powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Uchwała nr 162/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego przeznaczonych do sprzedażyNa podstawie art. 25b, art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XVII/154/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata zmienionej uchwałą nr XVIII/185/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 czerwca 2012 r., Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:

§ 1
1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w Jawidzu, gm. Spiczyn, składającą się z działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Jawidz, numerem ewidencyjnym 1383 o pow. 10,8000 ha, będącą własnością Powiatu Łęczyńskiego, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143791/3, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wykaz postanawia się podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej, przy Al. Jana Pawła II 95 A na okres 21 dni.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.