powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Bogactwo pogranicza – transgraniczna strategia rozwoju turystyki w Powiecie Łęczyńskim i Rejonie Żółkiewskim”

Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006
Priorytet II: Rozwój kapitału ludzkiego i transgranicznej współpracy instytucjonalnej włącznie z bezpieczeństwem na granicach Unii Europejskiej
Działanie 2.2: Wsparcie inicjatyw społeczności lokalnych (Wsparcie mikroprojektów)

Wartość projektu: – 111 102, 51 zł
Finansowanie:
■ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 75 % – 83 326,88 zł
■ Budżet Powiatu Łęczyńskiego – 15 % – 16 665,38 zł
■ Budżet państwa – 10% – 11 110,25 zł

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2006 – 31 maj 2007

Opis projektu:
Celem projektu było pogłębienie kontaktów między powiatami na poziomie władz samorządowych oraz na szczeblu lokalnym, jak również poprawa konkurencyjności obszaru przygranicznego poprzez stworzenie podstaw polsko-ukraińskiej współpracy na szczeblu instytucjonalnym, co miało istotny wpływ na rozwój turystyki w Powiecie Łęczyńskim i Rejonie Żółkiewskim.

Istotą całego projektu jest nawiązanie szeroko pojętej współpracy w zakresie wymiany doświadczeń władz samorządowych i administracji, co prowadzi do powstania wspólnej transgranicznej strategii rozwoju turystyki.

Etapy wdrażania projektu:
■ Czerwiec 2006 r. – wyposażenie i otwarcie Punktu Informacji Turystycznej w Łęcznej oraz konferencja studyjna otwierająca realizację projektu.
■ W Punkcie Informacji Turystycznej można uzyskać informacje na temat oferty turystycznej powiatu oraz zakupić materiały prezentujące walory przyrodnicze i historię Ziemi Łęczyńskiej.
■ Wrzesień 2006r. – 2-dniowa wizyta studyjna 10-osobowej delegacji z Powiatu Łęczyńskiego w Rejonie Żółkiewskim.
■ Październik 2006r. – Tworzenie bazy danych niezbędnych do opracowania strategii.
■ Styczeń 2007 r. – Opracowanie i wdrożenie interaktywnych baz danych dla Żółkwi i Łęcznej oraz aplikacji do obsługi ruchu turystycznego on-line, 2 – dniowe spotkanie ekspertów w Łęcznej, w którym przewiduje się udział 20 osób, w tym 10 osób z Rejonu Żółkiewskiego.
■ Marzec 2007 r. – Seminarium w Łęcznej, w którym przewiduje się udział 40 osób, w tym 10 osób z Rejonu Żółkiewskiego, prezentacja transgranicznej strategii rozwoju turystyki w Powiecie Łęczyńskim i Rejonie Żółkiewskim” w 3 wersjach językowych: angielskiej, polskiej, ukraińskiej, opracowanie i wydruk map.
■ Maj 2007 r. – 1-dniowa konferencja zamykająca projekt w Łęcznej, podczas której przewiduje się udział 50 osób w tym 10 osób z Rejonu Żółkiewskiego.