powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Film promujący kampanię społeczną SCWEW w Podgłębokiem

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Podgłębokiem, utworzone w ramach Projektu Grantowego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”- którego beneficjentem jest  Powiat Łęczyński, realizatorem-  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem, funkcjonuje od lipca 2021r.

Kadrę SCWEW stanowią doświadczeni nauczyciele, specjaliści zajmujący się zawodowo pracą z dziećmi i rodziną, eksperci zewnętrzni, rekrutowani spośród pracowników naukowych KUL, oraz szkoleniowcy, doradcy metodyczni z LSCDN w Lublinie oraz PPP w Łęcznej.

SCWEW w Podgłębokiem, realizując swoje statutowe zadania, współpracuje z wyższymi uczelniami, instytucjami samorządu lokalnego, Biblioteką Pedagogiczną w Lublinie oraz  innymi instytucjami, organizacjami, zajmującymi się szeroko rozumianą  pomocą  dziecku i rodzinie.

Jednym z zadań SCWEW jest utworzenie i prowadzenie Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, dyrektorów, koordynatorów SCWEW w placówkach edukacyjnych, rodziców, uczniów, pracowników administracji samorządowych oraz wszystkich  innych osób zainteresowanych pracą  z dziećmi i młodzieżą.

Sieć współpracy i samokształcenia prowadzona jest na platformie internetowej: Classroom; https://classroom.google.com/c/NTM0MDQ3MTIzODYx?cjc=tszobdw

Sieć jest  miejscem gdzie na bieżąco zamieszczane są:

 • ciekawe materiały przydatne do pracy w zawodzie nauczyciela,
 • publikacje naukowo- metodyczne,
 • raporty z badań naukowych,
 • prace naukowe,
 • przepisy prawne,
 • informacje o organizowanych szkoleniach,
 • materiały szkoleniowe,
 • linki do ważnych i ciekawych wydarzeń, takich  jak min.: konferencji naukowych, webinarów, wywiadów z ludźmi ze świata nauki,
 • itp.

Naszą rolą jest publikowanie materiałów na nurtujące nauczycieli, specjalistów, rodziców problemy, pytania, dotyczące szczególnie pracy z dzieckiem/uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, pomoc w szukaniu rozwiązań, dzielenie się swoimi doświadczeniami, a także inspirowanie członków Sieci do aktywności- ,,obdarowywania  siebie wzajemnie, dzieląc się swoimi doświadczeniami i swoją wiedzą”.      

Zamieszone na Sieci publikacje często opatrzone są komentarzami, ułatwiającym korzystanie  z zaprezentowanych treści.

Platforma jest również miejscem gdzie można dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, zamieszczając własne opracowania czy scenariusze, wystarczy tylko zgłosić swój akces, na adres scwew@op.pl

Sieć współpracy i samokształcenia jest miejscem na spotkania dla  Wszystkich.  Każdy  może przeglądać zasoby platformy, wpisywać uwagi oraz sygnalizować swoje potrzeby. Sieć daje duże możliwości jeśli chodzi o zakres pomocy i wsparcia- warto spróbować!!!

Zachęcamy Wszystkich zainteresowanych bardzo gorąco do włączenia się do takiego modelu współpracy.

Maria Radko- ekspert ds. edukacji włączającej


W ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem funkcjonuje Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego oraz materiałów edukacyjnych, które mogą wspomagać pracę nauczyciela, rodzica z dzieckiem wymagającym zindywidualizowanego podejścia. Oznacza to, że w placówkach objętych wsparciem SCWEW (lista placówek poniżej), wykorzystywane są nowoczesne metody pracy z uczniem, które dają szansę na pokonywanie pojawiających się barier m.in. w przyswajaniu wiedzy.

Zobacz jak działamy – Edukacja Włączająca:
Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellonczyka w Łęcznej (kkjagiellonczyk.pl)
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej | Oficjalna strona internetowa ZSG w Łęcznej. (zsg-leczna.pl)
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach (zsrkijany.pl)
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie – Strona główna (zs2milejow.edu.pl)
Zespół Szkół Nr1 w Ludwinie: Szkoła Podstawowa w Ludwinie i Przedszkole Publiczne w Ludwinie (szkolnastrona.pl)
Przedszkole Samorządowe w Cycowie (zs-cycow.pl)


Konferencja – Edukacja włączająca w obszarze funkcjonowania społecznego uczniów – część I

Konferencja – Edukacja włączająca w obszarze funkcjonowania społecznego uczniów – część II


Szanowni Państwo,

dyrektorzy placówek edukacyjnych, nauczyciele, specjaliści, rodzice, uczniowie,

za nami jedenaście miesięcy funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą / SCWEW/ w Podgłębokiem.

