powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Konkurs „MOJA EKO – RZEŹBA”

Konkurs „MOJA EKO – RZEŹBA”

Bursa Szkolna w Łęcznej zaprasza do udziału w Powiatowym Konkursie „MOJA EKO – RZEŹBA”

Przedmiotem Konkursu jest Eko-rzeźba o dowolnej wielkości i kształcie z zastosowaniem dowolnych technik, z wszelkich materiałów (makulatura, butelki plastikowe, nakrętki, puszki, itp.) nadających się do wtórnego użytku.

CZYTAJ…
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Nowelizacja prawa spadkowego

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Nowelizacja prawa spadkowego

Ubiegłoroczna nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego (dalej: kc) w zakresie prawa spadkowego, a dokładniej w zakresie zasad dziedziczenia, miała na celu usprawnienie postępowania spadkowego. Wprowadzono wiele istotnych zmian, zarówno w zakresie odrzucenia spadku w imieniu małoletniego, uznaniu spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia czy też w zakresie zasad dziedziczenia ustawowego. Zmienione przepisy stosuje się do spadków otwartych po dniu 15 listopada 2023 roku.

Nowe przesłanki niegodności dziedziczenia

W pierwszej kolejności omówione zostaną przesłanki niegodności dziedziczenia, które zostały zawarte w art. 928 §1 kc, katalog ten istniał już wcześniej, jednakże został poszerzony o dwie nowe przesłanki. Pierwszą z nich jest uporczywe uchylanie się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego określonego, co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową. Druga przesłanka, która została wprowadzona to uporczywe uchylanie się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą, w szczególności wynikającego z władzy rodzicielskiej, opieki, sprawowania funkcji rodzica zastępczego, małżeńskiego obowiązku wzajemnej pomocy albo obowiązku wzajemnego szacunku i wspierania się rodzica i dziecka. Przesłanki te mają na celu umożliwienie pozostałym spadkobiercom, sprzeciwienie się uzyskania spadku spadkobiercy, który nie wywiązywał się z obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy, możliwość powołania się na powyższe przesłanki istnieje po dniu 15 listopada 2023 r., tj. po dniu wejścia w życie nowelizacji.

Zmiany zasad dziedziczenia

Wprowadzone zostały zmiany w zakresie zasad dziedziczenia ustawowego, a mianowicie w aspekcie dziedziczenia, gdy powołani do spadku zostają dziadkowie spadkodawcy. Regulacja zawarta w art. 934 kc, ma na celu skrócenie czasu trwania postępowań, zawężając katalog spadkobierców ustawowych, w przypadku gdy którykolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożył otwarcia spadku wówczas udział, który by mu przypadał, będzie przypadał jego dzieciom w częściach równych. Natomiast, jeżeli dziecko dziadków nie dożyło otwarcia spadku, to udział przypada jego dzieciom w częściach równych. Istotny jest fakt, że w przypadku braku dzieci i wnuków dziadka, który nie dożył otwarcia spadku, to jego udział w spadku przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

Małoletni a spadek

Uregulowane zostały również zmiany w zakresie dziedziczenia spadku przez małoletnich, dotychczas rodzice, aby odrzucić spadek w imieniu swoich małoletnich dzieci uprzednio musieli uzyskać zgodę sądu na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka w wydziale rodzinnym Sądu Rejonowego. Ustawodawca w nowelizacji przepisów prawa spadkowego, wskazał sytuacje w której rodzice mogą odrzucić spadek w imieniu małoletnich dzieci bez uzyskiwania zgodny na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd przez Sąd i wówczas rodzic będzie mógł złożyć w imieniu małoletniego dziecka oświadczenie o odrzuceniu spadku w Sądzie lub przed Notariuszem. Zezwolenie Sądu nie będzie wymagane w sytuacji w której rodzice odrzucili spadek, a w skutek ich odrzucenia kolejnym spadkobiercą ustawowym jest ich małoletnie dziecko, a odrzucenie spadku w imieniu małoletniego będzie wspólnie z drugim rodzicem lub za zgodą drugiego rodzica, pod warunkiem że spadek odrzucają też inni zstępni rodziców np. pełnoletnie dzieci. Jednakże, podjąć należy że w przypadku braku zgody jednego z rodziców, lub gdy inny zstępny przyjmie spadek, czy też małoletni zostanie powołany do spadku w innym przypadku niżeli odrzucenie spadku przez jego rodziców, konieczne będzie uzyskanie zgody Sądu. Ustawodawca tym samym mając na celu uproszczenie procedury uzyskania zezwolenia przez rodziców na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd, przekazał właściwość do złożenia wniosku do Sądu spadku z Sądu rodzinnego.  Wobec czego nie ma konieczności prowadzenia odrębnego postępowania sądowego celem uzyskania zgody przez rodzica, albowiem jest to możliwe w trakcie postępowania spadkowego. Istnieje jednak pewien wyjątek, w przypadku gdy postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku nie zostało jeszcze wszczęte, wówczas wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka należy złożyć do Sądu rodzinnego

Doprecyzowanie terminów oświadczeń

Doszło również do doprecyzowania kwestii złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, termin ustawowy w dalszym ciągu wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu do spadku. Ustawodawca wskazał, iż wystarczające jest do zachowania terminu sześciomiesięcznego złożenie wniosku do Sądu o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, przed jego upływem przez spadkobiercę. Nowelizacja doprecyzowuje również, przesłanki umożliwiającej uchylenie się przez spadkobiercę od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, które to zostało złożone pod wpływem groźby lub błędu, jak i również w przypadku nie złożenia przedmiotowego oświadczenia ze względu na groźbę lub błąd. Termin do uchylenia się od skutków prawnych wynosi rok od wykrycia błędu lub groźby, lub od chwili w której zagrożenie ustało. Ustawodawca wskazał, iż wystarczające jest wówczas do zachowania terminu 1 roku złożenie wniosku do Sądu o odebranie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych wadliwego oświadczenia przed upływem ustawowego terminu.

Podsumowanie

Nowelizacja prawa spadkowego wprowadziła nie tylko nowe uregulowania, ale i również doprecyzowała przepisy, które wywoływały spór w doktrynie jak i orzecznictwie. Regulacje te jak wskazano powyżej, mają na celu usprawnienie procedury spadkowej i mają zastosowanie w sprawach po 15 listopada 2023 r.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie całej Polski!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:
– każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),
– osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie. Rejestracji można dokonać:
– telefonicznie pod numerem: (81) 531 52 81
e-mailowo: pomocprawna@powiatleczynski.pl
– on-line: za pośrednictwem strony www.zapisy-np.ms.gov.pl 

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.

80 – Rocznica mordu na mieszkańcach Kolonii Ostrówek.

80 – Rocznica mordu na mieszkańcach Kolonii Ostrówek.

Dziś mija, 80 lat od pacyfikacji Kolonii Ostrówek – 9 kwietnia 1944 roku, w wielkanocny poranek, niemieccy okupanci dokonali pacyfikacji wsi Kolonia Ostrówek.

Kilkudziesięcioosobowy oddział żołnierzy wkroczył do wsi, paląc domy i gospodarstwa oraz zabijając napotkanych mieszkańców.

Tego tragicznego dnia zginęło 24 osoby, w tym dzieci i osoby starsze.

Pacyfikacja była odwetem za śmierć kilku Niemców, którzy zginęli w przypadkowej potyczce z partyzantami Batalionów Chłopskich.

Ofiary „krwawej niedzieli” zostały pochowane na cmentarzu w Łańcuchowie.

Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski oraz Wicestarosta Michał Pelczarski złożyli dziś hołd wszystkim, którzy stracili życie w tej tragedii.

Pamiętamy o okrucieństwach wojny i oddajemy cześć tym, którzy zostali brutalnie zamordowani. Ich śmierć jest bolesnym świadectwem tamtych wydarzeń.

Otwarcie Bursy Szkolnej w Łęcznej

Otwarcie Bursy Szkolnej w Łęcznej

Otwarcie Bursy Szkolnej w Łęcznej!

Czerwona wstęga przy budynku Bursy Szkolnej w Łęcznej została przecięta, oznacza to, że placówka została dziś uroczyście otwarta.

Komfortowe pokoje, nowe meble i atrakcyjne wyposażenie – tak teraz mieszkają uczniowie w Bursie Szkolnej w Łęcznej.

Placówka oferuje 53 miejsca i przeznaczona jest dla uczniów powiatowych szkół ponadpodstawowych w Łęcznej oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna.

Symboliczną wstęgę przecięli dziś:

Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski,

Wicestarosta Michał Pelczarski,

Przewodniczący Rady Powiatu Łęczyńskiego Arkadiusz Biegaj,

Dyrektor Bursy Zbigniew Drzewiecki,

Wicedyrektor Justyna Oleszkiewicz,

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu Joanna Puła.

Bursa mieści się w budynku przy Al. Jana Pawła II 89, który Powiat Łęczyński odkupił od Orange w 2021 roku. Dzięki staraniom obecnych władz powiatu obiekt, który wcześniej straszył swoim wyglądem, został gruntownie wyremontowany i zmodernizowany, zyskał nowe życie i stał się wizytówką Łęcznej. Przebudowa budynku sfinansowana została ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dodatkowo, znakiem rozpoznawczym Bursy Szkolnej jest mural ufundowany przez kopalnię Bogdanka. Dzieło Ewy Podlodowskiej zdobi wschodnią ścianę bursy. Specjalne farby nadają mu nie tylko walory estetyczne, ale też właściwości antysmogowe!

Cieszymy się, że możemy zapewnić uczniom komfortowe warunki nauki i życia.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszej uroczystości.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z otwarcia!

Obwieszczenie Starosty Łęczyńskiego w sprawie decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed dniem 14 marca 2005 roku dotyczących pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego.

Obwieszczenie Starosty Łęczyńskiego w sprawie decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed dniem 14 marca 2005 roku dotyczących pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego.

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r., poz. 1394) zawiadamiam, że decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie wskazanej wyżej ustawy, wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r. przepis ust. 1 nie stosuje się do pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

Jednocześnie informuję, że pojazdy, których decyzje o zarejestrowaniu wygaszono w w. trybie mogą podlegać powtórnej rejestracji, po spełnieniu warunków niezbędnych do rejestracji tj. dokonanie ubezpieczenia OC oraz przeprowadzenie badania technicznego pojazdu, jeżeli takowemu podlega.