powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Powiatu Łęczyńskiego

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Powiatu Łęczyńskiego

Zgodnie ze Statutem Rady Seniorów Powiatu Łęczyńskiego uchwalonym Uchwałą Nr
XLVIII/411/2023 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie utworzenia
Rady Seniorów Powiatu Łęczyńskiego oraz uchwalenia statutu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego
z dn. 07.07.2023 r., poz. 4411), Starosta Łęczyński ogłasza nabór kandydatów na członków
Rady Seniorów Powiatu Łęczyńskiego na I kadencję.

 1. Rada Seniorów Powiatu Łęczyńskiego liczy do 17 członków.
 2. Rada Seniorów Powiatu Łęczyńskiego ma charakter doradczy, konsultacyjny i
  inicjatywny w ważnych sprawach lokalnych w szczególności dotyczących planowania i
  realizowania polityki senioralnej.
 3. I kadencja Rady Seniorów Powiatu Łęczyńskiego trwa do końca VI kadencji Rady
  Powiatu w Łęcznej.
 4. Kandydatem do Rady Seniorów Powiatu Łęczyńskiego może być osoba, która spełnia
  jednocześnie niżej wymienione warunki:
  1) ukończyła 60 rok życia;
  2) posiada miejsce zamieszkania na terenie powiatu łęczyńskiego;
  3) nie jest karana.
 5. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Powiatu Łęczyńskiego należy
  dokonać na formularzu zgłoszeniowym:
  1) formularz zgłoszeniowy nr 1 (stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia) dot. kandydata
  niezrzeszonego w organizacji działającej na rzecz seniorów bądź organizacji
  zrzeszającej seniorów działających na terenie powiatu łęczyńskiego, wówczas
  wymagane jest wskazanie poparcia przez co najmniej 10 osób, zamieszkujących
  na terenie powiatu łęczyńskiego;
  2) formularz zgłoszeniowy nr 2 (stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia) dot. kandydata
  zrzeszonego w organizacji działającej na rzecz seniorów bądź organizacji
  zrzeszającej seniorów działających na terenie powiatu łęczyńskiego, wówczas
  zgłoszenia dokonuje organ uprawniony do reprezentowania organizacji;
 6. Poparcia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 może dokonać osoba, która ukończyła 60 rok
  życia i posiada miejsce zamieszkania na terenie powiatu łęczyńskiego.
 7. Zgłoszenia kandydata, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 może dokonać organizacja, która
  prowadzi działalność na terenie powiatu łęczyńskiego.
 8. Zgłoszenie kandydata, o którym mowa w ust. 5 nie jest równoznaczne z powołaniem
  na członka Rady Seniorów Powiatu Łęczyńskiego.
 9. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu
  zgody na kandydowanie do Rady Seniorów Powiatu Łęczyńskiego oraz klauzulą
  informacyjną należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2023 r.
  do Starostwa Powiatowego w Łęcznej (do godz. 15ᴼᴼ) [decyduje data wpływu do tut.
  starostwa]:
  a) przesyłając pocztą tradycyjną na adres:
  Starostwo Powiatowe w Łęcznej
  Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
  b) osobiście przedkładając w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej
  [Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna (piętro I)] lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca
  [Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna (parter)];
  c) przesyłając elektronicznie na adres: poczta@powiatleczynski.pl .
 10. Skład osobowy Rady Seniorów Powiatu Łęczyńskiego określi Starosta Łęczyński
  odrębnym zarządzeniem.
Rozporządzenie nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu radzyńskiego

Rozporządzenie nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu radzyńskiego

W ośmiu gospodarstwach w województwie lubelskim stwierdzono u świń chorobę zakaźną zwierząt podlegającą obowiązkowi zwalczania – afrykański pomór świń (ASF), tj.:
– w dniach 15 i 28 czerwca 2023 r. w powiecie radzyńskim,
w miejscowości Bezwola,

– w dniach 16, 25, 27 czerwca, 11 i 13 lipca 2023 r. w powiecie parczewskim, w miejscowościach Rudzieniec, Tysmienica, Królewski Dwór, Cichostów Kolonia i Brudno,
– w dniu 14 lipca 2023 r. w powiecie lubartowskim w miejscowości Kaznów-Kolonia.

