powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

,,Mobilny bez barier”

Projekt „Mobilny bez barier” realizowany jest w ramach konkursu grantowego pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Okres realizacji: 01.01.2021 r. – 31.07.2022 r.
Całkowita wartość projektu: 539 766,22 zł
Projekt finansowany w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Cel projektu:
Ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z terenu powiatu łęczyńskiego z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie im indywidualnego transportu door-to-door. Projekt „Mobilny bez barier” realizowany jest przez Powiat Łęczyński w porozumieniu ze Spółdzielnią Socjalną „Pod dobrym adresem”. Projekt polegał będzie na transporcie indywidualnym grupy docelowej tj.: osób niepełnosprawnych, seniorów, osób mających problem z poruszaniem się, wykluczonych mobilnie, które chcą wejść na rynek pracy.

Opis projektu:

  1. Usługa transportowa door-to door wykonywana będzie na terenie powiatu łęczyńskiego, w granicach administracyjnych gmin: Cyców, Puchaczów, Ludwin, Spiczyn, Łęczna, Milejów, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 07:00 do 18:00.
  2. Usługa świadczona będzie nieodpłatnie przez Powiat Łęczyński w okresie od 01.03.2021 r. do 31.07.2022 r.
  3. W okresie od 01.08.2022 r. do 01.09.2023 r. przedmiotowa usługa będzie świadczona przez Powiat Łęczyński odpłatnie. Wysokość opłat określać będzie odrębny dokument.
  4. Usługa transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności świadczona będzie w sposób nieregularny tzn. przewozy odbywać będą się na podstawie przyjętego wcześniej zgłoszenia oraz po wypełnieniu oświadczenia o spełnieniu kryteriów do skorzystania z usługi transportu door-to-door.
  5. Usługa nie pełni funkcji transportu medycznego i w związku z tym nie jest świadczona dla osób wymagających przewozu w pozycji leżącej.
  6. Usługi świadczone będą w systemie „od drzwi do drzwi”, tzn. asystent zapewnia pomoc w wyjściu ze wskazanego miejsca i dotarciu do punktu docelowego wyznaczonego przez użytkownika lub jego opiekuna.
  7. Jeżeli czas dojazdu od użytkownika/użytkowniczki do miejsca docelowego nie będzie zagrożony opóźnieniem oraz w przypadku, kiedy trasy przewozu kilku użytkowników/użytkowniczek przebiegają w bliskich odległościach, dyspozytor może łączyć kursy.

Wnioskodawca deklaruje, że objęta usługami w projekcie liczba osób z potrzebą wsparcia w relacji do zdiagnozowanej przez wnioskodawcę liczby osób będzie wynosiła co najmniej 60%.

W trakcie realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości zatrudniona zostanie jedna osoba z niepełnosprawnością jako dyspozytor oraz dwóch kierowców. Ponadto zostaną zatrudnieni asystenci (opiekunowie), w celu pomocy osobom ograniczonym mobilnie przy wsiadaniu/wysiadaniu ze środka transportu oraz w trakcie jazdy.