powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Przebudowa drogi powiatowej nr 1808L w miejscowości Stręczyn

Przebudowa drogi powiatowej nr 1808L w miejscowości Stręczyn

W dniu 08.09.2023 r. w miejscowości Stręczyn Powiat Łęczyński podpisał umowę na wykonanie robót z Wykonawcą – firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa, która wygrała przetarg na przebudowę drogi powiatowej 1808 L.

Zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1808L w miejscowości Stręczyn od km 3+280,00 do km 7+312,00” realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość zadania: 9.718.178,72 zł. Długość drogi do przebudowy: 4032 m. Termin realizacji: do 15.06.2024 r. Prace będą prowadzone w dwóch miejscowościach gminy Cyców – Nowy Stręczyn i Stary Stręczyn.

Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze, wzmocnienie istniejącej nawierzchni, budowę chodnika na odcinku 1,649 km, budowę peronów autobusowych, oczyszczenie i przebudowę istniejących elementów odwodnienia, przebudowę istniejących zjazdów i skrzyżowań oraz budowę nowych zjazdów, wyniesionego przejścia dla pieszych w terenie zabudowanym wraz z ograniczeniem prędkości, wymiana i odtworzenie istniejącego oznakowania pionowego i poziomego, roboty wykończeniowe.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, tym samym poprawa jakości życia mieszkańców danej miejscowości. Jesteśmy pewni, iż przebudowa drogi znacząco wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców obu miejscowości, jak również całej gminy Cyców.

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Zakłócanie ciszy nocnej

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Zakłócanie ciszy nocnej

W polskim porządku prawnym pojęcie ciszy nocnej nie zostało uregulowane, dlatego jest pojęciem umownym i może zależeć od wewnętrznych zarządzeń. W społecznym odczuciu przyjęło się, że przez ciszę nocną rozumie się godziny od 22 do 6 rano, jednak brak jest przepisu, który przewidywałby tego rodzaju ograniczenie. Większość z nas uznaje to za wiążące jednak tego typu przepis nie został dotychczas uregulowany w polskim prawie. Jedynie w Kodeksie postępowania karnego możemy znaleźć przepis mówiący, że przeszukanie zamieszkałych pomieszczeń można dokonać w porze nocnej tylko w wypadkach nie cierpiących zwłoki; za porę nocną uważa się czas od godziny 22 do godziny 6 – art. 221 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.). Należy jednak zwrócić uwagę, że pora nocna wskazana w/w przepisie nie jest jednak pojęciem tożsamym z ciszą nocną i dotyczy tylko czynności postępowania karnego. Uwzględniając powyższe należy wskazać, że choć polskie prawodawstwo nie statuuje pojęcia ciszy nocnej, to zawiera jednak szereg regulacji prawnych, które pozwalają odwołać się do tak zwanego zakłócania spoczynku nocnego. W tym miejscu należałoby przywołać chociażby art. 51 Kodeksu wykroczeń. Wskazuje on, że „Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Zakłócenie spoczynku nocnego jest szczególnym przypadkiem zakłócenia spokoju publicznego. Zakłócenie spoczynku nocnego może prowadzić do zakłócenia spokoju nie tylko jednej osoby lecz również większej grupy osób. Spoczynek nocny obejmuje czas od godziny 22 do 6 rano, w którym ludzie mogą odpoczywać bez żadnych zakłóceń ze strony innych osób. Nie oznacza to jednak że, aby doszło do zakłócenia spoczynku we wskazanym czasie osoba, której spoczynek zakłócono, miałaby się znajdować w stanie snu. Jest to czas spoczynku nocnego, ale to, jak odpoczywają poszczególne osoby lub grupy osób, jest sprawą ich indywidualnego wyboru. Obojętne więc będzie, czy w tym czasie osoba lub osoby znajdowały się w stanie snu lub odpoczywały w innej wybranej przez siebie formie, np. oddając się lekturze, słuchając muzyki lub słuchowiska. Zakłócenie spoczynku nocnego może objąć jedną osobę lub całą rodzinę.

Gdzie zgłosić zakłócanie spokoju? Reakcja na tego typu sprawy jest obowiązkiem policji lub straży miejskiej. Taką sprawę można zgłosić telefonicznie, dzwoniąc na komisariat lub również pisemnie – składając skargę. Ponadto można skorzystać z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej odnośnie sporządzenia projektu takiego zawiadomienia do wskazanych wyżej organów ścigania. Dodatkowo, jeśli zakłócanie spokoju dotyczy mieszkańca bloku lub osiedla, można zgłosić skargę bezpośrednio do władz spółdzielni mieszkaniowej lub do zarządcy nieruchomości. Wówczas, jeśli sprawa dotyczy osoby uciążliwie łamiącej zasady współżycia społeczności mieszkańców, mogą zostać wyciągnięte konsekwencje na podstawie art. 16 Ustawy o własności lokali. Umożliwia ona nawet eksmisję takiego lokatora.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie całej Polski!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:
– każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),
– osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie. Rejestracji można dokonać:
– telefonicznie pod numerem: (81) 531 52 81
e-mailowo: pomocprawna@powiatleczynski.pl
– on-line: za pośrednictwem strony www.zapisy-np.ms.gov.pl 

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.

Otwarcie drogi 1809 L – ul. Polna

Otwarcie drogi 1809 L – ul. Polna

Dzisiaj nastąpiło uroczyste otwarcie drogi powiatowej 1809 L na ul. Polnej w Łęcznej.

W ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1809 L na ul. Polnej wykonana została nowa nawierzchnia od ronda w Łęcznej w kierunku Ciechanek o długości 2040m. Ponadto przebudowa swym zakresem objęła: wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę i budowę zjazdów, wykonanie poboczy oraz oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu. Wykonawcą robót budowlanych była firma WOD-BUD Sp. z o.o. z Kraśnika.

Zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

Wartość inwestycji wynosi 3 973 625,29 zł, dofinansowanie w kwocie 2 850 000,00 zł.

W uroczystym otwarciu wzięli udział:

Poseł na Sejm, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – Pan Artur Soboń

Starosta Powiatu Łęczyńskiego Pan Krzysztof Niewiadomski

Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego Pan Michał Pelczarski

Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego Pani Wioletta Wachewicz

Przewodniczący Rady Powiatu w Łęcznej Pan Arkadiusz Biegaj

Radna Rady Powiatu w Łęcznej Pani Bożena Kornatka

Radna Rady Powiatu w Łęcznej Pani Agata Dudek

Kierownik Działu Inwestycji LW „Bogdanka” Pan Rafał Sowa

Dyrektor Biura Artura Sobonia Pani Agnieszka Sidor

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łęcznej Pan Krzysztof Matczuk

Radna Rady Miejskiej w Łęcznej Pani Iga Zawisza- Klimkiewicz

Radny Rady Miejskiej w Łęcznej Pan Mariusz Fijałkowski

Radny Rady Miejskiej w Łęcznej Pan Tomasz Dudek

Główny specjalista ds. kontroli zarządczej Pani Anna Cieślińska

Naczelnik Wydziału Promocji ,Kultury i Turystyki Pani Wioletta Olender

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu Pani Joanna Puła

Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Pani Monika Kryk

przy udziale Dyrektora ZDP w Łęcznej Pana Bogdana Barbuzińskiego oraz z-cy Dyrektora ZDP Pani Dominiki Lewandowskiej.

Jesienna akcja szczepień lisów

Jesienna akcja szczepień lisów

Prosimy o stosowanie się do powyższych zaleceń Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie.

Więcej informacji na www.wiw.lublin.pl

Podsumowanie Dożynek Powiatowych 2023 r.

Podsumowanie Dożynek Powiatowych 2023 r.

Chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy pojawili się na Dożynkach Powiatu Łęczyńskiego, aby wspólnie celebrować to niezwykle ważne dla naszej społeczności wydarzenie. Była to wyjątkowa okazja do zjednoczenia się i wspólnego świętowania plonów naszej ziemi. Chcemy wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich, wystawcom, gościom, artystom i wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznych Dożynek.

__________________________________________________________________________________________

-Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń

-Ministra Edukacji i Nauki, Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Przemysława Czarnka reprezentował ekspert ds. współpracy z samorządem terytorialnym w Ministerstwie Edukacji i Nauki Pan Janusz Wawerski

-Wojewodę Lubelskiego – Lecha Sprawkę reprezentował – Doradca Wojewody Lubelskiego Pan Michał Sieczka

-Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego reprezentował Radny Województwa Lubelskiego – Pan Michał Piotrowicz

-Dyrektor Lubelskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pani Małgorzata Paprota

-Pan Daniel Słowik, który reprezentował Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana

-Delegacja reprezentująca naszego partnera ukraińskiego – Rejon Stryjski:

-Przewodniczący Stryjskiej Rejonowej Rady – Pan Mykhailo Lyczeczko wraz z małżonką Panią Oksaną Lyczeczko

-Radny Mikołajowskiej Miejskiej Rady Stryjskiego Rejonu – Pan Marian Stripa wraz z małżonką Panią Zoryaną Stripa

-Radna Mikołajowskiej Miejskiej Rady Stryjskiego – Pani Natalia Wereszyńska.

– Przewodniczący Rady Powiatu Łęczyńskiego – Arkadiusz Biegaj

-Starosta Lubartowski – Pan Tomasz Marzęda

-Wójt Gminy Wólka – Pan Edwin Gortat

-Sekretarz Gminy Mełgiew – Pani Anna Dygulska

-Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej – mł. bryg. Pan Paweł Kasperek

-Komendant Powiatowej Policji w Łęcznej – mł. insp. Pan Bogdan Stasiak

-Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie – ppłk Pan Piotr Szczepaniuk

-Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łęcznej – Pani Magdalena Koc

-Lubelski Wojewódzki Inspektor ochrony Roślin i Nasiennictwa – Pani Teresa Wyłupek -Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – Pani Agnieszka Jarosińska

-Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łęcznej – Pani Urszula Hucz

-Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łęcznej – Pani Magdalena Grzybowska-Konowałek

-Prezes Zarządu ‘’Górnik” Łęczna – Pan Adam Laskowski

-Prezes Zarządu Górniczego Klubu Sportowego „Górnik” Łęczna – Pan Dawid Osowski

-Prezes Zarządu Fundacja Akademia Sportu „Górnika Łęczna” – Pan Maciej Grzywa

-Dyrektor – Pełnomocnik Zarządu Polskich Kolei Państwowych do spraw strategii i projektów rozwojowych – Pan Filip Chrzanowski

-Dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej – Pani Bogna Bender-Motyka

-Dyrektor do spraw rozwoju relacji społecznych Banku Gospodarstwa Krajowego, rejon podkarpacki – Pan Piotr Olszówka

Sponsorem Strategicznym byli:

• POLREGIO Spółka Akcyjna

• Lubelski Węgiel Bogdanka Spółka Akcyjna

Sponsorami Honorowymi byli:

• Zakład Przetwórstwa Owocowo Warzywny MILEJÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

• Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „NANA” Waldemar Niewiadomski

• Bank Spółdzielczy w Cycowie

• LaserCity Lublin Let Me Out – escape room Lublin

Sponsorami Specjalnymi byli:

• Usługi Transportowe Głowienka Andrzej

• Edwanex Huta Szkła Gospodarczego w Rossoszu

• Restauracja „Country” Grażyna Cieślak

• Związek Zawodowy Górników w Polsce Zarząd Międzyzakładowy Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna

• WAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

• EDOM KS-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

• Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „MALINEX” Malinowski Ryszard

• Zakład Budowlano-Sprzętowy Jacek Krzysiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

• Park linowy „LALUNA” Ciechanki

• Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK Spółka Akcyjna Fabryka Cukierków Pszczółka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sponsorami imprezy byli również:

Bank Spółdzielczy w Niemcach

Samochodowe Usługi Transportowe Piątek Wiesław

Krzysztof Seroka Usługi Transportowe „Kamyk”

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

Organizacja Międzyzakładowa Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna

Chełmski Park Wodny

Strefa Wysokich Lotów

Małe zoo – ogród zoologiczny dla dzieci w Turce

Park Rekreacyjny Zoom Natury w Janowie Lubelskim

Wieńce dożynkowe zaprezentowały:

KGW Bekiesza

KGW Małków

KGW w Zezulinie Drugim

KGW Ciechanki Krzesimowskie

KGW Łuszczów Kolonia Sołectwo Piotrówek Drugi

KGW Zakrzów

KGW Białowianki – Białka

KGW w Cygance Babeczki z Jaszczowa Sołectwo i KGW w Wólce Bieleckiej

KGW w Albertowie

KGW „Bogdanka”w Bogdance

KGW w Brzezinach

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Jasieńcu

KGW Charlężanki

Stowarzyszenie KGW w Stoczku

Wystawcy:

POLREGIO

KRUS w Łęcznej

Powiatowy Urząd Pracy

Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wojskowe Centrum Rekrutacji

Gmina Cyców

Gmina Ludwin

Gmina Łęczna

Gmina Milejów

Gmina Spiczyn

KGW Podgłębokie

KGW w Ciechankach Krzesimowskich

KGW w Witaniowie

KGW „Stara Wieś Stasin”

KGW Łuszczów Kolonia

KGW Dworzanki

KGW Milejów

KGW Charlężanki Klub Senior+ DDS Jaszczów

COM Jaszczów

Gminny Ośrodek Kultury Puchaczów

Środowiskowy Dom Samopomocy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy P

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Powiatowa Biblioteka Publiczna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łęcznej

Przedszkole Specjalne Powiatu Łęczyńskiego

Poleski Park Narodowy

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

Marta Mankiewicz

Małgorzata Jurkiewicz

Nikita Handmade