W czwartym etapie realizacji projektu utworzyliśmy Sieć współpracy i samokształcenia  dla nauczycieli, dyrektorów, koordynatorów SCWEW w placówkach edukacyjnych, rodziców, uczniów oraz wszystkich  innych osób zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą.

Sieć- to miejsce gdzie, poza salą szkoleniową, będziemy się spotykać, dyskutować, wspierać w zaspokajaniu Waszych potrzeb związanych z wdrażaniem edukacji włączającej, budowaniem społeczeństwa włączającego. Krótko mówiąc – robić wszystko to, co zazwyczaj dzieje się w kuluarach szkoleń stacjonarnych.

Istotą pracy w sieci jest wzajemne wsparcie – bo jak sama nazwa mówi, jest to sieć współpracy.

Naszą rolą jest publikowanie materiałów na nurtujące Was problemy, pytania dotyczące pracy z dzieckiem/uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, pomoc w szukaniu rozwiązań, dzielenie się swoimi doświadczeniami, a także inspirowanie Was do aktywności-  ,,obdarowywania siebie wzajemnie”.                                        

Tutaj jest miejsce na spotkania dla  Wszystkich.  Każdy z Was może przeglądać zasoby platformy, wpisywać uwagi jak i sygnalizować swoje potrzeby. Zachęcamy Was do włączenia się do takiego modelu współpracy.

Ta sieć daje nam duże możliwości jeśli chodzi o zakres wsparcia.

Poniżej udostępniam link do Sieci współpracy i samokształcenia, na  platformie classroom:

https://classroom.google.com/c/NTM0MDQ3MTIzODYx?cjc=tszobdw

Wykorzystajmy proszę swoje własne doświadczenie, swoją własną mądrość i wzmacniajmy się wzajemnie udzielając sobie wsparcia i pomocy.

Maria Radko- Ekspert ds. edukacji włączającej


Działalność SCWEW realizowana jest w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Grantobiorcą jest Powiat Łęczyński. Wartość projektu wynosi 1 549 244,40 zł. Projekt realizowany jest w terminie od 01 lipca 2021 r. do 30.06.2023 r.

 1. ZAŁOŻENIA I ZADANIA SCWEW:

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą to jedno z systemowych rozwiązań w obszarze wdrażania edukacji włączającej i wysokiej jakości dla wszystkich uczniów.

Zasadniczym celem Centrum jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączająca (SCWEW).

Działania zaplanowane w pilotażu służą przygotowaniu przedszkola specjalnego/szkoły specjalnej/placówki specjalnej do nowej roli, polegającej na podejmowaniu działań na rzecz wdrażania edukacji włączającej, w tym do podejmowania działań informacyjnych i prowadzenia zajęć modelowych.

Określono następujące cele szczegółowe:

1) zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez pracowników przedszkola/szkół ogólnodostępnych na rzecz uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez zapewnienie im wsparcia kadry przedszkoli specjalnych/szkół specjalnych/placówek specjalnych, w szczególności poszerzenie wiedzy i kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej wsparcia w zakresie wdrażania edukacji włączającej
i pracy z grupą zróżnicowaną.

2) wsparcie techniczne przedszkoli i szkół poprzez uruchomienie wypożyczalni sprzętu i pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy z grupą zróżnicowaną.

3) działania mające na celu upowszechnianie idei edukacji włączającej.

Rolą SCWEW jest udzielenie wsparcia nauczycielom i specjalistom pracującym w przedszkolu
i szkołach ogólnodostępnych, również kadry zarządzającej, oraz podnoszenie ich kompetencji, a także udostępnienie specjalistycznego sprzętu (wypożyczalnia).

 1. ZAKRES USŁUG SCWEW:

SCWEW największe zasoby do wspierania przedszkola i szkół ma w zakresie trudności
w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym.

