powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Film promujący kampanię społeczną SCWEW w Podgłębokiem

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Podgłębokiem, utworzone w ramach Projektu Grantowego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”- którego beneficjentem jest  Powiat Łęczyński, realizatorem-  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem, funkcjonuje od lipca 2021r.

Kadrę SCWEW stanowią doświadczeni nauczyciele, specjaliści zajmujący się zawodowo pracą z dziećmi i rodziną, eksperci zewnętrzni, rekrutowani spośród pracowników naukowych KUL, oraz szkoleniowcy, doradcy metodyczni z LSCDN w Lublinie oraz PPP w Łęcznej.

SCWEW w Podgłębokiem, realizując swoje statutowe zadania, współpracuje z wyższymi uczelniami, instytucjami samorządu lokalnego, Biblioteką Pedagogiczną w Lublinie oraz  innymi instytucjami, organizacjami, zajmującymi się szeroko rozumianą  pomocą  dziecku i rodzinie.

Jednym z zadań SCWEW jest utworzenie i prowadzenie Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, dyrektorów, koordynatorów SCWEW w placówkach edukacyjnych, rodziców, uczniów, pracowników administracji samorządowych oraz wszystkich  innych osób zainteresowanych pracą  z dziećmi i młodzieżą.

Sieć współpracy i samokształcenia prowadzona jest na platformie internetowej: Classroom; https://classroom.google.com/c/NTM0MDQ3MTIzODYx?cjc=tszobdw

Sieć jest  miejscem gdzie na bieżąco zamieszczane są:

 • ciekawe materiały przydatne do pracy w zawodzie nauczyciela,
 • publikacje naukowo- metodyczne,
 • raporty z badań naukowych,
 • prace naukowe,
 • przepisy prawne,
 • informacje o organizowanych szkoleniach,
 • materiały szkoleniowe,
 • linki do ważnych i ciekawych wydarzeń, takich  jak min.: konferencji naukowych, webinarów, wywiadów z ludźmi ze świata nauki,
 • itp.

Naszą rolą jest publikowanie materiałów na nurtujące nauczycieli, specjalistów, rodziców problemy, pytania, dotyczące szczególnie pracy z dzieckiem/uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, pomoc w szukaniu rozwiązań, dzielenie się swoimi doświadczeniami, a także inspirowanie członków Sieci do aktywności- ,,obdarowywania  siebie wzajemnie, dzieląc się swoimi doświadczeniami i swoją wiedzą”.      

Zamieszone na Sieci publikacje często opatrzone są komentarzami, ułatwiającym korzystanie  z zaprezentowanych treści.

Platforma jest również miejscem gdzie można dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, zamieszczając własne opracowania czy scenariusze, wystarczy tylko zgłosić swój akces, na adres scwew@op.pl

Sieć współpracy i samokształcenia jest miejscem na spotkania dla  Wszystkich.  Każdy  może przeglądać zasoby platformy, wpisywać uwagi oraz sygnalizować swoje potrzeby. Sieć daje duże możliwości jeśli chodzi o zakres pomocy i wsparcia- warto spróbować!!!

Zachęcamy Wszystkich zainteresowanych bardzo gorąco do włączenia się do takiego modelu współpracy.

Maria Radko- ekspert ds. edukacji włączającej


W ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem funkcjonuje Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego oraz materiałów edukacyjnych, które mogą wspomagać pracę nauczyciela, rodzica z dzieckiem wymagającym zindywidualizowanego podejścia. Oznacza to, że w placówkach objętych wsparciem SCWEW (lista placówek poniżej), wykorzystywane są nowoczesne metody pracy z uczniem, które dają szansę na pokonywanie pojawiających się barier m.in. w przyswajaniu wiedzy.

