powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Ważny komunikat dla przewoźników posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Ważny komunikat dla przewoźników posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
tj. art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201) przewoźnicy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego są zobowiązani do zgłoszenia ilości osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia. Dodatkowo, przewoźnicy muszą podać informacje o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, którzy wykonywali operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Oświadczenie należy złożyć w terminie do 31 marca 2023 r. do właściwego organu, który wydał przewoźnikowi zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Druk oświadczenia można pobrać ze strony https://powiatleczynski.pl/komunikacja/transport/
i należy złożyć w organie, który wydał zezwolenie lub przesłać na adres organu.

Przypominamy także o oświadczeniu dotyczącym bazy eksploatacyjnej wyposażonej co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, których fakt istnienia przewoźnicy mieli obowiązek zgłosić w terminie do 15 stycznia 2023 r. (druk do pobrania ze strony podanej wyżej).

Ważny komunikat dla przewoźników posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, że na podstawie Uchwały Nr 207/1276/2023 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 20 lutego 2023r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 roku oraz zgodnie z ustawą dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 447 z późn. zm.) i ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. dz. U. z 2022r., poz. 1327 z późn. zm.), podaje się do wiadomości publicznej informację o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego (świetlic) o zasięgu ponadgminnym dla dzieci z terenu Powiatu Łęczyńskiego.


Załącznik:

Rządowy Program Klub – wypełnij wniosek!

Rządowy Program Klub – wypełnij wniosek!

1 marca rozpoczął się nabór do kolejnej edycji Rządowego Programu KLUB.
Nabór potrwa do 24 kwietnia.

Ministerstwo Sportu i Turystyki od 2016 roku dotuje małe i średnie kluby sportowe w ramach Programu Klub, który jest największym systemowym narzędziem bezpośredniego wsparcia, skierowanym do organizacji sportowych z terenu całego kraju, które prowadzą szkolenie dzieci i młodzieży do 18. roku życia.
Program ma na celu promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także wyrównywanie szans i stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje po kliknięciu link.
Rządowy Program Klub 2023

Ważny komunikat dla przewoźników posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

XLVI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Informuję, iż XLVI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 28 marca 2023 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej za rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu w Łęcznej,
  d) w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łęczyńskim na lata 2023-2025”,
  e) w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2023 roku na Powiat Łęczyński,
  f) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Łęczyńskiego,
  g) w sprawie złożenia wniosku na udzielnie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego,
  h) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu niekonkurencyjnego, pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie łęczyńskim” w ramach Priorytetu IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
 7. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 8. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym zaleca się udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski

Kwartalnik – e-gazetka prawna, pt.: „Zakupy i sprzedaż w internecie”.

Powiat Łęczyński powierzył Stowarzyszeniu Sursum Corda („w górę serca”) realizację projektu w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej.

Celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do darmowej pomocy, świadczonej w wyznaczonych punktach przez prawników, doradców obywatelskich i mediatorów, wsparcie mieszkańców (w tym młodzieży) w radzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, a także podniesienie świadomości prawnej i obywatelskiej poprzez różnorodne działania edukacyjne.

W ramach działań edukacyjnych przekazujemy Państwu nieodpłatnie kwartalnik – e-gazetkę prawną, pt.: „ZAKUPY I SPRZEDAŻ W INTERNECIE” (z opcją wydruku).
Link:

https://www.sc.org.pl/app/files/2023/03/kwartalnik-mlodziezowy-zakupy-przez-internet-marzec-2023.pdf
https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-leczynski-2023/