powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W kobietach siła – aktywne KGW szansą na wykorzystanie potencjału kobiet z powiatu łęczyńskiego dla rozwoju lokalnej społeczności

Partnerzy KSOW:  Powiat Łęczyński, Koło Gospodyń Wiejskich „Janowica I”

Czas trwania projektu: 01.05.2023­ r.-31.10.2023 r.

Budżet projektu: 68 526,04 zł (w tym dofinansowanie UE 60 310,04 zł, wkład własny rzeczowy i osobowy 8 216,00 zł)

Odbiorcy projektu:

  • 30 mieszkańców z terenów wiejskich powiatu łęczyńskiego zainteresowanych wymianą i upowszechnianiem wiedzy i doświadczeń dotyczących działalności kół gospodyń wiejskich jako szansy na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju lokalnej społeczności. Co najmniej połowę uczestników Operacji będą stanowiły osoby młode do 35 roku życia.

Opis projektu oraz jego cele:

Celem operacji jest wymiana i rozpowszechnianie wiedzy oraz doświadczeń wśród mieszkańców terenów wiejskich powiatu łęczyńskiego na temat działalności kół gospodyń wiejskich jako szansy na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju lokalnej społeczności.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
1. Wyjazd studyjny (obowiązkowy)

Temat: „Sandomierski Szlak Jabłkowy jako przykład wykorzystania walorów wsi na rzecz rozwoju lokalnego”

Miejsce wyjazdu: Sandomierski Szlak Jabłkowy

Cel wyjazdu: poznanie dobrych praktyk w zakresie możliwości wykorzystania potencjału kół gospodyń wiejskich i kobiet dla rozwoju lokalnej społeczności.

2. Konferencja (obowiązkowa)

Temat: „Działalność kół gospodyń wiejskich w zakresie kulinarnych produktów lokalnych jako szansa na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju lokalnej społeczności”.

Miejsce konferencji: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Cel konferencji: wymiana i rozpowszechnienie wiedzy oraz doświadczeń wśród mieszkańców trenów wiejskich powiatu łęczyńskiego na temat działalności kół gospodyń wiejskich jako szansy na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju lokalnej społeczności.

3. Konkurs kulinarny (fakultatywny)

Temat: „Produkt lokalny naszego KGW”

Miejsce konkursu: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Cel konkursu: zachęcenie KGW do odkrywania swoich specyficznych tradycji kulinarnych i tworzenie wyjątkowych produktów lokalnych, które mogą stać się wizytówką danej lokalnej społeczności, a przy tym stanowić dla niej źródło dochodu.

Cel operacji wpisuje się w Priorytet 6 PROW – Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, Cel 1 KSOW – Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, Działanie 6 KSOW – Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

4. Materiał drukowany (kalendarz)

W ramach operacji zostanie wydany kalendarz na rok 2024 prezentujący laureatów konkursu kulinarnego i nagrodzone produkty lokalne. Kalendarz będzie stanowił dla nich dodatkową nagrodę rzeczową i będą mogli go przekazać innym mieszkańcom terenów wiejskich powiatu łęczyńskiego, w tym członkom KGW w swojej miejscowości.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.