powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Obwieszczenie Starosty Łęczyńskiego w sprawie decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed dniem 14 marca 2005 roku dotyczących pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego.

Obwieszczenie Starosty Łęczyńskiego w sprawie decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed dniem 14 marca 2005 roku dotyczących pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego.

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r., poz. 1394) zawiadamiam, że decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie wskazanej wyżej ustawy, wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r. przepis ust. 1 nie stosuje się do pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

Jednocześnie informuję, że pojazdy, których decyzje o zarejestrowaniu wygaszono w w. trybie mogą podlegać powtórnej rejestracji, po spełnieniu warunków niezbędnych do rejestracji tj. dokonanie ubezpieczenia OC oraz przeprowadzenie badania technicznego pojazdu, jeżeli takowemu podlega.

XXIV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces”

XXIV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces”

Głównym celem ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” jest promocja:

-przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy

mieszkańców;

– innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich i miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”;

– działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu, w tym

przedsięwzięć zrealizowanych na rzecz: ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii;

– włączenia społecznego i zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich i miastach

do dwudziestu tysięcy mieszkańców, ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup dewaloryzowanych na rynku pracy (np. osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, wychowawczych, emerytów);

-przedsięwzięć* efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Więcej szczegółowych informacji pod linkiem:

https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

25 – lecie Powiatu Łęczyńskiego

25 – lecie Powiatu Łęczyńskiego

Powiat Łęczyński ma już 25 lat!

Z tej okazji 18 marca odbyła się uroczysta Gala podsumowująca ćwierćwiecze istnienia naszej małej ojczyzny.

Jubileuszowe obchody rozpoczęła uroczysta sesja Rady Powiatu, po jej zakończeniu wierni modlili się w intencji mieszkańców w kościele św. Barbary. Gala 25-lecia Powiatu Łęczyńskiego została zorganizowana na hali sportowej Górnik Łęczna. Gości powitali Starosta Krzysztof Niewiadomski oraz Wicestarosta Michał Pelczarski. W uroczystościach udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych i jednostek organizacyjnych powiatu łęczyńskiego oraz zaproszeni goście, a wśród nich delegacja zagraniczna z Rejonu Stryjskiego.

Uroczystość była okazją do rozmów o przeszłości, ale też przyszłości Powiatu Łęczyńskiego. Na scenie nagrodzeni zostali Starostowie poprzednich kadencji, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Dyrektorzy jednostek powiatowych, wieloletni pracownicy Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Wczorajsze wydarzenie było okazją do uhonorowania tych osób, które mają realny wpływ na rozwój naszego powiatu.

Poznaliśmy też laureatów konkursu „Złoty Gryf”, w którym przyznane zostały nagrody w kategoriach:

ZŁOTY GRYF w kategorii działalność społeczna FG PATRIA ŁĘCZNA

ZŁOTY GRYF w kategorii działalność gospodarcza P.U.H. „NANA” Waldemar Niewiadomski

ZŁOTY GRYF w kategorii działalność sportowa Stowarzyszenie Łęczna Biega

ZŁOTY GRYF oraz w kategorii działalność kulturalna DOT SPOT – Przestrzeń Kreatywna.

Przybyłym gościom czas umilił występ Orkiestry Górniczej pod dowództwem Kapelmistrza Pana Pawła Kowalika, a także niezwykłe widowisko artystyczne, które przygotowała młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

25 lat Powiatu Łęczyńskiego to czas wytężonej pracy, ale też dynamicznego rozwoju. Niech kolejne lata będą równie owocne i pełne sukcesów dla całej społeczności Powiatu Łęczyńskiego!

Obwieszczenie Starosty Łęczyńskiego w sprawie decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed dniem 14 marca 2005 roku dotyczących pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego.

LVIII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Informuję, iż LVIII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 26 marca 2024 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w roku 2023.
 7. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok,
  c) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  d) w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2024 roku na Powiat Łęczyński,
  e) w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2024 – 2026”,
  f) w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024 – 2026,
  g) w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 -2026”,
  h) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu niekonkurencyjnego,
  pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie łęczyńskim (II)”
  w ramach Priorytetu IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP (typ projektu nr 1: Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych), programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,
  i) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łęczyńskiego do projektu pn. „Młodzi profesjonaliści – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w technikach i branżowych szkołach I stopnia Powiatu Łęczyńskiego”,
  j) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Łęczyńskiego,
  k) w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Łęczyńskiego oraz uchwalenia statutu.
 8. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski