powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Komunikat o zmianie trybu udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Komunikat o zmianie trybu udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Starosta Łęczyński informuje, iż z dniem 1 lipca 2023 r. (sobota) zniesiony zostaje stan zagrożenia epidemicznego. Tym samym od dnia 3 lipca 2023 (poniedziałek) Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone będą w formie stacjonarnej. Z wizyt zdalnych korzystać będą mogły wyłącznie osoby, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945.) tj. osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2023 – Nabór Wystawców

Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2023 – Nabór Wystawców

Powiat Łęczyński prowadzi nabór wystawców na Dożynki Powiatu Łęczyńskiego, które odbędą się 3 września w Łęcznej.

Zachęcamy do zgłaszania stoisk promocyjnych przygotowanych przez gminy, instytucje kultury, podmioty świadczące usługi doradcze dla rolników, organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a także artystów ludowych, rzemieślników, wytwórców produktów lokalnych i tradycyjnych, oferujących wyłącznie własne prace lub wyroby.

Na karty zgłoszeniowe oczekujemy do dnia 21 sierpnia 2023 r.

Karty zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami mogą zostać dostarczone w jednej z wymienionych poniżej form:

– osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą, na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Kancelaria podawcza – pok. 111, al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna

– drogą elektroniczną (skan podpisanej karty zgłoszenia) na adres e-mail: a.jasinska@powiatleczynski.pl

Obsługa gastronomiczna i handlowa imprezy oraz obsługa urządzeń rekreacyjnych dla dzieci zostały zlecone na zasadzie wyłączności jednemu podmiotowi.

Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Łęcznej

Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Łęcznej

Zarząd Powiatu Łęczyńskiego z Absolutorium i Wotum Zaufania!

Wczoraj odbyła się XLVIII sesja Rady Powiatu w Łęcznej, której wynikiem było otrzymanie przez Zarząd Powiatu w Łęcznej Absolutorium i Wotum Zaufania, które są wyrazami akceptacji podejmowanych przez Zarząd działań.✅

Tegoroczne decyzje Zarządu, podobnie jak w poprzednich latach, mają niezmiennie na celu wielopłaszczyznowy rozwój powiatu i poprawę jakości życia mieszkańców. Decyzję o przyznaniu Absolutorium i Wotum Zaufania opartą o wniosek złożony przez Komisję Rewizyjną podjął również niezależny organ: Regionalna Izba Obrachunkowa.📈

Chcemy serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w dotychczasowy rozwój powiatu – mieszkańcom regionu angażującym się w rozwój lokalnej społeczności i organizowane przez nas wydarzenia, jak również wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Dziękujemy też pracownikom i przedstawicielom podległych Starostwu jednostek. Podziękowania należą się również Radnym, którzy mieli bezpośredni wpływ na pozytywną decyzję dotyczącą Absolutorium i Wotum Zaufania:

– Arkadiuszowi Biegajowi

– Agacie Dudek

– Jadwidze Jaskułeckiej

– Piotrowi Jastrzębskiemu

– Bożenie Kornatce

– Adamowi Niwińskiemu

– Piotrowi Rybakowi

– Małgorzacie Więcławskiej-Siwek

– Pawłowi Wolińskiemu

– Michałowi Woźniakowi

Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Łęcznej

Zmiany od 1 lipca 2023 r. dla kupujących i sprzedających pojazdy oraz kierowców

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r.  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1118) z dniem 01.07.2023 r. odwołano na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego, w związku z powyższym od 01.07.2023 r. na złożenie zawiadomienia o zbyciu/nabyciu oraz rejestrację pojazdu sprowadzonego z UE jest ustawowe 30 dni.

Ważne – obowiązek rejestracji, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu obciąża obie strony transakcji, zarówno nabywcę jak i zbywcę pojazdu (dotyczy sprzedaży, darowizny, zamiany czy nabycia pojazdu w drodze dziedziczenia).

Zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu można dokonać osobiście w wydziale komunikacji, przez pełnomocnika, wysłać pocztą lub elektronicznie za pośrednictwem EPUAP.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz niezgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w powyższym terminie powoduje nałożenie kary pieniężnej w wysokości od 200 do 1.000 zł.

Pamiętać należy, że po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego tj. od dnia 01.07.2023 r. w ciągu 60 dni należy wykonać lub odnowić wszystkie zaległe badania i szkolenia, a terminy ważności niżej wymienionych dokumentów przedłużyć:

  • prawa jazdy,
  • pozwolenia na kierowanie tramwajem,
  • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
  • świadectwa kierowcy,
  • legitymacji instruktora nauki jazdy,
  • zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),
  • uprawnień do kierowania pojazdami,
  • wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

Po tym terminie ww. uprawnienia automatycznie stracą ważność.

Komunikat o zmianie trybu udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie,mediacja oraz edukacja prawna w 2023 r.

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać Cię na skorzystanie z usług kancelarii prawnej
i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc?

Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łęczyńskiego.

Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Pomoc świadczona jest na podstawie ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Więcej w linku poniżej: