powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim na terenie gminy Ludwin

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Okres realizacji: 2016 – 2020
Całkowita wartość projektu: 13.457.847 zł
Finansowanie:
■ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 8 563 227,00 zł
■ Budżet Państwa – 4 894 620 zł

Projekt obejmuje:
1) prace scaleniowe
2) zagospodarowanie poscaleniowe na obszarze 2 506,2324 ha w miejscowościach: Grądy, Kocia Góra, Zezulin Niższy, Zezulin Pierwszy, Zezulin Drugi:
– budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej – 9 km,
– przebudowa dróg o nawierzchni tłuczniowej – 17 km,
– przebudowa dróg gruntowych- 12 km,
– poprawa parametrów melioracji szczegółowych ( odmulanie, karczowanie, udrożnienie przepustów)- 30 km,
– budowa przepustów umożliwiających dojazd do działek- 50 szt.

Suma  kosztów  prac  scaleniowych- 5 940 867,00 zł.

Koszty   kwalifikowalne   poniesione na 1 ha gruntów objętych postępowaniem   scaleniowym- 2 370,44 zł. 

Suma  kosztów  zagospodarowania  poscaleniowego – 7 516 980,00 zł brutto.

Koszty kwalifikowalne  poniesione  na 1 ha scalonych  gruntów objętych  zagospodarowaniem  poscaleniowym – 2 999,32 zł.

Pomoc finansowa  przyznawana   na realizacje  operacji z publicznych środków  krajowych i unijnych, w tym  Europejski  Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, polega  na refundacji   części kosztów  kwalifikowalnych  operacji poniesionych  i opłaconych przez   Beneficjenta w określonej  wysokości oraz zgodnie  z warunkami  określonymi  w:

-Programie Rozwoju Obszarów  Wiejskich  na lata 2014-2020,   

-rozporządzeniu  Ministra  Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia  10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych   warunków   i trybu  przyznawania  oraz wypłaty  pomocy finansowej na operacje typu „Scalenie gruntów” w ramach poddziałania  ” Wsparcie  na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją  i dostosowaniem  rolnictwa i leśnictwa” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

-umowie  oraz przepisach  odrębnych.