Zobacz jak działamy – Edukacja Włączająca:
Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellonczyka w Łęcznej (kkjagiellonczyk.pl)
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej | Oficjalna strona internetowa ZSG w Łęcznej. (zsg-leczna.pl)
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach (zsrkijany.pl)
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie – Strona główna (zs2milejow.edu.pl)
Zespół Szkół Nr1 w Ludwinie: Szkoła Podstawowa w Ludwinie i Przedszkole Publiczne w Ludwinie (szkolnastrona.pl)
Przedszkole Samorządowe w Cycowie (zs-cycow.pl)


Konferencja – Edukacja włączająca w obszarze funkcjonowania społecznego uczniów – część I

Konferencja – Edukacja włączająca w obszarze funkcjonowania społecznego uczniów – część II


Szanowni Państwo,

dyrektorzy placówek edukacyjnych, nauczyciele, specjaliści, rodzice, uczniowie,

za nami jedenaście miesięcy funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą / SCWEW/ w Podgłębokiem.

W czwartym etapie realizacji projektu utworzyliśmy Sieć współpracy i samokształcenia  dla nauczycieli, dyrektorów, koordynatorów SCWEW w placówkach edukacyjnych, rodziców, uczniów oraz wszystkich  innych osób zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą.

Sieć- to miejsce gdzie, poza salą szkoleniową, będziemy się spotykać, dyskutować, wspierać w zaspokajaniu Waszych potrzeb związanych z wdrażaniem edukacji włączającej, budowaniem społeczeństwa włączającego. Krótko mówiąc – robić wszystko to, co zazwyczaj dzieje się w kuluarach szkoleń stacjonarnych.

Istotą pracy w sieci jest wzajemne wsparcie – bo jak sama nazwa mówi, jest to sieć współpracy.

Naszą rolą jest publikowanie materiałów na nurtujące Was problemy, pytania dotyczące pracy z dzieckiem/uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, pomoc w szukaniu rozwiązań, dzielenie się swoimi doświadczeniami, a także inspirowanie Was do aktywności-  ,,obdarowywania siebie wzajemnie”.                                        

Tutaj jest miejsce na spotkania dla  Wszystkich.  Każdy z Was może przeglądać zasoby platformy, wpisywać uwagi jak i sygnalizować swoje potrzeby. Zachęcamy Was do włączenia się do takiego modelu współpracy.

Ta sieć daje nam duże możliwości jeśli chodzi o zakres wsparcia.

Poniżej udostępniam link do Sieci współpracy i samokształcenia, na  platformie classroom:

https://classroom.google.com/c/NTM0MDQ3MTIzODYx?cjc=tszobdw

Wykorzystajmy proszę swoje własne doświadczenie, swoją własną mądrość i wzmacniajmy się wzajemnie udzielając sobie wsparcia i pomocy.

Maria Radko- Ekspert ds. edukacji włączającej


Działalność SCWEW realizowana jest w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Grantobiorcą jest Powiat Łęczyński. Wartość projektu wynosi 1 549 244,40 zł. Projekt realizowany jest w terminie od 01 lipca 2021 r. do 30.06.2023 r.

 1. ZAŁOŻENIA I ZADANIA SCWEW:

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą to jedno z systemowych rozwiązań w obszarze wdrażania edukacji włączającej i wysokiej jakości dla wszystkich uczniów.

Zasadniczym celem Centrum jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączająca (SCWEW).

Działania zaplanowane w pilotażu służą przygotowaniu przedszkola specjalnego/szkoły specjalnej/placówki specjalnej do nowej roli, polegającej na podejmowaniu działań na rzecz wdrażania edukacji włączającej, w tym do podejmowania działań informacyjnych i prowadzenia zajęć modelowych.

Określono następujące cele szczegółowe:

1) zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez pracowników przedszkola/szkół ogólnodostępnych na rzecz uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez zapewnienie im wsparcia kadry przedszkoli specjalnych/szkół specjalnych/placówek specjalnych, w szczególności poszerzenie wiedzy i kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej wsparcia w zakresie wdrażania edukacji włączającej
i pracy z grupą zróżnicowaną.

2) wsparcie techniczne przedszkoli i szkół poprzez uruchomienie wypożyczalni sprzętu i pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy z grupą zróżnicowaną.

3) działania mające na celu upowszechnianie idei edukacji włączającej.

Rolą SCWEW jest udzielenie wsparcia nauczycielom i specjalistom pracującym w przedszkolu
i szkołach ogólnodostępnych, również kadry zarządzającej, oraz podnoszenie ich kompetencji, a także udostępnienie specjalistycznego sprzętu (wypożyczalnia).

