powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu łęczyńskiego dotyczące zmiany granic administracyjnych Powiatu Łęczyńskiego poprzez włączenie części miejscowości Jawidz z terenu Gminy Spiczyn (powiat łęczyński) do Gminy Niemce (powiat lubelski), tj. działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 2084/1, 2084/2, 2089, 2090, 2091/3, 2091/4, 2091/5, 2091/6 obręb 0003 Jawidz, jednostka ewidencyjna Spiczyn o łącznej powierzchni: 97,3521 ha.

Konsultacje społeczne:
▪ skierowane są do mieszkańców powiatu łęczyńskiego;
▪ przeprowadzone zostaną od dnia 05 maja 2023 r. do dnia 14 maja 2023 r.;
▪ odbędą się celem zasięgnięcia opinii mieszkańców powiatu łęczyńskiego do proponowanej zmiany granic;
▪ odbędą się w formie ankiety konsultacyjnej [przekazywanej w wersji papierowej lub elektronicznej];
▪ będą uznane za ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział.

Ankieta konsultacyjna dostępna będzie od dnia 05.05.2023 r.:
a) na stronie internetowej powiatu łęczyńskiego pod adresem: www.powiatleczynski.pl;
b) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łęcznej w zakładce Konsultacje Społeczne;
c) w Punkcie Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Łęcznej [Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna (parter)];
d) w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej [Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna (piętro I)].

Wypełnioną ankietę konsultacyjną należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Łęcznej [decyduje data wpływu do tut. starostwa]:
a) przesyłając pocztą tradycyjną na adres:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
b) osobiście przedkładając w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej [Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna (piętro I)];
c) przesyłając elektronicznie na adres: konsultacje.spoleczne@powiatleczynski.pl ;

Szczegółowe informacje o konsultacjach społecznych zamieszczone są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łęcznej w zakładce Konsultacje społeczne oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. starostwa.
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych Powiatu Łęczyńskiego poprzez włączenie części miejscowości Jawidz z terenu Gminy Spiczyn (powiat łęczyński) do Gminy Niemce (powiat lubelski) zostaną podane do publicznej wiadomości przez opublikowanie na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. starostwa.

Zaproszenie na spotkanie organizacji pozarządowych

Zaproszenie na spotkanie organizacji pozarządowych

Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych zaprasza przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych z obszaru pomocy społecznej, integracji społecznej i zawodowej, edukacji, kultury, sportu, zdrowia,

dnia 8.05.2023 r. do Środowiskowego Domu Samopomocy Podzamcze 2,

I piętro, godz. 10:00 – 12:00,

Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem, będzie jednym z tematów przewodnich spotkania organizacji pozarządowych z terenu Miasta i Gminy Łęczna oraz Powiatu Łęczyńskiego.

Celem spotkania jest podniesienie skuteczności i efektywności współpracy w sferze zadań publicznych.

Spotkanie poprowadzi dr Paweł Wiśniewski działacz społeczny i prawnik, doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Adiunkt w Uczelni Korczaka Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie i współpracownik Kolegiów Pracowników Służb Społecznych w Lublinie i Biłgoraju.

Serdecznie zapraszamy na to wyjątkowe spotkanie.

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Odstąpienie od umowy kupna pojazdu

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Odstąpienie od umowy kupna pojazdu


Zawarcie umowy kupna pojazdu powoduje, iż jego własność przechodzi na Kupującego. Kupujący przed zawarciem takiej umowy winien upewnić się co do stanu faktycznego i prawnego danego pojazdu. Jednakże niejednokrotnie po dokonaniu zakupu, pomimo dokładnych oględzin pojazdu, okazuje się, że jego stan techniczny i/lub prawny budzi wątpliwości Kupującego, który z uwagi na nadmierne koszty naprawy lub też niejasną historię prawną pojazdu nosi się z zamiarem odstąpienia od umowy jego kupna, tj. zwrotu pojazdu Sprzedającemu za zwrotem zapłaconej ceny. Wszak odstąpienie od umowy jest możliwe, niemniej jednak przesłanki do dokonania ww. czynności regulują przepisy Działu II kodeksu cywilnego – rękojmia za wady (art. 556 – 576). Rękojmia za wady to odpowiedzialność Sprzedającego względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę.

Pamiętaj!
Rękojmia za wady to odpowiedzialność Sprzedającego względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę.

Zgodnie z art. 560 § 1 k.c. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę. Możliwość taką wyłącza dokonanie przez Sprzedającego, niezwłocznej wymiany wadliwego pojazdu na wolny od wad lub też usunięcie istniejących wad bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Niemniej jednak w sytuacji kiedy pojazd był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę lub też sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Wady dzielimy na fizyczne i prawne.Przepis art. 5563 k.c. zawiera zamknięty katalog wad prawnych, którymi są: stanowienie przez rzecz własności osoby trzeciej,
obciążenie rzeczy prawem osoby trzeciej albo ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą na skutek decyzji lub orzeczenia właściwego organu. Pozostałe wady to wady fizyczne.

O wadzie fizycznej mówimy wtedy kiedy zakupiony pojazd jest niezgodny z umową, tj. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (art. 5561 k.c.).  Wada wykryta po zakupie pojazdu musi być istotna, a oceny istotności wady w rozumieniu przepisów o rękojmi przy sprzedaży należy dokonywać z punktu widzenia kupującego, a nie przydatności rzeczy do zwykłego użytku. To oczekiwania nabywcy związane z funkcjonowaniem rzeczy mają tutaj podstawowe znaczenie (wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie – I Wydział Cywilny z dnia 26 listopada 2019 r., sygn. akt I ACa 730/18). Co więcej, wada ta musi być ukryta, a więc taka o której Kupujący nie wiedział w dniu zakupu, bowiem nie został o niej poinformowany przez Sprzedającego

 CZAS NA ZGŁOSZENIE EWENTUALNYCH WAD 

Termin na stwierdzenie ewentualnych wad fizycznych w pojeździe wynosi 2 lata od dnia jego wydania Kupującemu, a data wykrycia wady ma istotne znaczenie dla odstąpienia od umowy, bowiem oświadczenie takie winno zostać złożone Sprzedającemu w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia ww. wad. Jednocześnie stwierdzenie wady prawnej rozpoczyna bieg terminu na odstąpienie od umowy, który wynosi 1 rok.

W sytuacji kiedy doszło do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz dotkniętą wadą. Co więcej, Sprzedawca na żądanie Kupującego jest obowiązany do naprawienia szkody jaką ten poniósł w związku z zawarciem umowy kupna pojazdu, o którego wadach fizycznych lub prawnych nie wiedział, przy czym nie ma znaczenia fakt, że poniesiona szkoda jest następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Do takich szkód można zaliczyć m.in. zwrot kosztów zawarcia umowy, koszty odebrania i ubezpieczenia pojazdu oraz zwrotu dokonanych nakładów na pojazd, w zakresie w jakim Kupujący nie odniósł z nich korzyści.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie całej Polski!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:
– każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),
– osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie. Rejestracji można dokonać:
– telefonicznie pod numerem: (81) 531 52 81
e-mailowo: pomocprawna@powiatleczynski.pl
– on-line: za pośrednictwem strony www.zapisy-np.ms.gov.pl 

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.