powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Rozporządzenie porządkowe Nr 54 Wojewody Lubelskiego

Rozporządzenie porządkowe Nr 54 Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie
Wojewody Lubelskiego
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 54 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego. Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 22 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie porządkowe Nr 54 Wojewody Lubelskiego

XXIII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Informuję, iż 29 grudnia 2020 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95B odbędzie się  XXIII  Sesja Rady Powiatu w Łęcznej.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII-ej  Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty  z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
  a) odczytanie projektu uchwały,
  b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
  c) dyskusja nad projektem uchwały,
  d) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.                
 6. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2021:
  a) odczytanie projektu uchwały,
  b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2021 rok,
  c) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej   w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej,
  d) odczytanie opinii komisji stałych i komisji budżetu,
  e) dyskusja nad projektem uchwały,
  f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały:
  a) w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok,
  b) w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji skarg, wniosków i petycji,
  c) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”,
  d) w sprawie  ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg   na obszarze Powiatu Łęczyńskiego i przechowywanie na parkingu strzeżonym  oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia  pojazdu  obowiązujących w roku 2021,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  f) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
  g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2020 roku na Powiat Łęczyński,
  h) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do realizacji programu ogłoszonego przez  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
  i) w  sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
  j) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do naboru wniosków o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie,
  k) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok,
  l) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej,
  m) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łęczyńskim na lata 2021 – 2025”,
  n) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu w ramach Programu POWER Ponadnarodowa Mobilność Uczniów ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
 8. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 9.  Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję  w internecie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Arkadiusz  Biegaj

Projekt Door-to-door podpisany

Projekt Door-to-door podpisany

Dziś Powiat Łęczyński podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Mobilny bez barier” obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door.

CZYTAJ…
Rozporządzenie porządkowe Nr 54 Wojewody Lubelskiego

Informacja o włączeniu syren w dniu 17.12.2020r.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łęcznej informuje, że w ramach treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA), w dniu 17 grudnia 2020 roku o godz. 12:00 na terenie Miasta Łęczna, będzie podawany głośny sygnał akustyczny alarmowy – ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę. Będzie to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu.