powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy

Projekt realizowany będzie od 1 czerwca 2018 r. do 31.08.2020 r. 
Całkowita wartość projektu: 713 312, 50 zł. 
Kwota dofinansowania: 641 981, 25 zł 
W tym z UE 606315,62 zł UE, 
Wkład własny 71 331, 25 zł. 

Projektu „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”, który realizowany będzie w szkołach kształcących zawodowo wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie. 
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

W projekcie zaplanowana następujące działania: 
1. Nawiązanie współpracy ze szkołami wyższymi i pracodawcami, w ramach której zostaną zorganizowane wizyty studyjne na lubelskich uczelniach, pozwalające na poznanie nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem IT. Zorganizowany także zostanie „Dzień zawodowca” debata z pracodawcami, przedstawicielami wyższych uczelni i uczniów poparta pokazem umiejętności zawodowych nabytych przez uczniów. 
2. Osmiu nauczycieli przedmiotów zawodowych weźmie udział w różnorodnych szkoleniach podnoszących kwalifikacje i w studiach podyplomowych, m.in. z zakresu informatyki śledczej, rachunkowości zarządczej, zarządzania sprzedażą, kursach SQL, administrowania sieciami komputerowymi, księgowością z wykorzystaniem programów księgowych. Później nabyte nowe kwalifikacje i wiedza będą wykorzystywali prowadząc dodatkowe zajęcia dla uczniów, adekwatne do programów szkoleń. 
3. Uczniowie będą mogli wziąć udział w szkoleniach, dzięki którym uzyskają nowe kwalifikacje i umiejętności w zakresie wykraczającym poza program szkolny, m.in. warsztatach z grafiki komputerowej, AUToCAD, Podoskop, Excel zaawansowany, w kursach na prawo jazdy kat. B, specjalistycznych szkoleniach gastronomicznych, nowoczesnych technikach fryzjerskich, szkoleniach z zabezpieczeń technicznych – łącznie skorzysta z nich 70 uczniów, do końca 06.2020 r. 
Uczniowie oprócz szkoleń będą mogli także nabyć doświadczenie zawodowe, dzięki udziałowi w stażach i praktykach zawodowych, ta forma wsparcia przewidziana został zgodnie, ze zgłoszonym zapotrzebowaniem dla 42 uczniów. 
Dodatkowym, trwałym efektem dla szkoły będzie zakup wyposażenia dla pracowni szkolnych, na kwotę przekraczającą 300 tys. zł. Będzie to głownie wyposażenie 3 pracowni komputerowych (po 15 stanowisk) oraz sprzęt peryferyjny, typu drukarki laserowe wielofunkcyjne, ekrany interaktywne, urządzenia do nauki pracy biurowej, podzespoły do nauki montażu komputerów oraz specjalistyczne oprogramowanie do wykorzystywania podczas zajęć dydaktycznych.