powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Zachowek

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Zachowek

Zachowek, który określa się często jako substytut spadku, jest uprawnieniem, które chroni osoby blisko spokrewnione ze spadkodawcą. Instytucja zachowku ma swoich przeciwników i zwolenników. Z jednej bowiem strony, zachowek czyni zadość zasadom współżycia społecznego, np. w sytuacji, gdy spadkodawca, bez wiedzy krewnych przekazał cały spadek partnerowi, o którego istnieniu dzieci nie wiedziały. Z drugiej zaś, instytucja jest krytykowana, ponieważ wskazuje się między innymi, że spadkodawca pracujący całe życie na swój majątek powinien móc zdecydować, co się z nim stanie po jego śmierci. Jeżeli testament pomija (bądź uwzględnia w niższej niż ustawowa wysokości) najbliższych, to jest małżonka, zstępnych (np. dzieci bądź wchodzące w przypadku dziedziczenia ustawowego na ich miejsce wnuki) lub rodziców, którzy dziedziczyliby w przypadku, gdyby testamentu nie sporządzono, to osoby te mogą dochodzić wypłaty zachowku. 

CZYTAJ…
Nabór do komisji opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w roku 2023 w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i zdrowia

Nabór do komisji opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w roku 2023 w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i zdrowia

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniującej wnioski w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i zdrowia ogłaszanego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

CZYTAJ…
Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego na rok 2023

Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego na rok 2023

Konkurs dotyczy zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz ochrony i promocji zdrowia. Skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Powiatu Łęczyńskiego. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 22 lutego 2023 r. do godz. 15.00.

CZYTAJ…