powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Eurostudent – program stypendialny dla województwa lubelskiego 2005-2006

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Priorytet II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Wartość projektu: 46 500,00 zł
Finansowanie:
■ Europejski Fundusz Społeczny – 75% – 34 875,00 zł
■ Budżet Państwa – 25% – 11 625,20 zł

Okres realizacji projektu: rok akademicki 2005/2006
Liczna studentów objętych projektem: 69

Celem realizowanego projektu jest stworzenie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w województwie lubelskim.

Projekt poprzez swoje działania miał za zadanie podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie wyższym dla studentów zagrożonych marginalizacją. Środkiem do osiągnięcia tego celu były stypendia przyznawane studentom znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej.

Pomoc finansowa udzielona w ramach realizowanego projektu była szansą, a także zachętą do podjęcia lub kontynuacji kształcenia na poziomie wyższym. Wypłata stypendium odbywała się w systemie miesięcznym. Starostwa Powiatowe województwa lubelskiego zawarły porozumienie w sprawie przygotowania wspólnego projektu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na obszarze tych powiatów.