powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Spotkania z kulturą. Tradycje kultury prawosławnej powiatu łęczyńskiego.

Cel ogólny projektu: odbudowa tożsamości kulturowej społeczności powiatu łęczyńskiego poprzez organizację festiwalu kultury prawosławnej.

Cele szczegółowe:
• Włączenie mieszkańców powiatu w kultywowanie tradycji kultury prawosławnej
• Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców powiatu na temat kultury prawosławnej.

Opis projektu:
W ramach realizacji projektu Wnioskodawca wraz z Gminą Ludwin i społecznością parafii prawosławnej w Dratowie zorganizował Kameralne Spotkanie z Prawosławiem. Dratów 2012. Podczas imprezy odbyły się występy chórów prawosławnych z Polski, Białorusi i Ukrainy, ciekawe prelekcje na temat prawosławia i historii cerkwi w Dratowie połączone ze zwiedzaniem miejscowości oraz spektakl teatralny.
Impreza to doskonała okazja do przypomnienia tradycji kultury prawosławnej, niegdyś bardzo popularnej wśród mieszkańców Polesia, a obecnie zanikającej. Grupą docelową przedsięwzięcia byli przede wszystkim mieszkańcy powiatu łęczyńskiego, ale również sąsiednich gmin z terenu LGD Polesie, a także turyści licznie odwiedzający Pojezierze Łęczyńskie w okresie letnim. Impreza miała charakter otwarty.

Okres realizacji: 23.01.2012 – 30.09.2012
Całkowity koszt projektu: 25 981,38 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 18 186,96 zł
Poziom dofinansowania: 70 %

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie.”