powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Transgraniczny festiwal kultury Słowian Wschodnich

Transgraniczny festiwal kultury Słowian Wschodnich

Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006
Priorytet II: Rozwój kapitału ludzkiego i transgranicznej współpracy instytucjonalnej włącznie z bezpieczeństwem na granicach Unii Europejskiej
Działanie 2.1: Wzmocnienie instytucjonalnej współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego

Wartość projektu: 259 430,50 zł
Finansowanie:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 75 % – 194 572,87 zł
Budżet Powiatu Łęczyńskiego – 25% – 64 857,63 zł
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2008 – 30 czerwca 2008

Cele projektu:
Celem jest wspieranie i rozszerzanie instytucjonalnej współpracy transgranicznej pomiędzy jednostkami administracji publicznej, instytucjami edukacyjnymi i kultury oraz organizacjami pozarządowymi powiatu łęczyńskiego, rejonu żółkiewskiego. Projekt przyczyni się do wymiany informacji i doświadczenia oraz stworzy możliwość opracowywania nowych projektów.

Cele cząstkowe:
generowanie powiązań i pomysłów na długofalową współpracę trans graniczną
zwiększenie liczby i rangi organizacji uczestniczących we współpracy transgranicznej, poprzez angażowanie organizacji dotychczas ze sobą nie współpracujących,
tworzenie warunków dla społeczno-gospodarczego rozwoju obszaru granicznego.

Działania:
przygotowanie publikacji takich jak: Legendy Powiatu Łęczyńskiego, Przewodnik po powiecie łęczyńskim.
Konferencja „Słowianie Wschodni w dorzeczu Wieprza i Bugu – historia, kultura, religia”
Festiwal w Zawieprzycach, podczas którego będą organizowane: konkursy (m.in. na najlepszego woja), inscenizacje z życia Słowian (zaślubiny, zdrada, pojedynek, śmierć młodego, palenie na stosie). Festiwalowi będą towarzyszyć różnego rodzaju warsztaty: kuchnia średniowieczna, wyrób dziegciu, kowalstwo i inne.

Koordynatorzy projektu:
Agnieszka Stadnik
e-mail: a.stadnik@powiatleczynski.pl
tel. (081) 752-64-22

Agnieszka Wójcicka
e-mail: a.wojcicka@powiatleczynski.pl
tel. (081) 752-64-22