powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informuję, iż LVIII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 26 marca 2024 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w roku 2023.
 7. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok,
  c) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  d) w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2024 roku na Powiat Łęczyński,
  e) w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2024 – 2026”,
  f) w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024 – 2026,
  g) w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 -2026”,
  h) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu niekonkurencyjnego,
  pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie łęczyńskim (II)”
  w ramach Priorytetu IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP (typ projektu nr 1: Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych), programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,
  i) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łęczyńskiego do projektu pn. „Młodzi profesjonaliści – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w technikach i branżowych szkołach I stopnia Powiatu Łęczyńskiego”,
  j) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Łęczyńskiego,
  k) w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Łęczyńskiego oraz uchwalenia statutu.
 8. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski