powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Utworzenie sali dla dzieci oraz zakup wyposażenia sali konferencyjnej w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej” mająca na celu zwiększenie atrakcyjności oraz liczby czytelników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”

Zarząd Powiatu w Łęcznej informuje organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego o możliwości zgłaszania uwag dot. projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024″.

Termin zgłaszania uwag: od 21 września 2023 r. do 6 października 2023 r.

Zasięg terytorialny przeprowadzanej konsultacji obejmuje teren Powiatu Łęczyńskiego. Formularz uwag należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej (I p., pok. 111) bądź przesłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna (w przypadku formularzy nadsyłanych drogą pocztową o uznaniu ich za złożone w terminie decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Załączniki:

Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W dniach 16-22 września 2023 r., w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, prowadzone będą działania pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz wspierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC).

więcej informacji pod adresem:

https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/235792,ROADPOL-Safety-Days-Zyj-i-ratuj-zycie.html

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”

LI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Informuję, iż L Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 26 września 2023 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
  c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łęczna na realizację zakupu inwestycyjnego w postaci średniego samochodu ratowniczo –gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczowie Kolonii,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2023 roku na Powiat Łęczyński.
 6. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski