powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Profesjonaliści – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej powiatu łęczyńskiego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania administracji samorządowej
Projekt realizowany przez Powiat Łęczyński
Okres realizacji: 01.9.2009 – 30.09.2011

Wartość całkowita: 919.627,30 zł
Źródła finansowania: EFS – 85 %
budżet państwa: 15%

Celem projektu było:
Zwiększenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu łęczyńskiego w zakresie świadczenia usług wysokiej jakości i współpracy z sektorem społeczno-gospodarczym.

Opis projektu
Projekt miał na celu kompleksową obsługę pracowników administracji samorządowej w kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące szkolenia:
specjalistyczne (pozyskiwanie środków oraz realizacja projektów unijnych, inwestycje samorządowe, prawo zamówień publicznych, kadry i płace, rachunkowość budżetowa, promocja, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami samorządowymi, współpraca z organizacjami pozarządowymi, prawo budowlane, zarządzanie kryzysowe, obsługa rady i zarządu jednostki, obsługa kancelarii i sekretariatu)
Zakres szkoleń specjalistycznych wynikał bezpośrednio z zakresu zadań urzędów oraz rodzaju spraw załatwianych w urzędzie.
ogólne (profesjonalna obsługa petenta, rozwój osobisty, profesjonalny pracownik administracji)
Szkolenia pozwoliły przygotować pracowników do efektywniejszej i bardziej sprawnej obsługi interesantów, a także zrozumieć znaczenie budowania wizerunku pracy urzędu.
Informatyczne (kurs komputerowy – biurowy, komputerowa grafika i prezentacja, zarządzanie siecią i serwerami)
Szkolenia pozwoliły na lepsze i efektywniejsze zarządzanie czasem, lepszą komunikację wewnątrz i zewnątrz urzędu, jak również obniżyć koszt usług informatycznych zlecanych firmom zewnętrznym.
Językowe (angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński)