powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

Zadanie finansowane w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.
Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego uzyskana przez Powiat Łęczyński na realizację Programu wynosi 1 942 335,00 zł

Okres realizacji: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Całkowita wartość Programu: 1 942 335,00 zł

CELE PROGRAMU:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Dodatkowe cele stanowią:

1) poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

2) wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;

3)  uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

4) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;

5) zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Czas trwania usług asystenta

 1. Czas trwania usług asystencji osobistej − usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.
 2. Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:
 3. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 5. 360 godzin rocznie dla:
 6. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 7. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W związku z ogromnym zainteresowaniem w poprzednich edycjach programu, została zwiększona liczba osób niepełnosprawnych do 70 osób oraz liczbę asystentów do 35 osób.

 • Planowana liczba dzieci w wieku do 16 r.ż. wynosi 10 osób.
 • Planowana liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi 45, w tym 20 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.
 • Planowana liczba osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wynosi 15.
Informacje dot. szczepienia przeciw grypie w sezonie 2022/2023

Informacje dot. szczepienia przeciw grypie w sezonie 2022/2023

Szczepienia publiczne przeciw grypie finansowane z budżetu ministra właściwego ds. zdrowia (realizowane z wykorzystaniem szczepionek wydawanych nieodpłatnie przez RARS oraz preparatów posiadanych na stanie podmiotów leczniczych i aptek) nie będą kontynuowane w sezonie 2022/2023.

CZYTAJ…
Obwieszczenie Starosty Łęczyńskiego o zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi

Obwieszczenie Starosty Łęczyńskiego o zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2021 r., pozy. 1912 z późn. zm.) Starosta Łęczyński wykonujący zadania z administracji rządowej w przedmiocie scalania i wymiany gruntów zawiadamia o zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi: Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn,
Zosin – Gmina Cyców w dniu 12.04.2022 o godz. 10.00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Stręczynie.

Pełna treść obwieszczenia