powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Razem ku przedsiębiorczośći!-pobudzenie aktywności społeczno-gospodarczej przedsiębiorców sektora MŚP z terenu Powiatu Łęczyńskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna
Działanie 7.3 Współpraca międzyregionalna
Kategoria II: Małe inicjatywy międzyregionalne

Okres realizacji: 01.03.2010 – 30.09.2010

Wartość projektu: 65 394,60
Finansowanie:
■ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 70% – 45 776,22
■ Budżet Powiatu Łęczyńskiego – 30% – 19 618,38

Celem projektu jest kreacja efektywnych powiązań międzyregionalnych o charakterze bilateralnym prowadząca do podniesienia aktywności społeczno-gospodarczej przedsiębiorców sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) Powiatu Łęczyńskiego. Inicjatywa zakłada objęcie uczestnictwa w konferencji z zakresu podatkowych aspektów działalności gospodarczej 25 przedsiębiorców należących do sektora MŚP i działających na terenie powiatu oraz wybudowanie w ramach projektu podstrony internetowej. Realizacja projektu ma na celu:
■ poprawę optymalności współpracy międzyregionalnej regionu poprzez partycypowanie łęczyńskiego biznesu w doświadczeniach inwestycyjnych przedsiębiorców regionu partnerskiego
■ wzrost poziomu samoświadomości podatkowej wśród przedsiębiorców sektora MŚP terenu Powiatu Łęczyńskiego w drodze udziału w konferencjach
■ rozwój postaw proinwestycyjnych wśród przedstawicieli sektora MŚP terenu Powiatu Łęczyńskiego poprzez uczestnictwo w konferencji i telekonferencji
■ nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania istniejących bodźców prawno-finansowych
■ nawiązanie współpracy przez lokalny biznes z przedstawicielami przedsiębiorców sektora MŚP miasta Humenne

Osiągnięcie wspomnianych powyżej celów pozwoli na zaprezentowanie lokalnej oferty inwestycyjnej szerszemu spektrum potencjalnych inwestorów, a w konsekwencji w sposób realny wpłynie na możliwość pozyskania inwestorów z zewnątrz. Przedsięwzięcie warunkuje aktywizację przedstawicieli lokalnego biznesu, zwiększenie konkurencyjności powiatowych MŚP przyczyniając się do poszerzenia ich rynku działalności i nawiązanie nowych kontaktów handlowych, w tym z przedsiębiorcami miasta Humenne.