powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Umowa Leasingu

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Umowa Leasingu

Na gruncie polskiego prawa istnieje wiele zakodowanych jego poszczególnymi przepisami konstrukcji, które stanowią klasyczny zespół wzajemnych zobowiązań stanowiących pewną nazwaną całość. Wśród najbardziej pospolitych znajdziemy klasyczne umowy cywilnoprawne, jak umowa kupna, umowa najmu. Znajdziemy umowy bardziej uszczegółowione, jak np. umowa o roboty budowlane, która w istocie jest odmianą umowy o dzieło. Znajdziemy dzierżawę, która jest specyficzną odmianą najmu.

W 2000 roku do polskiego porządku prawnego wprowadzono jeszcze inną nieco bardziej złożoną konstrukcję zwaną leasingiem.

Czym jest ów leasing? Tym samym, co zostało przedstawione w powyższych przykładach, jest zespołem wzajemnych zobowiązań, na tyle powtarzalnym i na tyle użytecznym, iż doczekał się własnej nazwy.

Wcześniej także można było konstruować umowy mające zapisy regulujące wzajemne zobowiązania w ten sam sposób i obyłoby się bez powiększania kodeksu o kolejne zapisy, jednak jest wiele korzyści z tego, że ów specyficzny konstrukt prawny został dostrzeżony i wprowadzony oficjalnie do polskiego systemu prawa. Ma własną nazwę, choć jedynie poniekąd własną, ponieważ samo słowo leasing w języku angielskim oznacza najem lub dzierżawę właśnie. Dla polskiego porządku prawnego jest to jednak nowa nazwa określona w przepisach stanowiąca odmianę najmu lub dzierżawy, ale na tyle specyficzna, iż owym najmem ani dzierżawą nie będąc.

Leasing został poza innymi kategoriami prawa polskiego skodyfikowany m.in. w Kodeksie Cywilnym, począwszy od art. 7091 do art. 70918. W przywołanych artykułach rozróżniono dwie formy leasingu.

Leasing operacyjny polega na tym, że jeden podmiot kupuje rzecz, którą chciałby używać inny podmiot i ten podmiot kupujący oddaję tę rzecz temu chętnemu do użytkowania, w dalszym ciągu pozostając jego właścicielem. Ponadto strony umawiają się, że chętny do korzystania z tej rzeczy będzie za to korzystanie płacił temu, kto ową rzecz nabył i suma tych opłat w danym okresie czasu będzie nie niższa, niż wartość nabycia danej rzeczy. Innymi słowy, ujmując rzecz bardzo kolokwialnie, można powiedzieć, że kiedy nie stać mnie na daną rzecz, to proszę kogoś, aby ją kupił i mi wynajął, oddał w odpłatne używanie. Ale jaki to ma sens? Nie lepiej kupić coś na raty? Otóż w przypadku droższych „zabawek”, np. samochodów, statków, ale ostatnio także niektórych urządzeń biurowych ma to sens albowiem stanowi większe zabezpieczenie dla tego, kto wykłada pieniądze, gdyż ta osoba w dalszym ciągu pozostaje właścicielem tej rzeczy i w razie nie wywiązywania się przeze mnie z umowy, może mi tę rzecz po prostu odebrać, a jeżeli cała akcja utraci dla dobrego nabywcy „sponsora” sens, to nie musi czekać, a może daną rzecz sprzedać i tym samym kto inny, nowy właściciel będzie otrzymywał wynagrodzenie za udostępnienie mi owej rzeczy, a po okresie takiego udostępnienia rzeczy, jej właściciel ma dodatkowy bonus, bo choć otrzymał równowartość początkowej wartości danej rzeczy, to jeszcze pozostaje z tą rzeczą, która choć utraciła swoją pierwotną wartość na drodze amortyzacji, zapewne dalej przedstawia wartość dodaną. Te zakończenie umowy leasingu rozróżnia kolejną jego odmianę określoną w Kodeksie Cywilnym, a mianowicie leasing finansowy.

Leasing finansowy polega ogólnie na tym samym, co leasing operacyjny, z tą istotną różnicą, że na końcu określonego w umowie czasu, użytkownik danej rzeczy bez dodatkowego świadczenia może daną rzecz nabyć na własność. Cała konstrukcja w dobie rozwiniętej gospodarki rynkowej stanowi kolejny przykład finansowania, które znacząco zmniejsza ryzyka po stronie finansującego i umożliwia korzystającemu z rzeczy, na którą z założenia go nie stać lub z innych przyczyn nie chce wydawać jednorazowo większej kwoty. Do tego dochodzą pewne znaczące profity podatkowe, ale to już historia na inną okazję.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie całej Polski!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:
– każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),
– osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie. Rejestracji można dokonać:
– telefonicznie pod numerem: (81) 531 52 81
e-mailowo: pomocprawna@powiatleczynski.pl
– on-line: za pośrednictwem strony www.zapisy-np.ms.gov.pl 

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.

