powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Kto ma prawo do spadku i jaka jest kolejność dziedziczenia ustawowego

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Kto ma prawo do spadku i jaka jest kolejność dziedziczenia ustawowego

Każdy zna osobę, która jest właścicielem nieruchomości lub innych rzeczy. Przedmioty te stanowią majątek takiej osoby i jak powszechnie wiadomo nie mogą zniknąć wraz ze śmiercią ich właściciela, czy pozostać bez niego. Stanowią zatem spadek. Co się zatem dzieje z tym spadkiem, czym konkretnie jest i skąd wiadomo komu zostanie przekazany? Kto ma prawo do spadku? W jakiej kolejności następuje dziedziczenie?

Na początek warto wskazać, że Prawo spadkowe zostało uregulowane w Księdze czwartej Kodeksu Cywilnego, a przepisy tam zawarte przedstawiają zasady dziedziczenia oraz określają krąg pomiotów mogących być spadkobiercami, a także wskazują na kolejność w jakiej spadkobiercy mogą być powołani do spadku. Spadek z kolei obejmuje prawa i obowiązki spadkodawcy
o charakterze majątkowym. Tu należy tylko zaznaczyć, że nie są to wszystkie prawa i obowiązki, jakie spadkodawca miał, gdy żył, a to z racji, że niektóre z tych praw i obowiązków wygasły z chwilą jego śmierci lub też przeszły na inne osoby, które spadkobiercami nie są. W doktrynie wskazano, że z brzmienia art. 922 § 1–3 Kodeksu Cywilnego można wyprowadzić wniosek, że sfera praw i obowiązków przynależnych poprzednio do osoby fizycznej po jej śmierci zostaje z jednej strony okrojona o niektóre prawa i obowiązki, z drugiej zaś strony powiększona o prawa i obowiązki uprzednio nieistniejące (por. M. Sośniak, Prawo cywilne, t. III,
s. 246; J. Kremis, Wpływ woli podmiotu, s. 139–140; tenże, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz, 2016, art. 922, Nb 6 i 81; zob. też W. Borysiak, Dziedziczenie. Konstrukcja prawna, s. 207; Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1990, s. 37–55 oraz M. Zelek,
w: Gutowski, Komentarz, 2016, t. II, art. 922,Nb 4). Z ogółu praw
i obowiązków zmarłego ustawodawca wyłącza prawa i obowiązki niemajątkowe, prawa i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego oraz prawa i obowiązki przechodzące na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Nie wchodzą one więc w skład spadku. W ten sposób zakres spadku staje się węższy w stosunku do ogółu praw i obowiązków, które przysługiwały spadkodawcy
(art. 922 Kodeksu Cywilnego red. serii Osajda/red. tomu Borysiak 2023, wyd. 31/W. Borysiak).

Kodeks Cywilny stanowi, że: „Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy” (art. 924 Kodeksu Cywilnego), natomiast „Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku” (art. 925 Kodeksu Cywilnego).

Zgodnie z tymi zapisami momentem otwarcia spadku jest więc chwila śmierci spadkodawcy, a momentem nabycia spadku przez spadkobierców jest chwila otwarcia spadku. W świetle powyższego, śmierć osoby fizycznej jest chwilą, w której dochodzi do przejścia ogółu praw i obowiązków zmarłego na inne podmioty – spadkobierców, a nabycie spadku ma miejsce niezależnie od tego, czy spadkobierca wie o spadku. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 26 września 2008r. sygn. akt III SA/Wa 1036/08 „Nabycie spadku w chwili otwarcia spadku następuje bez żadnej aktywności ze strony spadkobiercy, czy też czynności ze strony sądu. Postanowienie o nabyciu spadku potwierdza jedynie nabycie spadku, które z mocy art. 925 Kodeksu Cywilnego nastąpiło już wcześniej z chwilą otwarcia spadku tj. śmierci spadkodawczyni. Istotne jest więc to, że wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie ma wpływu na datę nabycia spadku przez spadkobiercę…”. Oczywiście powyżej przywołane uregulowania nie pozbawiają spadkobierców możliwości odrzucenia spadku, jak też nie wyłączają nastąpienia innych zdarzeń skutkujących wykluczeniem spadkobierców od dziedziczenia.