Obszary zagrożone choroba, dla ww. ognisk nakładają się częściowo, co powoduje konieczność aktualizacji zasięgu i dat obowiązywania środków zwalczania dla poszczególnych ognisk ASF. Obecnie konieczne jest uwzględnienie nowego obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wokół ogniska ASF w powiecie lubartowskim, który sięga powiatu łęczyńskiego. A tym samym konieczna jest aktualizacja informacji zawartych w rozporządzeniu Nr 12 Wojewody Lubelskiego.

Przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń 

Przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń 

Jesteś mieszkańcem powiatu łęczyńskiego?

Produkujesz lokalną żywność tradycyjnymi metodami?
Świadczysz usługi turystyczne lub gastronomiczne?
A może zajmujesz się rękodziełem?

Twój produkt, wyrób lub usługa może stać się Markowym Produktem Powiatu Łęczyńskiego !!!
Już dziś zgłoś się do III edycji konkursu „Markowy Produkt Powiatu Łęczyńskiego” organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Poszukujemy oryginalnego produktu lokalnego, który stanie się wizytówką naszego powiatu!
Na zgłoszenia czekamy do 28 lipca!

Poniżej dostępny jest regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Webinarium odbędzie się 4 września 2023 r. (10:00-12:35).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83092&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną po 1 września 2023 r., potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.

Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 1 września 2023 r., a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Podpisano umowę o dofinansowanie projektów w ramach działania 9.1 Aktywizacja zawodowa programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Podpisano umowę o dofinansowanie projektów w ramach działania 9.1 Aktywizacja zawodowa programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

W dniu 19.07.2023r. podpisano umowę o dofinansowanie projektów w ramach działania 9.1 Aktywizacja zawodowa programu #FunduszeEuropejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

W konferencji uczestniczył Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego Pan Michał Pelczarski oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej Pani Monika Mikołajewska, którzy odebrali z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego oraz Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Pana Tomasza Pituchy, czek na kwotę 2 393 596,54.

Środki będą przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych tj. staże, szkolenia, dotacje, doposażenia do stanowiska pracy, bony na zasiedlenie.

#FunduszeEuropejskie

fot. Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
fot. Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
fot. Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
BEZPIECZNE WAKACJE

BEZPIECZNE WAKACJE

Dzięki współpracy podjętej przez Państwową Komisję ze spółką Polskie Koleje Państwowe (PKP) od początku lipca rusza jedna z odsłon kampanii informacyjnej „Bezpieczne wakacje”. Promuje ona konieczność zwrócenia uwagi na temat zjawiska wykorzystania seksualnego dzieci, w tym podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa w okresie letniego wypoczynku.

Wakacje oznaczają dla dzieci i młodzieży zakończenie zajęć w szkole i początek upragnionego wypoczynku pełnego radości i zabawy. Część z uczniów spędzi ten czas na zorganizowanych wyjazdach, inni będą przebywać z rodzicami, niektórzy natomiast skorzystają z oferty typu ”lato w mieście”. Gdziekolwiek spędzany będzie ten czas, najważniejszym jest by dzieci po zakończeniu wypoczynku mogły w pełni zdrowia wrócić do swoich zajęć. Od początku lipca, dzięki uprzejmości PKP, w pociągach PKP Intercity emitowany będzie spot informujący o konieczności zadbania o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku. W wyniku współdziałaniu Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 z ww. przewoźnikiem, osoby podróżujące na wypoczynek w okresie wakacji będą miały możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi ochrony dzieci i młodzieży przed potencjalnym wykorzystaniem seksualnym.

W czasie wakacji zapewnienie bezpieczeństwa osobom najmłodszym wydaje się szczególnie istotne. To zadanie dla dorosłych. Wszyscy mamy obowiązek zadbać o dobro naszych podopiecznych i reagować zawsze wtedy kiedy jesteśmy świadkami krzywdzenia dziecka lub też podejrzewamy stosowanie względem niego przemocy.

Rozmawiajmy z dziećmi, które są pod naszą opieką o zasadach bezpieczeństwa. Reagujmy, gdy widzimy lub podejrzewamy, że dziecku dzieje się krzywda. Nie bądźmy obojętni! W razie wątpliwości zawsze możemy anonimowo i bezpłatnie skontaktować się ze specjalistą, np. pod następującymi numerami: Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci: 800 100 100 Telefon zaufania dla dorosłych: 116 123 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12 Całodobowa linia pomocy pokrzywdzonym: 222 309 900 Czat: 116sos.pl www: 116sos.pl lub www.pkdp.gov.pl, nr telefonu: 22 699 60 51