powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
XXXV Sesja Rady Powiatu

XXXV Sesja Rady Powiatu

Łęczna, dnia 23.12.2021 r.

AG.0002.35.2021

Informuję, iż XXXV Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 30 grudnia 2021 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Informacja o stanie epidemiologicznym w powiecie łęczyńskim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
  a) odczytanie projektu uchwały,
  b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
  c) dyskusja nad projektem uchwały,
  d) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022:
  a) odczytanie projektu uchwały,
  b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2022 rok,
  c) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej,
  d) odczytanie opinii komisji stałych i komisji budżetu,
  e) dyskusja nad projektem uchwały,
  f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały:
  a) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2022 rok,
  b) w sprawie zatwierdzenia planu komisji skarg, wniosków i petycji,
  c) w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021 – 2027”,
  d) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Jaszczowie,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2021 roku na Powiat Łęczyński,
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński,
  g) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński dodatków do wynagrodzeń,
  h) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  i) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
  j) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej,
  k) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego w 2022 roku do otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021- 2025 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej,
  l) w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok,
  m) w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok,
  n) w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok.
 9. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Przewodniczący Rady

Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji

XXXV Sesja Rady Powiatu

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO – ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2021 r.

podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 20 grudnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 28
WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

na terenie województwa lubelskiego

podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464 oraz z 2021 r. poz. 1561) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.

§ 2.1. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia 24 grudnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 r.

2. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 r. może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia — jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

§ 3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU) – (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556).

§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny wymierzonej na zasadzie i trybie określonym w prawie o wykroczeniach — na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457, 1005, 1595 i 2328) oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008, 2052, 2269 i 2328).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie od dnia 24 grudnia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w środkach masowego przekazu.

Wojewoda Lubelski
/ – /
Lech Sprawka

XXXV Sesja Rady Powiatu

INFORMACJA – ćwiczenia Systemu Wykrywania i Alarmowania

Łęczna, dnia  15  grudnia  2021r.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łęcznej informuje, że w ramach treningu i ćwiczeń Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) – w dniu 16 grudnia 2021r. o godz. 12.00 nadany zostanie sygnał akustyczny alarmowy (ciągły niemodulowany trwający 1 minutę ).