 1. ZAKRES USŁUG SCWEW:

SCWEW największe zasoby do wspierania przedszkola i szkół ma w zakresie trudności
w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym.

Działalność SCWEW realizowana jest w 8 etapach w następujących obszarach:

1) rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, m.in. poprzez:

– organizowanie doradztwa w zakresie metod i strategii w pracy z dziećmi/uczniami/słuchaczami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w klasie/grupie ogólnodostępnej;

–  pomoc w opracowywaniu i dostosowywaniu programów wychowania przedszkolnego oraz nauczania, z uwzględnieniem potrzeb zróżnicowanej grupy/klasy;

– prowadzenie instruktażu dla nauczycieli; o pomoc w opracowywaniu indywidualnych programów dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi;

– doradztwo w zakresie dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci/uczniów/słuchaczy, a także w zakresie metod oceniania ich postępów; o system konsultacji i superwizji koleżeńskich;

–  wsparcie indywidualne i grupowe dla nauczycieli.

2) wspieranie dyrektorów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, w szczególności w zakresie: o tworzenia odpowiednich warunków i organizacji pracy do prowadzenia edukacji włączającej; – monitorowania wdrażania edukacji włączającej; o prowadzenia działań interwencyjnych skierowanych do nauczycieli, rodziców, opiekunów i dzieci/uczniów/słuchaczy.

3) prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych (w tym lekcji pokazowych), których celem jest praktyczna demonstracja skutecznych technik i metod pracy z dzieckiem/uczniem/uczestnikiem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi
w grupie dzieci/uczniów/słuchaczy, ukierunkowywanie bezpośredniej pracy nauczyciela
 z dzieckiem/uczniem/słuchaczem, rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie prowadzenia zajęć, w tym zajęć specjalistycznych
z wykorzystaniem różnorodnych form pracy.

 4) rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie działań interwencyjnych skierowanych do dzieci/uczniów/słuchaczy i ich rodzin.

– współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie wsparcia udzielanego przedszkolu/szkole.

6) konsultacje dla rodziców i dzieci/uczniów/słuchaczy za pośrednictwem przedszkola/szkoły.

7) utworzenie wypożyczalni i wypożyczanie pomocy dydaktycznych oraz sprzętu specjalistycznego koniecznego do pracy z dziećmi/uczniami/słuchaczami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, a także przygotowanie kadry przedszkoli i szkół do efektywnego wykorzystania tych pomocy.

8) wspieranie nauczycieli i specjalistów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w przygotowaniu materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do bieżącej pracy z dzieckiem/uczniem/słuchaczem w klasie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

9) wspieranie rozwoju włączających społeczności lokalnych (w tym działania informacyjne, upowszechniające ideę edukacji włączającej, podnoszące świadomość władz lokalnych, pracowników innych placówek i lokalnej społeczności).

III. KADRA SCWEW:

Zespół SCWEW tworzą: lider, ekspert ds. informacji i ewaluacji, ekspert ds. edukacji włączającej, ekspert ds. technologii wspomagających, nauczyciel z kwalifikacjami w zakresie resocjalizacji, specjaliści, koordynatorzy ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW.

Kontakt do SCWEW: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Podgłębokie 1 a, 21-070 Cyców, tel. 82 567 70 74, e-mail: scwew@op.pl

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA SZANSĄ DLA WSZYSTKICH

Według UNESCO, edukacja włączająca jest postrzegana jako „proces rozwiązywania i reagowania na różnorodne potrzeby wszystkich osób uczących się, poprzez zwiększanie uczestnictwa w nauce, kulturze i społeczności oraz zmniejszenie wykluczenia z edukacji”. SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM WSPIERAJĄCEGO EDUKACJĘ WŁĄCZAJĄCĄ (SCWEW) mieszczącego się przy MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM w Podgłębokiem jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju, z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i możliwości. Zgodnie ze specyfiką Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego SCWEW specjalizuje się głównie  w niesieniu profesjonalnej pomocy młodzieży w obszarze trudności w zachowaniu  i funkcjonowaniu społecznym. Oferowane wsparcie jest ukierunkowane na wspieranie postępów osób uczących się zarówno w kontekście realizacji programu nauczania, samodzielności, integralnego rozwoju,   a także ich włączenia społecznego.