Skoro wiadomo już czym jest spadek i kiedy następuje jego otwarcie, należy ustalić kogo określa się mianem spadkobiercy?

Biorąc pod uwagę powyżej przytoczone rozważania należy uznać, że spadkobierca to osoba, na którą przechodzi ogół praw
i obowiązków po spadkodawcy
z chwilą jego śmierci lub osoba powołana do spadku na podstawie testamentu.

W jakiej kolejności dochodzi do dziedziczenia? Oczywiście odpowiedź zależna jest od rodzaju powołania do spadku. Dziedziczenie może nastąpić na podstawie testamentu lub z ustawy. Nic innego nie może stanowić podstawy dziedziczenia.
W pierwszej kolejności dziedziczą spadkobiercy powołani z testamentu, a w przypadku braku pozostawienia testamentu, jego nieważności, bądź bezskuteczności lub w przypadku gdy, żadna z osób powołanych do dziedziczenia w testamencie przez spadkodawcę nie chce lub nie może być spadkobiercą, dziedziczenie odbywa się na podstawie ustawy. Właśnie ten drugi rodzaj dziedziczenia będzie opisany w dalszej części artykułu.

Krąg spadkobierców, co wynika z powyżej przytoczonych treści, określają przepisy Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z treścią art. 931 Kodeksu Cywilnego do pierwszej grupy spadkobierców ustawowych należy małżonek spadkodawcy oraz dzieci spadkodawcy, również pozamałżeńskie. Należy tu zwrócić uwagę, że małżonek spadkodawcy będzie powołany do dziedziczenia, tylko wtedy, gdy
w chwili otwarcia spadku pozostawał ze spadkodawcą w ważnym związku małżeńskim. A więc, w momencie śmierci spadkodawcy nie może być orzeczona prawomocnie separacja między małżonkami, ani rozwód, gdyż te wyłączają małżonka od dziedziczenia. Małżonek nie dziedziczy też po spadkodawcy w przypadku, gdy został przez niego wydziedziczony, uznany za niegodnego, spadek odrzucił lub zrzekł się dziedziczenia, jak też wydano wobec niego prawomocne orzeczenie o wyłączeniu od dziedziczenia na podstawie art. 940 Kodeksu Cywilnego. „Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione”. Niektóre z wymienionych powyżej przesłanek wyłączających możliwość dziedziczenia po zmarłym dotyczą także jego dzieci. Są to, np.: odrzucenie spadku, zrzeczenie się dziedziczenia, uznanie za niegodnego. Zaistnienie wymienionych sprawia, że taki spadkobierca jest traktowany, jakby nie dożył otwarcia spadku, co rodzi identyczny skutek, jak w przypadku fizycznej śmierci dziecka spadkodawcy przed otwarciem spadku, czyli udział spadkowy, który by przypadał dziecku spadkodawcy, przypada jego dzieciom w częściach równych. Co ważne w tej grupie, w sytuacji, gdy małżonek spadkodawcy w okolicznościach wymienionych powyżej, będzie wyłączony od dziedziczenie po spadkodawcy, to do dziedziczenia dojdą tylko dzieci tego spadkodawcy, bez jakichkolwiek innych osób.

Wszystkie powyżej wskazane osoby, co do zasady dziedziczą w częściach równych, z tym zastrzeżeniem, że udział małżonka spadkodawcy nie może być mniejszy od 1/4 całości spadku.
A więc w sytuacji gdy do spadku został powołany małżonek spadkodawcy wraz z co najmniej czworgiem dzieci spadkodawcy, to udział spadkowy małżonka spadkodawcy wyniesie 1/4 spadku,
a pozostała część spadku przypadnie dzieciom spadkodawcy.

Z kolei, gdy spadkodawca zmarł bezdzietnie, bądź z powodu wystąpienia przytoczonych wyżej okoliczności zstępni spadkodawcy traktowani są jakby spadku nie dożyli, powołanymi do dziedziczenia będą: małżonek spadkodawcy i jego rodzice. W takiej konfiguracji udział spadkowy małżonka wynosi 1/2 spadku, natomiast pozostałą część dziedziczą rodzice spadkodawcy po 1/4. W przypadku braku nie tylko dzieci spadkodawcy, ale też małżonka spadkodawcy, cały spadek przypada rodzicom spadkodawcy w częściach równych.

