powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 r.

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 r.

Zakończenie roku szkolnego w placówkach oświatowych powiatu łęczyńskiego

Dziś zakończyliśmy rok szkolny 2023/2024 uroczystą mszą św. w kościele św. Barbary w Łęcznej. Wspaniała atmosfera i piękne kazanie były doskonałym wstępem do tego wyjątkowego dnia.

Po ceremonii, przedstawiciele powiatu łęczyńskiego odwiedzili nasze szkoły powiatowe:

 • Starosta łęczyński Pan Daniel Słowik wziął udział w zakończeniu roku w Zespole Szkół Górniczych oraz w Zespole Szkół im. Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej. Starosta osobiście pogratulował uczniom ich osiągnięć i podziękował nauczycielom za ich ciężką pracę i poświęcenie. Podkreślił, jak ważna jest edukacja w rozwoju młodzieży i jak wielki wkład w tę misję mają dyrektorzy oraz pracownicy szkół. Na zakończenie życzył wszystkim spokojnych i bezpiecznych wakacji, pełnych radości i zasłużonego odpoczynku.
 • Wicestarosta łęczyński, Pan Michał Woźniak, pożegnał osobiście uczniów i pracowników Szkoły Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna. W swoim przemówieniu podkreślił, jak ważne jest łączenie edukacji z pasją sportową i wyraził swoje uznanie dla osiągnięć uczniów tej szkoły. Życzył im dalszych sukcesów zarówno na polu naukowym, jak i sportowym, oraz bezpiecznych wakacji.
 • W Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach swoją obecnością zaszczyciła Skarbnik Powiatu Pani Wioletta Wachewicz. Podczas swojego wystąpienia wyraziła wyrazy uznania dla całej społeczności szkolnej za ich zaangażowanie i sukcesy w mijającym roku szkolnym. Podziękowała nauczycielom za ich wkład w edukację młodzieży oraz życzyła wszystkim udanych wakacji.
 • Rok szkolny żegnali również wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej oraz wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem.

Starosta Łęczyński składa na ręce wszystkich dyrektorów powiatowych placówek oświatowych, pracowników, uczniów i rodziców oraz opiekunów prawnych ogromne podziękowania za nieustające zaangażowanie i ciężką pracę przez cały rok. Dzięki ich wysiłkom nasze szkoły są miejscem, gdzie młodzież może rozwijać swoje talenty i zdobywać wiedzę w przyjaznym i wspierającym środowisku.

Życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom oświaty spokojnych i bezpiecznych wakacji, pełnych radości i zasłużonego odpoczynku. Mamy nadzieję, że wrócicie we wrześniu z nową energią i gotowością do podejmowania nowych wyzwań!

Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia we wrześniu!

OSTRZEŻENIE. Burze i upały 22.06.2024 r. – 23.06.2024 r.

Raport o stanie powiatu za 2023 r.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym daje możliwość udziału mieszkańca powiatu w debacie nad raportem. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos
w debacie nad raportem, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Łęcznej pisemne zgłoszenie (załącznik – wzór zgłoszenia) poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Powiatu. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Debata nad raportem odbędzie się na sesji Rady Powiatu w Łęcznej: w dniu 26 czerwca 2024r. o godz. 9.00

OSTRZEŻENIE. Burze i upały 22.06.2024 r. – 23.06.2024 r.

III Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Informuję, iż III Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 26 czerwca 2024 roku o godzinie 09.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Raport o stanie Powiatu Łęczyńskiego za 2023 rok:
  a) rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Łęczyńskiego za rok 2023 i debata nad raportem
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Łęcznej za 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok:
  a) sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok,
  b) sprawozdanie finansowe Powiatu Łęczyńskiego za 2023 rok,
  c) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Łęcznej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok,
  d) informacja o stanie mienia Powiatu,
  e) uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Łęcznej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu za rok 2023 wraz z wnioskiem do Rady Powiatu w Łęcznej o udzielenie Zarządowi Powiatu w Łęcznej absolutorium,
  f) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Łęcznej o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok,
  g) dyskusja,
  h) głosowanie za podjęciem uchwały.
 8. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ludwin na realizację zakupu inwestycyjnego w postaci łodzi ratowniczej z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniwoli,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  c) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok,
  d) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.
 9. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Teodor Kosiarski

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski