powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
LVI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

LVI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Informuję, iż LVI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 22 lutego 2024 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok,
  c) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych,
  d) w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej,
  e) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Lubelskiego
  w postaci opracowania dokumentacji technicznej na „Budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej 813 do Witaniowa”,
  f) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łęczyńskiego do projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd – Nowoczesne rozwiązania cyberbezpieczeństwa w Powiecie Łęczyńskim,
  g) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu „Rozwój zawodowy przyszłością młodzieży” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji,
  h) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu „Kompetentni nauczyciele – efektywni uczniowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji,
  i) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do konkursu ofert „Strzelnica
  w powiecie 2024”,
  j) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
  k) w sprawie rozpatrzenia skargi,
  l) w sprawie rozpatrzenia petycji,
  m) w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na lata 2024-2030, w tym trybu jej konsultacji,
  n) w sprawie zmiany statutu Klubu „Senior+” w Łęcznej.
 7. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski

Ćwiczenia wojskowe STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24

Ćwiczenia wojskowe STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24

Ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24

Od 12 lutego 2024 r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie

z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach zostanie skoordynowany w sposób jak najmniej utrudniający bieżący ruch.

Kolumny będą pilotowane i zabezpieczane przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją.

Spotykając na drodze kolumnę wojskowych pojazdów pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności.

Skupmy się na prowadzeniu auta, a nie na dodatkowych czynnościach, jak robienie zdjęć czy nagrywanie filmów.

Nie publikujmy informacji

i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych czy danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.

Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.

Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

Steadfast defender-24 i Dragon-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu.

FUNDUSZ OCHRONY ROLNICTWA – WNIOSKI O PRZYZNANIE REKOMPENSATY

FUNDUSZ OCHRONY ROLNICTWA – WNIOSKI O PRZYZNANIE REKOMPENSATY

Zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, ze środków finansowych Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny w 2023 roku.

Warunkiem uzyskania rekompensaty w 2024 r. jest złożenie wniosku o jej przyznanie w terminie od 1 lutego do 31 marca 2024 r. do dyrektora Oddziału Terenowego KOWR.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/kowr/fundusz-ochrony-rolnictwa

LVI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Ogłoszenie – zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 roku.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 53 15 382
Szczegóły w załącznikach

Powiatowy Konkurs Sudoku

Powiatowy Konkurs Sudoku

Serdecznie zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Sudoku, organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu łęczyńskiego.

CZYTAJ…
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

Od 1 stycznia 2024 r. na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. poz. 1429), zwanej dalej Ustawą o świadczeniu wspierającym, weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowy rodzaj świadczenia: świadczenie wspierające, które jest przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Będzie ono przyznawane i wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Aby osoba z niepełnosprawnością mogła otrzymać świadczenie wspierające, powinna najpierw uzyskać od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności zwane dalej WZON decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, w której jest wskazany okres oraz liczba przysługujących punktów potrzeby wsparcia.

Wniosek o wypłatę świadczenia można złożyć do ZUS najwcześniej w miesiącu, w którym decyzja WZON o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia stała się ostateczna.

Jak uzyskać świadczenie wspierające?

Jak o tym była mowa powyżej, osoba z niepełnosprawnością, która chce otrzymać świadczenie wspierające, będzie musiała złożyć do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Aby taka osoba mogła się ubiegać o wydanie takiej decyzji, musi mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony w następującej formie:

 • orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu, które jest wydawane przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, które jest wydawane przez lekarzy orzekających w ZUS,
 • orzeczenia o inwalidztwie, które były wydawane przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

WZON wydaje decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na 7 lat. Gdy osoba z niepełnosprawnością otrzyma decyzję WZON i nie odwoła się od niej (decyzja stanie się ostateczna), dopiero wówczas, osoba niepełnosprawna może złożyć do ZUS wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego.

W jaki sposób składa się wniosek do ZUS?

Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

 • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • portal Emp@tia,
 • bankowość elektroniczną.

Jeżeli osoba z niepełnosprawnością złoży wniosek przez bank albo portal Emp@tia, ale nie ma profilu na PUE ZUS, wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy jej taki profil automatycznie, na podstawie danych z wniosku. Wniosek do ZUS może również zostać złożony przez pełnomocnika.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie wspierające przysługuje osobom, które:

 • ukończyły 18 lat,
 • są obywatelami Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywają legalnie w Polsce i mają dostęp do rynku pracy,
 • mieszkają w Polsce,
 • otrzymały decyzję WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów.

Świadczenie wspierające jest wprowadzane w następujących etapach:

 • osoby, które otrzymały od 87 do 100 pkt. będą mogły ubiegać się o świadczenie od 2024 r.,
 • osoby, które otrzymały od 78 do 86 pkt. będą mogły ubiegać się o świadczenie od 2025 r.,
 • osoby które otrzymały od 70 do 77 pkt. będą mogły ubiegać się o świadczenie od 2026 r.

Ustawa o świadczeniu wspierającym przewiduje również, że osoby, które mają co najmniej 70 punktów, będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r., pod warunkiem że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do:

 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy

Wysokość świadczenia wspierającego

Przepisy ustawy o świadczeniu wspierającym stanowią, że świadczenie wspierające wynosi od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej, która aktualnie wynosi 1588,44 zł.

Oznacza to, że świadczenie wspierające wynosić będzie od ok. 635 zł do ok. 3495 zł, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia.

Wysokość świadczenia wspierającego wynoście będzie:

 • 220 % renty socjalnej otrzymają osoby, którym przyznano 95–100 pkt.;
 • 180 % renty socjalnej otrzymają osoby, którym przyznano 90–94 pkt.;
 • 120 % renty socjalnej otrzymają osoby, którym przyznano 85–89 pkt.;
 • 80 % renty socjalnej otrzymają osoby, którym przyznano 80–84 pkt.;
 • 60 % renty socjalnej otrzymają osoby, którym przyznano 75–79 pkt.;
 • 40 % renty socjalnej otrzymają osoby, którym przyznano 70–74 pkt.

W jaki sposób będzie wypłacane świadczenie?

ZUS będzie wypłacać świadczenie wspierające przelewem na numer rachunku bankowego w Polsce, który osoba z niepełnosprawnością poda we wniosku. Będzie je otrzymywać łącznie z innymi świadczeniami wypłacanymi przez ZUS np. 500+, renta socjalna. Świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochód. Jest ono zwolnione z podatku dochodowego i nie będzie mogło być zajęte przez komornika.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie całej Polski!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:
– każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),
– osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie. Rejestracji można dokonać:
– telefonicznie pod numerem: (81) 531 52 81
e-mailowo: pomocprawna@powiatleczynski.pl
– on-line: za pośrednictwem strony www.zapisy-np.ms.gov.pl 

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.