powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna
Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego 
Okres realizacji: 1.04.2018 – 31.03.2020
Całkowita wartość projektu: 3 137 299, 45 zł
wkład UE: 2 666 704, 53 zł
wkład własny: 470 594, 92 zł

Projekt polegał będzie na modernizacji posiadanych budynków oraz ich wyposażenia w sprzęt dydaktyczny (zgodny ze Standardami KOWEZiU) niezbędny na potrzeby kształcenia zawodowego młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym i dorosłych w ramach kształcenia ustawicznego, będących uczniami dwóch zespołów szkół, prowadzonych przez Powiat Łęczyński: Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, przygotowujących m.in. do zawodów: technik górnictwa podziemnego, mechanik ,elektryk; oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, przygotowujących m.in. do zawodów: technik mechanizacji rolnictwa, technik rolnik, rolnik, technik architektury krajobrazu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mechanik pojazdów, kierowca-mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, cukiernik. 
Wykonana zostanie adaptacja na potrzeby utworzenia pracowni szkolnych 6 budynków (4 budynków w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach oraz 2 hal w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej) oraz modernizacja 2 budowli, tj. placu warsztatowego wraz z remontem stanowiska do mycia pojazdów oraz wykonaniem przy Szkole w Kijanach placu manewrowego do nauki jazdy, dla szkolnego ośrodka szkolenia kierowców kat. B i T. W ramach adaptacji budynków zostaną utworzone nowe pracownie nauki praktycznej zawodu, wraz z zapleczem sanitarnym, dostosowanym do osób z niepełnosprawnościami, wykonana zostanie niezbędna infrastruktura na potrzeby nowych urządzeń np, sieć elektryczna, instalacje c.o. oraz przyłącze wodno-kanalizacyjne wraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej w halach warsztatowych szkoły górniczych przy ul. Przemysłowej w Łęcznej. 
Do pracowni szkolnych zakupione zostanie wyposażenie: maszyny i urządzenia, w tym komputery do pracowni informatycznej, wspomagające naukę zastosowania nowoczesnych technologii i i programów informatycznych w nauczanych zawodach. 
Dzięki inwestycjom w infrastrukturę szkolną zwiększy się poziom zatrudnienia wśród absolwentów szkół zawodowych, którzy będą mogli nabywać kwalifikacje i doświadczenie praktyczne poszukiwane na rynku przez pracodawców. Szkoły objęte projektem posiadają umowy z pracodawcami na praktyki w ich przedsiębiorstwach.