powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Twoja alternatywa – zarządzanie projektami europejskimi szansą dla osób zatrudnionych w sektorach objętych restrukturyzacją

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi

Wartość projektu: 502 843,23 zł
Finansowanie:
■ Europejski Fundusz Społeczny – 75% – 377 132,42 zł
■ Budżet Państwa – 25% – 125 710,81 zł

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2006 – 29 luty 2008

Opis projektu:
Celem projektu była zmiana lub poszerzenie posiadanych obecnie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych utratą zatrudnienia w wyniku procesów restrukturyzacyjnych. Ułatwiło to dostosowanie lokalnych zasobów ludzkich do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno – ekonomicznych oraz przygotowanie ich do wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy.

Uczestnicy projektu
Uczestnicy projektu (136 osób) to osoby zatrudnione w sektorze szkolnictwa lub ochrony zdrowia, które miały miejsce zatrudnienia lub zameldowania na terenie powiatu łęczyńskiego. Pierwszeństwo miały osoby, które zgłosiły chęć podwyższenia kwalifikacji w lutym 2006 r., podczas badania przez Starostwo potrzeb szkoleniowych mieszkańców powiatu.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego osoby zatrudnione w placówkach publicznych biorą udział w projektach w ramach Działania 2.4 ZPORR na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu w danym sektorze. Od pracowników placówek niepublicznych wymagane jest potwierdzenie, że dana osoba zagrożona jest utratą pracy w związku z procesami restrukturyzacyjnymi dotyczącymi danej placówki.

Przedmiot projektu
Realizacja projektu obejmowała przeprowadzenie bezpłatnego kursu „Specjalista ds. projektów europejskich”:
■ Zarządzanie projektami europejskimi
■ Kurs j. angielskiego
■ Kurs komputerowy biurowy: MS Windows, Word, Excel, Internet
■ Komputerowa grafika i prezentacja: Corel Draw, MS Publisher, Power Point
■ Trening efektywności osobistej.