powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Nabór do komisji opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w roku 2024 w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i zdrowia

Nabór do komisji opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w roku 2024 w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i zdrowia

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniującej wnioski w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i zdrowia ogłaszanego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowej następuje na podstawie złożonego formularza podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej. Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik do ogłoszenia.

Formularze prosimy przesłać w terminie do 12 lutego 2024r. w jednej z poniższych form:

  1. pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, z dopiskiem Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w roku 2024 w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i zdrowia ”,
  2. pocztą elektroniczną na adres poczta@powiatleczynski.pl,
  3. złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej,
    Al. Jana Pawła II 95 A, (I p. pok. 111).

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu formularza do Starostwa Powiatowego
w Łęcznej.

Przed rozpoczęciem posiedzenia członkowie komisji są zobowiązani do podpisania oświadczenia, iż nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie oraz nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24, w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. z 2021 r. poz. 735) tj. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do pełnej bezstronności.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

Wyboru przedstawiciela organizacji pozarządowych lub podmiotów, wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokona Zarząd Powiatu
w Łęcznej, w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.

W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2024, komisja konkursowa, zgodnie z art. 15 ust. 2da ww. ustawy, będzie działać bez ich udziału.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Nabór do komisji opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w roku 2024 w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i zdrowia

Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego na rok 2024

Konkurs dotyczy zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz ochrony i promocji zdrowia. Skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Powiatu Łęczyńskiego. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 23 lutego 2024 r. do godz. 15.00.

Powstanie Styczniowe

Powstanie Styczniowe

Chorągiew Zamku w Zawieprzycach zorganizowała poruszające uroczystości upamiętniające 161. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Pod wzorem niezłomnych powstańców z tamtego okresu, społeczność zebrana przy mogile powstańców w Spiczynie oddała hołd męstwu i ofiarności tych, którzy walczyli o wolność Ojczyzny. W uroczystości uczestniczył członek zarządu Powiatu Łęczyńskiego Michał Woźniak.

Uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i kwiaty przy symbolicznej mogile, okazując szacunek dla bohaterskich serc, które nieugięcie stawiły czoła zaborcom. To ważne wydarzenie, które jednoczy społeczność i przypomina o dziedzictwie tych, którzy nieśli krzyż walki o niepodległość.

CZYTAJ…
Powstanie Styczniowe – Klarów

Powstanie Styczniowe – Klarów

W minioną niedzielę odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem Powstania Styczniowego w Klarowie, na wydarzeniu obecni byli Starosta Krzysztof Niewiadomski, Wicestarosta Michał Pelczarski oraz członek Zarządu Powiatu Piotr Rybak.

Początek uroczystości stanowiła polowa msza święta w której uczestniczyli nie tylko mieszkańcy, ale również licznie przybyli goście z okolicznych miejscowości. Nabożeństwu towarzyszyła uroczysta atmosfera zadumy i refleksji nad heroizmem tych, którzy walczyli o niepodległość Polski.

CZYTAJ…