Kolejną grupą, powołaną do dziedziczenia jest rodzeństwo spadkodawcy. Ci dziedziczą dopiero w razie, gdy jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku. W takiej sytuacji udział spadkowy, który przypadałby temu rodzicowi, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych w tym przyrodniemu rodzeństwu spadkodawcy. „Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, dziedziczy, na podstawie art. 932 § 4 Kodeksu Cywilnego,
w częściach równych rodzeństwo rodzone i przyrodnie spadkodawcy
” (Uchwała Sądu Najwyższego z 14.11.2011r sygn. akt III CZP 49/11). Z kolei, gdyby któreś z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, to udział spadkowy przechodzi na zstępnych tego brata lub siostry, który zmarł przed śmiercią spadkodawcy. W praktyce może dojść do dziedziczenia wnuków
i prawnuków rodzeństwa spadkodawcy.

Do dziedziczenia mogą być też powołani dziadkowie spadkodawcy, a to w sytuacji gdy brak jest zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa oraz zstępnych rodzeństwa spadkodawcy. Jeśli dziadkowie nie żyli w chwili otwarcia spadku, udział spadkowy, który by im przypadał, przypada ich dzieciom w częściach równych. W przypadku, jeśli zstępni dziadków nie dożyli otwarcia spadku, kolejnymi którzy dziedziczą, są wnuki dziadków lub dalsi zstępni. Należy tu zwrócić uwagę na zmianę przepisów, która ma wejść w życie od dnia 15 listopada 2023 r. Zgodnie z zasygnalizowaną nowelizacją krąg spadkobierców ustawowych w tej grupie zostanie zawężony do dzieci i wnuków dziadka spadkodawcy w sytuacji, gdyby którekolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku. W przypadku braku dzieci i wnuków do dziedziczenia dojdą pozostali dziadkowie w częściach równych.

Ostatecznie, gdy nie ma wymienionych krewnych, spadek po zmarłym odziedziczyć mogą pasierbowie. Pasierbowie, to dzieci małżonka spadkodawcy. Mogą oni dziedziczyć jedynie, gdy żadne
z rodziców pasierba nie dożyło otwarcia spadku po ojczymie lub macosze. Przyjęcie takie wynika wprost z uzasadnienia do zmian Kodeksu Cywilnego z 2 kwietnia 2009r. (Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zm. Ustawy – Kodeks Cywilny, druk Nr 1541, Sejm VI kadencji). W razie, gdy któryś z pasierbów nie dożyje otwarcia spadku, to udział, który by dziedziczył nie przechodzi na dzieci pasierba, a ulega podziałowi na pozostałych żyjących pasierbów. Przy braku pasierba, który mógłby dziedziczyć po ojczymie lub macosze, spadek przypadnie gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, bądź gdy miejsca ostatniego zamieszkania nie da się ustalić lub miejsce to znajdowało się za granicą – dziedziczy Skarb Państwa. Są to jedyne podmioty, które nie mogą odrzucić spadku

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie całej Polski!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:
– każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),
– osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie. Rejestracji można dokonać:
– telefonicznie pod numerem: (81) 531 52 81
e-mailowo: pomocprawna@powiatleczynski.pl
– on-line: za pośrednictwem strony www.zapisy-np.ms.gov.pl 

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.

Nagrody za osiągnięcia

Nagrody za osiągnięcia

Po raz kolejny sportowcy oraz trenerzy z terenu powiatu łęczyńskiego, którzy odnieśli sukcesy w swoich dyscyplinach sportu otrzymali nagrody oraz przyznane zostało stypendium sportowe Starosty Łęczyńskiego.

Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego Michał Pelczarski, oraz Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Turystyki Wioleta Olender, przekazali naszym zawodnikom oraz trenerom zasłużone nagrody za ich niesamowite sukcesy sportowe. To nie tylko ich ciężka praca i poświęcenie przyniosły te rezultaty, ale także wsparcie doświadczonych trenerów, którzy prowadzili ich przez trudną ścieżkę sportowej kariery.

