powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Bogactwo pogranicza – tradycje kultury ludowej w Powiecie Łęczyńskim i Rejonie Żółkiewskim

Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006
Priorytet II: Rozwój kapitału ludzkiego i transgranicznej współpracy instytucjonalnej włącznie z bezpieczeństwem na granicach Unii Europejskiej
Działanie 2.2: Wsparcie inicjatyw społeczności lokalnych (Wsparcie mikroprojektów)

Wartość projektu: 94 784,50 zł
Finansowanie:
■ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 75 % – 71 088,37 zł
■ Budżet Powiatu Łęczyńskiego – 15 % – 14 217,67 zł
■ Budżet państwa – 10% – 9 478,45 zł

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2007 – 30 września 2007

Opis projektu
Celem generalnym projektu był rozwój społeczno-gospodarczy obszarów przygranicznych poprzez promocję kultury, budowanie podstaw dla integracji społeczności transgranicznych dzięki budowaniu wzajemnej świadomości i poznania między obywatelami oraz wypracowanie dobrych praktyk współpracy pomiędzy społecznościami, władzami lokalnymi Polski i Ukrainy.

Istotą całego projektu jest integracja społeczno-kulturalna populacji transgranicznej, zwiększenie liczby podmiotów uczestniczących we współpracy transgranicznej, wypracowanie standardów współpracy polsko- ukraińskiej jak również wzrost atrakcyjności turystycznej i gospodarczej pogranicza polsko – ukraińskiego.

W ramach realizacji projektu przewidziano:
■ Zorganizowanie w Izbie Regionalnej w Łęcznej 25 sierpnia 2007r. wystawy dotyczącej kultury ludowej pogranicza polsko- ukraińskiego. Wystawa przedstawiała w szczególności rękodzieła ludowe z powiatu łęczyńskiego i rejonu żółkiewskiego.
■ Opracowanie publikacji o tym samym temacie, która była uzupełnieniem wystawy, wydana w języku polskim, ukraińskim i angielskim.
■ Głównym zadaniem było zorganizowanie wspólnych obchodów święta plonów 26 sierpnia 2007 r.
■ Trzydniową wizytę delegacji ukraińskiej, która spotkała się z twórcami ludowymi powiatu łęczyńskiego oraz władzami Powiatu.

Dla utrwalenia rezultatów projektu oraz szerszego udostępnienia zebranej podczas realizacji projektu wiedzy i materiałów na portalu internetowym powiatu Łęczyńskiego została utworzona tematyczna strona internetowa, na której zamieszczone zostały informacje:
■ realizacji projektu i jego postępach,
■ galeria zdjęć z wystawy i pokazów rękodzieła ludowego z komentarzem,
■ galeria zdjęć ze wspólnych obchodów dożynkowych wraz z przybliżeniem tradycji obchodów święta plonów,
■ prezentacja multimedialna dot. kultury ludowej w powiecie łęczyńskim i rejonie żółkiewskim.
Prezentacja multimedialna była wyświetlana również osobom zwiedzającym wystawę w Izbie Regionalnej w Łęcznej.