powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Deklaracja Dostępności

Starostwo Powiatowe w Łęcznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotu

Data publikacji strony internetowej: 22 marca 2019r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 24 marca 2021r.

Oświadczenie sporządzono dnia 23 września 2020r.. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator ds. Dostępności

Marta Kociuba – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
tel. (81) 5315280
e- mail: m.kociuba@powiatleczynski.pl

Do zadań Koordynatora w szczególności należy:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej,
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  3. monitorowanie działań w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. przedstawianie Staroście Łęczyńskiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Paweł Romańczuk ,adres poczty elektronicznej p.romanczuk@powiatleczynski.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 531 52 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.