powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst


Zawarcie umowy kupna pojazdu powoduje, iż jego własność przechodzi na Kupującego. Kupujący przed zawarciem takiej umowy winien upewnić się co do stanu faktycznego i prawnego danego pojazdu. Jednakże niejednokrotnie po dokonaniu zakupu, pomimo dokładnych oględzin pojazdu, okazuje się, że jego stan techniczny i/lub prawny budzi wątpliwości Kupującego, który z uwagi na nadmierne koszty naprawy lub też niejasną historię prawną pojazdu nosi się z zamiarem odstąpienia od umowy jego kupna, tj. zwrotu pojazdu Sprzedającemu za zwrotem zapłaconej ceny. Wszak odstąpienie od umowy jest możliwe, niemniej jednak przesłanki do dokonania ww. czynności regulują przepisy Działu II kodeksu cywilnego – rękojmia za wady (art. 556 – 576). Rękojmia za wady to odpowiedzialność Sprzedającego względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę.

Pamiętaj!
Rękojmia za wady to odpowiedzialność Sprzedającego względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę.

Zgodnie z art. 560 § 1 k.c. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę. Możliwość taką wyłącza dokonanie przez Sprzedającego, niezwłocznej wymiany wadliwego pojazdu na wolny od wad lub też usunięcie istniejących wad bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Niemniej jednak w sytuacji kiedy pojazd był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę lub też sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Wady dzielimy na fizyczne i prawne.Przepis art. 5563 k.c. zawiera zamknięty katalog wad prawnych, którymi są: stanowienie przez rzecz własności osoby trzeciej,
obciążenie rzeczy prawem osoby trzeciej albo ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą na skutek decyzji lub orzeczenia właściwego organu. Pozostałe wady to wady fizyczne.

O wadzie fizycznej mówimy wtedy kiedy zakupiony pojazd jest niezgodny z umową, tj. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (art. 5561 k.c.).  Wada wykryta po zakupie pojazdu musi być istotna, a oceny istotności wady w rozumieniu przepisów o rękojmi przy sprzedaży należy dokonywać z punktu widzenia kupującego, a nie przydatności rzeczy do zwykłego użytku. To oczekiwania nabywcy związane z funkcjonowaniem rzeczy mają tutaj podstawowe znaczenie (wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie – I Wydział Cywilny z dnia 26 listopada 2019 r., sygn. akt I ACa 730/18). Co więcej, wada ta musi być ukryta, a więc taka o której Kupujący nie wiedział w dniu zakupu, bowiem nie został o niej poinformowany przez Sprzedającego

 CZAS NA ZGŁOSZENIE EWENTUALNYCH WAD 

Termin na stwierdzenie ewentualnych wad fizycznych w pojeździe wynosi 2 lata od dnia jego wydania Kupującemu, a data wykrycia wady ma istotne znaczenie dla odstąpienia od umowy, bowiem oświadczenie takie winno zostać złożone Sprzedającemu w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia ww. wad. Jednocześnie stwierdzenie wady prawnej rozpoczyna bieg terminu na odstąpienie od umowy, który wynosi 1 rok.

W sytuacji kiedy doszło do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz dotkniętą wadą. Co więcej, Sprzedawca na żądanie Kupującego jest obowiązany do naprawienia szkody jaką ten poniósł w związku z zawarciem umowy kupna pojazdu, o którego wadach fizycznych lub prawnych nie wiedział, przy czym nie ma znaczenia fakt, że poniesiona szkoda jest następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Do takich szkód można zaliczyć m.in. zwrot kosztów zawarcia umowy, koszty odebrania i ubezpieczenia pojazdu oraz zwrotu dokonanych nakładów na pojazd, w zakresie w jakim Kupujący nie odniósł z nich korzyści.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie całej Polski!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:
– każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),
– osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie. Rejestracji można dokonać:
– telefonicznie pod numerem: (81) 531 52 81
e-mailowo: pomocprawna@powiatleczynski.pl
– on-line: za pośrednictwem strony www.zapisy-np.ms.gov.pl 

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.