powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach– budynek szkoły oraz budynek Internatu

RPLU.05.02.00-06-0074/17

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 
Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego 
Okres realizacji: 17.10.2017 – 20.08.2021
Całkowita wartość projektu: 1 128 644, 06 zł
dofinansowanie: 871 910,89 zł 
w tym wkład UE: 780 130, 80 zł
Budżet państwa: 91 780,09 
wkład własny: 45 890,10 zł

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków Zespołu Szkół rolniczych w Kijanach oraz internatu, przejawiająca się obniżeniem zapotrzebowania na energię o 58,25%. Planowany do wykonania zakres zadań obejmuje prace w branżach: budowlana i sanitarna, służące modernizacja energetycznej. W budynku głównym szkoły zostaną zamontowane nawiewniki okienne regulowane automatycznie, ocieplonych zostanie 920m2 ścian zewnętrznych podłużnych i 141 m2 ścian zewnętrznych szczytowych, ocieplonych zostanie 706 m2 stropodachu warstwa styropianu. Jednocześnie w budynku szkoły zmodernizowana zostanie instalacja c.o. poprzez wymianę kompletnej instalacji wraz z grzejnikami, montaż zaworów przygrzejnikowych i głowic termostatycznych, wymianę rur położonych w kanałach technicznych doprowadzających ciepło z kotłowni oraz wdrożenie systemu kompleksowego zarzadzania energią. 
W budynki internatu w ramach robót budowlanych zamontowanych zostanie 80 sztuk nawiewników okiennych, ocieplenie 1077,1 m2 ścian zewnętrznych warstwą styropianu, ocieplenie 428 m2 stropodachu warstwą wełny mineralnej granulowanej, wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych oraz w ramach robót w branży sanitarnej wykonanie kompletnej instalacji c.o. wraz z grzejnikami, montażu przygrzejnikowych zaworów i głowic termostatycznych, wymianę rur doprowadzających ciepło z kotłowni. 
Dzięki realizacji ww. działań zmniejszone zostanie zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynków, zredukowana zostanie emisja zanieczyszczeń do atmosfer, zmniejszą się koszty ogrzewania budynków, ograniczone zostaną utraty ciepła przez przegrody zewnętrzne (ściany, stropodach). Poza efektami mierzalnymi poprawi się także komfort użytkowników, dzięki równomiernej temperaturze w budynkach.
Wszystkie planowane do realizacji zadania w projekcie wynikają bezpośrednio z audytów energetycznych i służą poprawie efektywności energetycznej.