powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Licencja w zakresie przewozu osób – zmiany w przepisach

Licencja w zakresie przewozu osób – zmiany w przepisach

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2023 r., poz. 1123) od dnia 17 września 2023 r. zmianie uległy m.in. przepisy w sprawie podjęcia i wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie
z kierowcą oraz taksówką, a także wprowadzone zostały zmiany i obowiązki dotyczące posiadaczy ww. licencji.

 1. Licencje wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r. (art. 14 ust. 1).
 2. Przedsiębiorcy posiadający licencję w zakresie przewozu osób: taksówką, samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, przedłożyć organowi dokumenty potwierdzające spełnienie określonych wymagań tj. (1) zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
  (2) uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym (kserokopia prawa jazdy), (3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i (4) orzeczenie psychologiczne
  o braku przeciwwskazań psychologicznych
  do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy przez ww. osoby (art. 14 ust. 2 i 3).
 3. W przypadku spełnienia przez przedsiębiorców posiadających ww. licencje, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, wymagań określonych odpowiednio w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym licencje te zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone (art.14 ust. 5).
 4. Przedsiębiorcy posiadający licencje, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, spełniający w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej wymagania określone odpowiednio w: art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz
  art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym, mogą prowadzić działalność do upływu okresu, na który zostały udzielone licencje (art. 15 ust. 1 i 2).

Dodatkowe informacje – nr telefonu 81/ 5315244

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Minimalne wynagrodzenie w 2024 r.

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Minimalne wynagrodzenie w 2024 r.

Od stycznia 2024 roku w Polsce wprowadzono szereg zmian dotyczących minimalnego wynagrodzenia, które mają istotny wpływ na pracowników oraz pracodawców. Nowe przepisy legislacyjne zostały wprowadzone w celu zwiększenia standardów życia pracowników oraz zrównoważenia relacji na rynku pracy.

Zmiany stawek wynagrodzenia

Jedną z głównych zmian jest podwyższenie minimalnego wynagrodzenia brutto. Zgodnie z nowymi przepisami, minimalna stawka wynagrodzenia została podniesiona zgodnie z wskaźnikiem inflacji oraz wzrostem gospodarczym. Ta zmiana ma na celu zapewnienie pracownikom godziwego wynagrodzenia za ich pracę, aby mogli zaspokoić podstawowe potrzeby oraz uczestniczyć w społeczeństwie jako pełnoprawni członkowie. Od 1 stycznia 2024 roku wynagrodzenie brutto wynosi 4.242 złotych, a od 1 lipca 2024 roku wyniesie 4.300 złotych. Podwyżka minimalnego wynagrodzenia dotyczy również osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2024 roku wynosi 27,70 złotych. Analogicznie umowy cywilnoprawne będą również objęte podwyżką, która będzie miała miejsce od 1 lipca 2024 roku – do kwoty 28,10 złotych.

Pracodawca a pracownik. Konsekwencje

Wzrost minimalnego wynagrodzenia ma również potencjalne konsekwencje dla przedsiębiorstw. Firmy będą zmuszone dostosować swoje budżety płacowe do nowych stawek, co może prowadzić do wzrostu kosztów operacyjnych. Jednakże, zwiększenie siły nabywczej pracowników może przyczynić się do poprawy konsumpcji, co może mieć pozytywny wpływ na gospodarkę kraju.

Ochrona pracowników

Kolejną istotną zmianą jest rozszerzenie zakresu osób objętych minimalnym wynagrodzeniem. Nowe przepisy mogą obejmować większą liczbę pracowników, w tym tych zatrudnionych na umowy cywilnoprawne lub pracujących na niepełny etat. To posunięcie ma na celu zapewnienie większej ochrony socjalnej dla różnych grup pracowników, eliminując lukę w prawie pracy. Ponadto, nowe przepisy mogą wprowadzić bardziej rygorystyczne kary dla pracodawców naruszających przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia. Wprowadzenie surowszych sankcji ma na celu zapobieganie nadużyciom oraz zapewnienie przestrzegania praw pracowniczych.

