powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Możliwości porozumienia z wierzycielami

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Możliwości porozumienia z wierzycielami

Terminowe spłacanie zaciągniętych zobowiązań to nasz obowiązek, który przyjęliśmy na siebie w związku z zawarciem umowy, np. umowy pożyczki lub umowy kredytu.

Warto już na początkowym etapie zaciągania zobowiązania wziąć pod uwagę, czy będzie nas stać na takie obciążenie finansowe i dotrzymywanie terminów w spłacie kolejnych rat. Niestety pomimo zachowanej ostrożności zdarzają się sytuacje, których nie byliśmy w stanie wcześniej przewidzieć, jak choćby utrata pracy czy też choroba.

Gdy nie jesteśmy w stanie wywiązywać się z przyjętych zobowiązań należy jak najszybciej poinformować o tym wierzyciela. Unikanie kontaktu z wierzycielem nie poprawi wcale naszej sytuacji. Upływ czasu działa jedynie na niekorzyść dłużnika, gdyż naliczane są odsetki za opóźnienie. Wierzyciel może także wypowiedzieć umowę i skierować sprawę do sądu. A to będzie generowało dodatkowe, wysokie koszty. Powinniśmy więc jak najszybciej skontaktować się z wierzycielem w celu poinformowania go o naszej aktualnej sytuacji i podjęciu próby negocjacji, aby wspólnie wypracować korzystne dla obu stron rozwiązanie.

Pamiętaj!
Utrata pracy, problemy zdrowotne, czy też inne nieprzewidziane sytuacje nie zwalniają z obowiązku uregulowania zaciągniętego zobowiązania.

Negocjacje to jedna z najlepszych dróg w celu osiągnięcia porozumienia dłużnika z wierzycielem. Pojawia się zapewne pytanie dlaczego? Otóż wyobraźcie sobie sytuację, w której to wy pożyczyliście swoje ciężko zarobione pieniądze, a ktoś uchyla się od ich oddania, dodatkowo przy każdej próbie kontaktu odbijamy się od przysłowiowych drzwi. Wierzyciel, który jest poinformowany o aktualnej sytuacji dłużnika i widzi chęć wypracowania porozumienia w kwestii spłaty zadłużenia, chętniej godzi się na pewne ustępstwa.

Zaliczamy do nich:

 1. odstąpienie od dochodzenia odsetek za opóźnienie w spłacie raty,
 2. wydłużenie okresu kredytowania – pozwoli to na zmniejszenie raty naszego zobowiązania ale wydłuży okres spłaty,
 3. częściowe umorzenie zobowiązania

Arbitraż to jedna z metod alternatywnego rozwiązywania sporów bez udziału sądu powszechnego. Jest zdecydowanie rozwiązaniem tańszym i działa szybciej, a kompetencje takiego sądu powierza się bezstronnemu specjaliście. Co ważne cechuje go poufność w stosunku do rozpraw sądowych, które są jawne.

Arbitraż to sposób rozwiązania sporu pomiędzy stronami, na który muszą wyrazić zgodę w formie zawarcie umowy o arbitraż lub klauzuli w umowie łączącej strony, zwanych zapisem na sąd polubowny.

Ugoda jest efektem pozasądowego dojścia do porozumienia wierzyciela z dłużnikiem. Za pośrednictwem alternatywnych metod rozwiązywania sporów takich jak np. mediacja, arbitraż czy negocjacje, strony wypracowują porozumienie, które ma na celu uwzględnienie interesów zarówno wierzyciela jak i dłużnika.

Ugoda jest więc dokumentem, który zawiera postanowienia, których obie strony zobowiązują się przestrzegać w ramach polubownego rozwiązania sporu. Warto więc wiedzieć co taki dokument określa, a mianowicie:

 1. rodzaj zawieranej ugody,
 2. miejsce i czas zawarcia ugody,
 3. dokładne oznaczenie stron,
 4. oświadczenie o uznaniu długu przez dłużnika,
 5. określenie rodzaju wierzytelności, a także sposób i termin spłaty zadłużenia,
 6. ewentualne ustępstwa stron, jakie zostały wypracowane podczas wspólnie wypracowywanego porozumienia,
 7. podpisy złożone przez obie strony.