Komunikat o zmianie trybu udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Komunikat o zmianie trybu udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Starosta Łęczyński informuje, iż z dniem 1 lipca 2023 r. (sobota) zniesiony zostaje stan zagrożenia epidemicznego. Tym samym od dnia 3 lipca 2023 (poniedziałek) Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone będą w formie stacjonarnej. Z wizyt zdalnych korzystać będą mogły wyłącznie osoby, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945.) tj. osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2023 – Nabór Wystawców

Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2023 – Nabór Wystawców

Powiat Łęczyński prowadzi nabór wystawców na Dożynki Powiatu Łęczyńskiego, które odbędą się 3 września w Łęcznej.

Zachęcamy do zgłaszania stoisk promocyjnych przygotowanych przez gminy, instytucje kultury, podmioty świadczące usługi doradcze dla rolników, organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a także artystów ludowych, rzemieślników, wytwórców produktów lokalnych i tradycyjnych, oferujących wyłącznie własne prace lub wyroby.

Na karty zgłoszeniowe oczekujemy do dnia 21 sierpnia 2023 r.

Karty zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami mogą zostać dostarczone w jednej z wymienionych poniżej form:

– osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą, na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Kancelaria podawcza – pok. 111, al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna

– drogą elektroniczną (skan podpisanej karty zgłoszenia) na adres e-mail: a.jasinska@powiatleczynski.pl

Obsługa gastronomiczna i handlowa imprezy oraz obsługa urządzeń rekreacyjnych dla dzieci zostały zlecone na zasadzie wyłączności jednemu podmiotowi.

Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Łęcznej

Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Łęcznej

Zarząd Powiatu Łęczyńskiego z Absolutorium i Wotum Zaufania!

Wczoraj odbyła się XLVIII sesja Rady Powiatu w Łęcznej, której wynikiem było otrzymanie przez Zarząd Powiatu w Łęcznej Absolutorium i Wotum Zaufania, które są wyrazami akceptacji podejmowanych przez Zarząd działań.✅

Tegoroczne decyzje Zarządu, podobnie jak w poprzednich latach, mają niezmiennie na celu wielopłaszczyznowy rozwój powiatu i poprawę jakości życia mieszkańców. Decyzję o przyznaniu Absolutorium i Wotum Zaufania opartą o wniosek złożony przez Komisję Rewizyjną podjął również niezależny organ: Regionalna Izba Obrachunkowa.📈

Chcemy serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w dotychczasowy rozwój powiatu – mieszkańcom regionu angażującym się w rozwój lokalnej społeczności i organizowane przez nas wydarzenia, jak również wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Dziękujemy też pracownikom i przedstawicielom podległych Starostwu jednostek. Podziękowania należą się również Radnym, którzy mieli bezpośredni wpływ na pozytywną decyzję dotyczącą Absolutorium i Wotum Zaufania:

– Arkadiuszowi Biegajowi

– Agacie Dudek

– Jadwidze Jaskułeckiej

– Piotrowi Jastrzębskiemu

– Bożenie Kornatce

– Adamowi Niwińskiemu

– Piotrowi Rybakowi

– Małgorzacie Więcławskiej-Siwek

– Pawłowi Wolińskiemu

– Michałowi Woźniakowi

Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Łęcznej

Zmiany od 1 lipca 2023 r. dla kupujących i sprzedających pojazdy oraz kierowców

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r.  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1118) z dniem 01.07.2023 r. odwołano na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego, w związku z powyższym od 01.07.2023 r. na złożenie zawiadomienia o zbyciu/nabyciu oraz rejestrację pojazdu sprowadzonego z UE jest ustawowe 30 dni.

Ważne – obowiązek rejestracji, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu obciąża obie strony transakcji, zarówno nabywcę jak i zbywcę pojazdu (dotyczy sprzedaży, darowizny, zamiany czy nabycia pojazdu w drodze dziedziczenia).

Zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu można dokonać osobiście w wydziale komunikacji, przez pełnomocnika, wysłać pocztą lub elektronicznie za pośrednictwem EPUAP.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz niezgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w powyższym terminie powoduje nałożenie kary pieniężnej w wysokości od 200 do 1.000 zł.

Pamiętać należy, że po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego tj. od dnia 01.07.2023 r. w ciągu 60 dni należy wykonać lub odnowić wszystkie zaległe badania i szkolenia, a terminy ważności niżej wymienionych dokumentów przedłużyć:

  • prawa jazdy,
  • pozwolenia na kierowanie tramwajem,
  • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
  • świadectwa kierowcy,
  • legitymacji instruktora nauki jazdy,
  • zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),
  • uprawnień do kierowania pojazdami,
  • wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

Po tym terminie ww. uprawnienia automatycznie stracą ważność.