Jednakże, nie wszyscy są zadowoleni z wprowadzonych zmian. Niektórzy przedsiębiorcy obawiają się, że wzrost kosztów pracy może negatywnie wpłynąć na konkurencyjność ich firm, zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. W związku z tym, możliwe są dyskusje na temat konieczności i równoważenia wzrostu płac z innymi środkami wsparcia dla przedsiębiorstw.

Wpływ na poprawę warunków pracy i życia pracowników.

Podsumowując, zmiany dotyczące minimalnego wynagrodzenia wprowadzone od stycznia 2024 roku w Polsce mają na celu poprawę warunków pracy oraz życia pracowników, choć mogą również generować wyzwania dla przedsiębiorstw. Kluczowe będzie monitorowanie skutków tych zmian oraz podejmowanie działań mających na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym zapewnieniu godziwych warunków pracy dla wszystkich pracowników.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie całej Polski!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:
– każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),
– osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie. Rejestracji można dokonać:
– telefonicznie pod numerem: (81) 531 52 81
e-mailowo: pomocprawna@powiatleczynski.pl
– on-line: za pośrednictwem strony www.zapisy-np.ms.gov.pl 

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Dziś, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zgromadziliśmy się na Placu Powstań Narodowych w Łęcznej, aby oddać hołd bohaterom walczącym o wolność Ojczyzny. Uroczystość rozpoczęliśmy Liturgią w Kościele pw. Św. Barbary, po czym wspólnie przeszliśmy z Orkiestrą Górniczą, Pocztami Sztandarowymi, Delegacjami i żołnierzami na Plac Powstań Narodowych.

Starosta Powiatu Łęczyńskiego, Krzysztof Niewiadomski, serdecznie powitał wszystkich, zaznaczając wagę tego wyjątkowego dnia. Wicestarosta Michał Pelczarski wygłosił przemówienie, w którym podkreślił niezłomność i odwagę Żołnierzy Wyklętych oraz ich poświęcenie dla idei wolności.

CZYTAJ…
STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24

STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24

Zgodnie z zaleceniami Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych przedstawiamy treść komunikatu dotyczącego prowadzonych ćwiczeń obronnych
pk. STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24.

Dragon-24 wojsko na największych, planowych ćwiczeniach.

Zwracamy się z apelem do społeczeństwa – prosimy zachować spokój, manewry wojskowe pod kryptonimem Dragon-24 są to ćwiczenia.

Żołnierze intensywnie szkolą się podnosząc swoje umiejętności, sprawdzając przygotowanie i gotowość do działania.

Ćwiczenia mają na celu sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji przemieszczenia, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do wykonywania zadań.

Systematycznie sprawdzane oraz weryfikowane są procedury, między innymi dotyczące

transportu i ruchu wojsk.

Wzmożony ruch kolumn wojska, przemieszczających się po terenie całego kraju można

zaobserwować od 12 lutego.

Wojsko ćwiczy również w terenie przygodnym, dzięki czemu może szkolić się
w warunkach, które dodają realizm szkolenia. Transport i ruch wojsk jest elementem znajdującym się we wszystkich rodzajach prowadzonych przez Siły Zbrojne działań.

Posiadanie możliwości przemieszczania sił na duże odległości w celu podjęcia pełnego

zakresu funkcji i zadań jest kluczowe dla zapewnienia efektywności przyszłych operacji

narodowych i wielonarodowych. Zdolność do transportu i ruchu wojsk dotyczy całego zakresu zadań Sił Zbrojnych RP, w obecnym i przewidywanym środowisku bezpieczeństwa.

Od 12 lutego 2024 r., na drogach niemal całego kraju odbywa się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem Steadfast Defender-24 i Dragon-24. Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące
w kolumnie. Za utrudnienia przepraszamy.

Chrońmy także dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych, tablic rejestracyjnych, znaków rozpoznawczych
i identyfikacyjnych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie
w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności Polski.

W I połowie 2024 r. NATO przeprowadza serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem Steadfast Defender-24 (STDE-24). W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska odgrywa rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmuje na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 jest polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw Dragon-24 (DR-24), które rozpoczęło się
26 lutego.

STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu.

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych do 31 maja 2024 r.

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych do 31 maja 2024 r.

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk podpisał zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe: 2. stopnia BRAVO i 2. stopnia BRAVO-CRP na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.