Dodatkowo, w ramach uznania za osiągnięcia uzyskane w minionych miesiącach, przyznano stypendium sportowe, które pozwoli kontynuować rozwijanie swojego potencjału i realizować swoje sportowe marzenia.

Nagrody za wyniki sportowe:

Jakub Żurek Lubelski Klub MAS OYAMA’S Karate Kyokushinkai Karate/kumite

Oliwier Włodarski Lubelski Klub MAS OYAMA’S Karate Kyokushinkai Karate/kumite

Kacper Głowienka Lubelski Klub Sportów Walki „DAN” Kickboxing

Milena Zasybska Lubelski Klub Sportów Walki „DAN” Taekwondo/kick boxing

Igor Głowienka Lubelski Klub Sportów Walki „DAN” Taekwondo/kick boxing

Oliwier Harasim Lubelski Klub Sportów Walki „DAN” Taekwondo/kick boxing

Wiktor Wieczorek Lubelski Klub Sportów Walki „DAN” Kickboxing/kick-light

Maja Palonka Lubelski Klub Sportów Walki „DAN”Kickboxing

Alicja Gil Akademia Sportu „GO FIGHT”Kickboxing

Amelia Zabłocka Lubelski Klub Sportów Walki „DAN” Taekwondo/kick boxing

Tymon Siwko Lubelski Klub Sportów Walki „DAN” Taekwondo/kick boxing

Olaf Siwko Lubelski Klub Sportów Walki „DAN” Taekwondo/kick boxing

Kamil Stachański MKS „LEWART” AGS LUBARTÓW Taekwondo

Amelia Ostrowska UKS Akademia Szermierki Lublin Szermierka

Stypendium sportowe:

Wiktor Proć – Lekkoatletyka trójskok/skok w dal

Trenerzy:

Piotr Włodarski Lubelski Klub MAS OYAMA’S Karate Kyokushinkai Karate/kumite

Kajetan Ostrowski UKS Akademia Szermierki Lublin –Sekcja w Łęcznej

Wszystkim wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje! Jesteśmy dumni z waszych osiągnięć i wiemy, że to dopiero początek waszej sportowej drogi. Życzymy wam kolejnych sukcesów na zawodach krajowych i międzynarodowych. Niech wasza pasja i determinacja prowadzą was do jeszcze większych osiągnięć, a my z dumą będziemy śledzić wasze sportowe dokonania.

Podziękowania

Podziękowania

Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu mogliśmy podziękować dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej Panu Krzysztofowi Bojarskiemu za pracę na rzecz naszego samorządu. Niedługo nowo wybrany poseł zasiądzie w ławach sejmowych. Jeszcze raz gratulujemy i życzymy powodzenia.

Ćwiczenia Wojskowe

Ćwiczenia Wojskowe

Informujemy, że w dniach 26 – 29 października 2023 r., na terenie powiatów: bialski, radzyński, parczewski, łukowski, włodawski odbędą się ćwiczenia wojskowe. W związku z tym, spodziewany jest wzmożony ruch wojsk. Żołnierze będą ćwiczyć wzdłuż wschodniej granicy Polski. Dowódca WZZ Podlasie prosi o zachowanie bezpiecznych odstępów od kolumn wojskowych i niezajeżdżanie drogi pojazdom, a także niepublikowanie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk.

LII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

LII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Informuję, iż LII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 31 października 2023 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
  c) w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
  d) w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu łęczyńskiego,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2023 roku na Powiat Łęczyński.
 6. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski

LII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

INFORMACJA – W związku z realizacją robót budowlanych informujemy, że dostęp do budynku Poczty Polskiej może być utrudniony.

Dostęp dla osób z niepełnosprawnością do budynku Poczty Polskiej (Urząd Pocztowy Łęczna 1) obywa się od strony Al. Jana Pawła II.

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wszelkich oznakowań oraz instrukcji bezpieczeństwa na terenie budowy.

Dziękujemy za zrozumienie i cierpliwość w związku z realizacją prac budowlanych.