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) staje się ważnym ogniwem systemu edukacji. Wartością jest tu korzystanie z doświadczenia praktyków – nauczycieli i specjalistów placówki specjalnej, czyli Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz placówek ogólnodostępnych, zaangażowanych w projekt. Niezbędni są również eksperci zewnętrzni, których wiedza i doświadczenie, zdecydowanie stanowi wartość dodaną. Tak skomponowana kadra, pozwala szerzej oraz skuteczniej działać na rzecz inkluzji społecznej i edukacyjnej dzieci, młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Jednostki zaangażowane w działalność SCWEW to:

Przedszkole Samorządowe w Cycowie

Szkoła Podstawowa w Ludwinie

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Technikum w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,

Technikum w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej,

Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach,

Zespół SCWEW w MOW w Podgłębokiem

dr Malwina Socha – lider do 6.02.2022r.

mgr Zbigniew Drzewiecki –lider od 7.02.2022r. do 30.06.2022r.

mgr Małgorzata Partyka-Nowak – lider od 1.07.2022r.

mgr Maria Radko – ekspert do spraw edukacji włączającej

mgr Małgorzata Partyka-Nowak – ekspert do spraw technologii wspomagających do 30.06.2022r.

mgr Ewa Góra – Haraszcuk- ekspert do spraw technologii wspomagających od 1.07.2022r.

mgr Karol Grochowski – ekspert do spraw informacji i ewaluacji do 30.06.2022r.

mgr Urszula Jabłonska – ekspert do spraw informacji i ewaluacji od 1.07.2022r.

mgr Ireneusz Czmuda – nauczyciel w zakresie resocjalizacji do sierpnia 2022r.

mgr Agnieszka Hryciuk od października 2022r.

Specjaliści:

mgr Ewa Góra- Haraszczuk do 30.06.2022r.

mgr Agnieszka Hryciuk od października 2022r.

mgr Urszula Jabłońska do 30.06.2022r.

mgr Ewa Szkudlarek

dr Małgorzata Grabowska od 9.03.2022r.

mgr Patrycja Kotuła -Wójcik od 9.03.2022 od grudnia 2022r. Koordynator w Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

mgr Marta Ślusar do 31.12.2021r.

mgr Monika Stamirowska do 31.01.2022r

mgr Milena Brygała od września 2022r.

mgr Julia Nowak od sierpnia 2022 do grudnia 2022r.

Koordynatorzy w placówkach objętych wsparciem:

mgr Edyta Borowiec-Oziemczuk – Przedszkole Samorządowe w Cycowie

mgr Anna Chabroszewska – Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

mgr Joanna Jezior – Szkoła Podstawowa w Ludwinie

mgr Katarzyna Konopka-Gęba – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

mgr Agnieszka Kozyra – Technikum w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

mgr Marzena Szypulska – Technikum w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej

Eksperci zewnętrzni

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – mgr Anna Radziwiłko

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej – mgr Anna Bytys


Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Podgłębokiem  przez dwa lata  trwania projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą ” prowadziło  szereg działań skierowanych do  specjalistów i nauczycieli min. konsultacje indywidualne i grupowe.

Rodzaj wsparcia wynikał z diagnozy oraz potrzeb nauczycieli placówek objętych wsparciem SCWEW  w: Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 w Ludwinie, Zespole Szkół  im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej, Technikum w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej, Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, Liceum Ogólnokształcącym  w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, Przedszkolu Samorządowym w Cycowie.

Konsultacje indywidualne lub grupowe dla nauczycieli prowadzone  przez  ekspertów i specjalistów SCWEW miały na celu wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wzmocnienie ich kompetencji pedagogicznych.

Konsultacje obejmowały wsparcie i doradztwo w zakresie: doboru metod i form pracy w klasie zróżnicowanej, opracowanie IPET, dostosowanie programów wychowawczo-profilaktycznych, podejmowania działań interwencyjnych.

