału ludzkiego i transgranicznej współpracy instytucjonalnej włącznie z bezpieczeństwem na granicach Unii Europejskiej
Działanie 2.2: Wsparcie inicjatyw społeczności lokalnych (Wsparcie mikroprojektów)

Wartość projektu: 262 850,00 zł
Finansowanie:
■ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 73,40 % – 192 931,90 zł
■ Budżet Powiatu Łęczyńskiego – 16,6 % – 43 633,10 zł
■ Budżet państwa – 10% – 26 285,00 zł

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2007 – 31 października 2007

Cele projektu:
Celem głównym projektu był rozwój społeczno-gospodarczy obszarów przygranicznych poprzez promocję turystyki i wypracowanie dobrych praktyk współpracy pomiędzy społecznościami oraz władzami lokalnymi Polski i Ukrainy.
Celami cząstkowymi były:
■ rozwój sektora turystycznego na terenach przygranicznych;
■ lepszy dostęp do informacji o ofercie turystycznej regionu;
■ stworzenie nowych produktów związanych z kulturą i turystyką;
■ ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego;
■ integracja społeczno-gospodarcza sąsiadujących rejonów;
■ generowanie powiązań i pomysłów na długofalową współpracę transgraniczną

Działania:
■ Zakrojona na szeroką skalę promocja powiatu łęczyńskiego oraz rejonu żółkiewskiego jako miejsc atrakcyjnych turystycznie i gospodarczo.
■ Rozszerzenie funkcji Punktu Informacji Turystycznej w Łęcznej.
■ Szkolenie dla przedstawicieli powiatu łęczyńskiego i rejonu żółkiewskiego zajmujących się rozwojem turystyki.
■ Konferencja dot. omówienia perspektyw dalszej współpracy w zakresie rozwoju turystyki.