powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Nabór do komisji opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w roku 2023 w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i zdrowia

Nabór do komisji opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w roku 2023 w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i zdrowia

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniującej wnioski w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i zdrowia ogłaszanego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

CZYTAJ…
Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego na rok 2023

Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego na rok 2023

Konkurs dotyczy zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz ochrony i promocji zdrowia. Skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Powiatu Łęczyńskiego. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 22 lutego 2023 r. do godz. 15.00.

CZYTAJ…