Wymianę doświadczeń, przemyśleń, wspólne analizowanie źródeł trudności, szukanie istoty problemu i ich rozwiązań. Spotkania prowadzone  były w taki sposób, aby  skuteczniej działać na rzecz inkluzji społecznej oraz edukacyjnej dzieci i młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

 Zapewnienie wsparcia,  dzielenie się doświadczeniem  w rozwiązywaniu wybranych problemów dydaktycznych i wychowawczych w pracy z uczniami, pozwoliło wspólnie wypracować kierunki działań i form pomocy w celu zniwelowania niepożądanych zachowań. Opracować  ścieżki wsparcia i pomocy w pracy z dzieckiem ze specjalnymi pogrzebami edukacyjnymi.

                      Opracowała: Urszula Jabłońska ekspert ds. informacji i ewaluacji SCWEW

Zakończył się cykl wydarzeń w ramach kampanii społecznej SCWEW  w Podgłębokiem

Jednym z zaplanowanych działań w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowanym przez Powiat Łęczyński jest przeprowadzenie kampanii społecznej wspierającej rozwój społeczności lokalnej.

Głównym przedsięwzięciem kampanii był event pt. Sukces, Cel, Wsparcie, Empatia, Współpraca, który odbył się 26 maja 2023 r. na terenie obiektów sportowych przy ZSG w Łęcznej. Tego dnia na dwóch salach gimnastycznych zgromadziła się młodzież z ZS im. K.K. Jagiellończyka, ZSG w Łęcznej, ZSR w Kijanach, ZS nr 2 im. S. Boliwara w Milejowie, uczniów ze SP w Ludwinie, wychowanek z MOW w Podgłębokiem oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego w Cycowie. Młode pokolenie wspólnie przeżywało zmagania artystyczne, recytatorskie, taneczne, muzyczne i teatralne. Ten dzień przebiegał pod znakiem dzielenia się talentami, wspólnej zabawy, poznawania się wzajemnie, degustacji zdrowej żywności, rozmów ze specjalistami (pedagogiem, psychologiem). W trakcie eventu nagrodzeni zostali uczestnicy konkursu plastycznego „Razem możemy więcej”, a zgromadzona młodzież, dzieci, nauczyciele oraz rodzice mogli obejrzeć wszystkie prace plastyczne, które wpłynęły na konkurs. Wspólne spotkanie tak różnych wiekowo osób pokazało, że nie ma barier, których  w szkole nie da się pokonać. Całe wydarzenie upłynęło w miłej i radosnej atmosferze oraz na długo pozostanie w pamięci uczniów i przedszkolaków. 

Kolejną akcją realizowaną w ramach kampanii było stoisko SCWEW podczas Dni Otwartych, 28 kwietnia, w ZSR w Kijanach. Rodzice, młodzież oraz nauczyciele mogli zapoznać się z szerokim wachlarzem gier, pomocy dydaktycznych oferowanych przez wypożyczalnię działającą przy SCWEW w Podgłębokiem. Rozmowy, konsultacje, wsparcie psychologa, pomoc doradcza w wyborze zawodu dostosowanego do możliwości ucznia to główny zakres działań SCWEW w tym dniu.

Ciekawa inicjatywa promująca edukację włączającą zadziała się 3 kwietnia w Przedszkolu Samorządowym w Cycowie. „Włączanie łączy – przedszkolak poznaje wiosenne  i wielkanocne zwyczaje” to tytuł działań, w których uczestniczyli rodzice, nauczyciele, specjaliści oraz dzieci. Ciekawy temat pozwolił wdrożyć wszystkich uczestników do podejmowania twórczej aktywności. Rozwijanie potencjału dzieci poprzez zabawę, manipulację, rozmowę, taniec, zagadki stanowiło clou spotkania. Wspólny poczęstunek był miłym akcentem kończącym ciekawy i pouczający, nie tylko dla dzieci, dzień.

Głównym celem działań podejmowanych w ramach kampanii prowadzonej przez Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Podgłębokiem jest kształtowanie społeczeństwa włączającego, stwarzającego każdemu dziecku szansę na naukę, rozwój oraz współudział w życiu społecznym. W każdych swoich działaniach kadra SCWEW podkreśla ogromną rolę wszystkich osób zaangażowanych w proces kształcenia i wychowania dzieci oraz uczniów. Chodzi tutaj o sprawną wymianę informacji, integrowanie działań pomocowych, jak i wzajemne uczenie się. Edukacja włączająca to edukacja wykorzystująca  w jak największym stopniu posiadane zasoby, w której solidarność działań i współodpowiedzialność są wartościami kluczowymi.