W przypadku gdy dłużnik, pomimo zawarcia ugody, dalej nie wywiązuje się z postanowień jakie zostały w niej zawarte, wierzyciel może wnieść powództwo do sądu w trybie postępowania nakazowego, które jest dla niego szybszym sposobem do wydania przez sąd nakazu zapłaty wobec dłużnika. Warto też wspomnieć o sytuacji, kiedy to ugoda zostaje zawarta w procesie sądowym, a dłużnik dalej nie wywiązuje się ze swojego obowiązku, wtedy po złożeniu stosownego wniosku zostanie ona opatrzone klauzulą wykonalności i stanowić będzie tytuł wykonawczy z którym wierzyciel może udać się do komornika, aby ten wszczął odpowiednie czynności w celu odzyskania należności od nierzetelnego dłużnika.

W przypadku gdy dłużnik, pomimo zawarcia ugody, dalej nie wywiązuje się z postanowień jakie zostały w niej zawarte, wierzyciel może wnieść powództwo do sądu w trybie postępowania nakazowego, które jest dla niego szybszym sposobem do wydania przez sąd nakazu zapłaty wobec dłużnika. Warto też wspomnieć o sytuacji, kiedy to ugoda zostaje zawarta w procesie sądowym, a dłużnik dalej nie wywiązuje się ze swojego obowiązku, wtedy po złożeniu stosownego wniosku zostanie ona opatrzone klauzulą wykonalności i stanowić będzie tytuł wykonawczy z którym wierzyciel może udać się do komornika, aby ten wszczął odpowiednie czynności w celu odzyskania należności od nierzetelnego dłużnika.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie całej Polski!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:
– każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),
– osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie. Rejestracji można dokonać:
– telefonicznie pod numerem: (81) 531 52 81
e-mailowo: pomocprawna@powiatleczynski.pl
– on-line: za pośrednictwem strony www.zapisy-np.ms.gov.pl 

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.

Ważny komunikat dla przewoźników posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Ważny komunikat dla przewoźników posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
tj. art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201) przewoźnicy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego są zobowiązani do zgłoszenia ilości osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia. Dodatkowo, przewoźnicy muszą podać informacje o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, którzy wykonywali operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Oświadczenie należy złożyć w terminie do 31 marca 2023 r. do właściwego organu, który wydał przewoźnikowi zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Druk oświadczenia można pobrać ze strony https://powiatleczynski.pl/komunikacja/transport/
i należy złożyć w organie, który wydał zezwolenie lub przesłać na adres organu.

Przypominamy także o oświadczeniu dotyczącym bazy eksploatacyjnej wyposażonej co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, których fakt istnienia przewoźnicy mieli obowiązek zgłosić w terminie do 15 stycznia 2023 r. (druk do pobrania ze strony podanej wyżej).

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, że na podstawie Uchwały Nr 207/1276/2023 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 20 lutego 2023r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 roku oraz zgodnie z ustawą dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 447 z późn. zm.) i ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. dz. U. z 2022r., poz. 1327 z późn. zm.), podaje się do wiadomości publicznej informację o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego (świetlic) o zasięgu ponadgminnym dla dzieci z terenu Powiatu Łęczyńskiego.


Załącznik:

Rządowy Program Klub – wypełnij wniosek!

Rządowy Program Klub – wypełnij wniosek!

1 marca rozpoczął się nabór do kolejnej edycji Rządowego Programu KLUB.
Nabór potrwa do 24 kwietnia.

Ministerstwo Sportu i Turystyki od 2016 roku dotuje małe i średnie kluby sportowe w ramach Programu Klub, który jest największym systemowym narzędziem bezpośredniego wsparcia, skierowanym do organizacji sportowych z terenu całego kraju, które prowadzą szkolenie dzieci i młodzieży do 18. roku życia.
Program ma na celu promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także wyrównywanie szans i stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje po kliknięciu link.
Rządowy Program Klub 2023

Ważny komunikat dla przewoźników posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

XLVI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Informuję, iż XLVI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 28 marca 2023 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej za rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu w Łęcznej,
  d) w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łęczyńskim na lata 2023-2025”,
  e) w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2023 roku na Powiat Łęczyński,
  f) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Łęczyńskiego,
  g) w sprawie złożenia wniosku na udzielnie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego,
  h) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu niekonkurencyjnego, pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie łęczyńskim” w ramach Priorytetu IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
 7. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 8. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym zaleca się udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski