powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne
Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne

Okres realizacji: 01.03.2010 – 31.07.2014

Wartość projektu:
Wydatki kwalifikowane: 30 074 964,66
Finansowanie:
■ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85%- 25 563 719,96 zł
■ Budżet JST – 15%- 4 511 244,70 zł

Projekt obejmował budowę Regionalna Sieć szerokopasmowa na terenie powiatów: łęczyńskiego, świdnickiego i włodawskiego, raz wchodzących w ich skład gmin. w tym:
• budowę Centrum Zarządzania Siecią wraz z serwerownią centralną, telecentrum i punktem informacji turystycznej z siedzibą w Łęcznej;
• budowę światłowodu, łączącego 19 jednostek publicznych (urzędy, szkoły, biblioteki) na terenie Łęcznej;
• powstanie węzłów dostępowych;
• powstanie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu – telecentra i hot-spoty;
• wdrożenie elektronicznej skrzynki podawczej, systemu bibliotecznego oraz telefonii IP na terenie powiatu łęczyńskiego;
• dostawę sprzętu zapewniającego transmisję radiową;
• dostawę sprzętu stanowiącego doposażenie instytucji publicznych.

Celem projektu było wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w stosunku do dużych ośrodków miejskich oraz innych regionów Polski i Unii Europejskiej poprzez zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu i informacyjnemu jednostek samorządowych, podmiotów gospodarczych i mieszkańców powiatów.

Projekt „Wirtualne Powiaty” był realizowany przy współpracy przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu trzech powiatów:

■ Powiat Łęczyński
■ Gmina Cyców
■ Gmina Milejów
■ Gmina Ludwin
■ Gmina Łęczna
■ Gmina Puchaczów
■ Gmina Spiczyn

■ Powiat Świdnicki
■ Gmina Mełgiew
■ Gmina Piaski
■ Gmina Rybczewice

■ Powiat Włodawski
■ Gmina Hanna
■ Gmina Wyryki
■ Gmina Stary Brus
■ Gmina Urszulin
■ Gmina Hańsk
■ Gmina Wola Uhruska
■ Gmina Włodawa

Inwestycja ta pozwoliła na:
■ wyrównanie dysproporcji w dostępie do informacji wszystkich mieszkańców,
■ podniesienie poziomu atrakcyjności innowacyjnej powiatów,
■ stosowanie zaawansowanych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych we wszystkich rodzajach instytucji publicznych,
■ wzrost dostępu do innowacyjnych treści i usług świadczonych z wykorzystaniem szerokopasmowego Internetu,
■ wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu.

■ wyrównanie dysproporcji w dostępie do informacji wszystkich mieszkańców,
■ podniesienie poziomu atrakcyjności innowacyjnej powiatów,
■ stosowanie zaawansowanych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych we wszystkich rodzajach instytucji publicznych,
■ wzrost dostępu do innowacyjnych treści i usług świadczonych z wykorzystaniem szerokopasmowego Internetu,
■ wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013