powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Mogę więcej. Program stypendialny dla uczniów w roku szkolnym 2005/2006

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Priorytet II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Wartość projektu: 248 144,61 zł
Finansowanie:
■ Europejski Fundusz Społeczny – 68,05% – 168 862,41 zł
■ Budżet Państwa – 31,95 % – 79 282,20 zł

Okres realizacji projektu: rok szkolny 2005/2006
Liczba uczniów objętych projektem: 248

Celem projektu było podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, (w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów).

Realizacja projektu przyczyniła się do pokonania bariery ekonomicznej, która utrudnia kontynuację edukacji na poziomie średnim i wyższym młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich. Zdobycie pełnego średniego wykształcenia, a później wyższego przyczyniło się do zwiększenia ich szans na rynku pracy. Wysoki odsetek wykształconych mieszkańców należy do podstawowych atutów regionu oraz jest motorem jego długofalowego rozwoju.

Beneficjenci projektu najwięcej pieniędzy uzyskanych ze stypendiów wydatkowali na zakup pomocy naukowych, odzieży sportowej oraz buty. Zapewne dzięki możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb polepszyła się samoocena i wiara we własne siły uczniów, wzrosła motywacja do nauki, posiedli umiejętność zarządzania środkami finansowymi, wzrosły aspiracje zawodowe i osobiste.