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Podgłębokiem funkcjonuje  w ramach Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. 

Opracowała : koordynator z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej- Marzena Szypulska.


Zakończył się cykl  wydarzeń w ramach kampanii społecznej SCWEW w Podgłębokiem

Jednym z zaplanowanych działań w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowanym przez Powiat Łęczyński jest przeprowadzenie kampanii społecznej wspierającej rozwój społeczności lokalnej.

Głównym przedsięwzięciem kampanii był event pt. Sukces, Cel, Wsparcie, Empatia, Współpraca, który odbył się 26 maja 2023 r. na terenie obiektów sportowych przy ZSG w Łęcznej. Tego dnia na dwóch salach gimnastycznych zgromadziła się młodzież z ZS im. K.K. Jagiellończyka, ZSG w Łęcznej, ZSR w Kijanach, ZS nr 2 im. S. Boliwara w Milejowie, uczniów ze SP w Ludwinie, wychowanek z MOW w Podgłębokiem oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego w Cycowie. Młode pokolenie wspólnie przeżywało zmagania artystyczne, recytatorskie, taneczne, muzyczne i teatralne. Ten dzień przebiegał pod znakiem dzielenia się talentami, wspólnej zabawy, poznawania się wzajemnie, degustacji zdrowej żywności,  rozmów ze specjalistami (pedagogiem, psychologiem). W trakcie eventu nagrodzeni zostali uczestnicy konkursu plastycznego „Razem możemy więcej”, a zgromadzona młodzież, dzieci, nauczyciele oraz rodzice mogli obejrzeć wszystkie prace plastyczne, które wpłynęły na konkurs. Wspólne spotkanie tak różnych wiekowo osób pokazało, że nie ma barier, których w szkole nie da się pokonać.  Całe wydarzenie upłynęło w miłej i radosnej atmosferze oraz na długo pozostanie w pamięci uczniów i przedszkolaków. 

Kolejną akcją realizowaną w ramach kampanii było stoisko SCWEW podczas Dni Otwartych, 28 kwietnia, w ZSR w Kijanach. Rodzice, młodzież oraz nauczyciele mogli zapoznać się z szerokim wachlarzem gier, pomocy dydaktycznych oferowanych przez wypożyczalnię działającą przy SCWEW w Podgłębokiem. Rozmowy, konsultacje, wsparcie psychologa, pomoc doradcza w wyborze zawodu dostosowanego do możliwości ucznia to główny zakres działań SCWEW w tym dniu.

Ciekawa inicjatywa promująca edukację włączającą zadziała się 3 kwietnia w Przedszkolu Samorządowym w Cycowie. „Włączanie łączy – przedszkolak poznaje wiosenne i wielkanocne zwyczaje” to tytuł działań, w których uczestniczyli rodzice, nauczyciele, specjaliści oraz dzieci. Ciekawy temat pozwolił wdrożyć wszystkich uczestników do podejmowania twórczej aktywności. Rozwijanie potencjału dzieci poprzez zabawę, manipulację, rozmowę, taniec, zagadki stanowiło clou spotkania. Wspólny poczęstunek był miłym akcentem kończącym ciekawy i pouczający, nie tylko dla dzieci, dzień.

Głównym celem działań podejmowanych w ramach kampanii prowadzonej przez Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Podgłębokiem jest kształtowanie społeczeństwa włączającego, stwarzającego każdemu dziecku szansę na naukę, rozwój oraz współudział w życiu społecznym. W każdych swoich działaniach kadra SCWEW podkreśla ogromną rolę wszystkich osób zaangażowanych w proces kształcenia i wychowania dzieci oraz uczniów. Chodzi tutaj o sprawną wymianę informacji, integrowanie działań pomocowych, jak i wzajemne uczenie się. Edukacja włączająca to edukacja wykorzystująca w jak największym stopniu posiadane zasoby, w której solidarność działań i współodpowiedzialność są wartościami kluczowymi.

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Podgłębokiem funkcjonuje w ramach Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.