Działalność SCWEW realizowana jest w 8 etapach w następujących obszarach:

1) rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, m.in. poprzez:

– organizowanie doradztwa w zakresie metod i strategii w pracy z dziećmi/uczniami/słuchaczami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w klasie/grupie ogólnodostępnej;

–  pomoc w opracowywaniu i dostosowywaniu programów wychowania przedszkolnego oraz nauczania, z uwzględnieniem potrzeb zróżnicowanej grupy/klasy;

– prowadzenie instruktażu dla nauczycieli; o pomoc w opracowywaniu indywidualnych programów dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi;

– doradztwo w zakresie dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci/uczniów/słuchaczy, a także w zakresie metod oceniania ich postępów; o system konsultacji i superwizji koleżeńskich;

–  wsparcie indywidualne i grupowe dla nauczycieli.

2) wspieranie dyrektorów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, w szczególności w zakresie: o tworzenia odpowiednich warunków i organizacji pracy do prowadzenia edukacji włączającej; – monitorowania wdrażania edukacji włączającej; o prowadzenia działań interwencyjnych skierowanych do nauczycieli, rodziców, opiekunów i dzieci/uczniów/słuchaczy.

3) prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych (w tym lekcji pokazowych), których celem jest praktyczna demonstracja skutecznych technik i metod pracy z dzieckiem/uczniem/uczestnikiem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi
w grupie dzieci/uczniów/słuchaczy, ukierunkowywanie bezpośredniej pracy nauczyciela
 z dzieckiem/uczniem/słuchaczem, rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie prowadzenia zajęć, w tym zajęć specjalistycznych
z wykorzystaniem różnorodnych form pracy.

 4) rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie działań interwencyjnych skierowanych do dzieci/uczniów/słuchaczy i ich rodzin.

– współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie wsparcia udzielanego przedszkolu/szkole.

6) konsultacje dla rodziców i dzieci/uczniów/słuchaczy za pośrednictwem przedszkola/szkoły.

7) utworzenie wypożyczalni i wypożyczanie pomocy dydaktycznych oraz sprzętu specjalistycznego koniecznego do pracy z dziećmi/uczniami/słuchaczami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, a także przygotowanie kadry przedszkoli i szkół do efektywnego wykorzystania tych pomocy.

8) wspieranie nauczycieli i specjalistów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w przygotowaniu materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do bieżącej pracy z dzieckiem/uczniem/słuchaczem w klasie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

9) wspieranie rozwoju włączających społeczności lokalnych (w tym działania informacyjne, upowszechniające ideę edukacji włączającej, podnoszące świadomość władz lokalnych, pracowników innych placówek i lokalnej społeczności).

III. KADRA SCWEW:

Zespół SCWEW tworzą: lider, ekspert ds. informacji i ewaluacji, ekspert ds. edukacji włączającej, ekspert ds. technologii wspomagających, nauczyciel z kwalifikacjami w zakresie resocjalizacji, specjaliści, koordynatorzy ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW.

Kontakt do SCWEW: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Podgłębokie 1 a, 21-070 Cyców, tel. 82 567 70 74, e-mail: scwew@op.pl

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA SZANSĄ DLA WSZYSTKICH

Według UNESCO, edukacja włączająca jest postrzegana jako „proces rozwiązywania i reagowania na różnorodne potrzeby wszystkich osób uczących się, poprzez zwiększanie uczestnictwa w nauce, kulturze i społeczności oraz zmniejszenie wykluczenia z edukacji”. SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM WSPIERAJĄCEGO EDUKACJĘ WŁĄCZAJĄCĄ (SCWEW) mieszczącego się przy MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM w Podgłębokiem jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju, z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i możliwości. Zgodnie ze specyfiką Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego SCWEW specjalizuje się głównie  w niesieniu profesjonalnej pomocy młodzieży w obszarze trudności w zachowaniu  i funkcjonowaniu społecznym. Oferowane wsparcie jest ukierunkowane na wspieranie postępów osób uczących się zarówno w kontekście realizacji programu nauczania, samodzielności, integralnego rozwoju,   a także ich włączenia społecznego.

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) staje się ważnym ogniwem systemu edukacji. Wartością jest tu korzystanie z doświadczenia praktyków – nauczycieli i specjalistów placówki specjalnej, czyli Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz placówek ogólnodostępnych, zaangażowanych w projekt. Niezbędni są również eksperci zewnętrzni, których wiedza i doświadczenie, zdecydowanie stanowi wartość dodaną. Tak skomponowana kadra, pozwala szerzej oraz skuteczniej działać na rzecz inkluzji społecznej i edukacyjnej dzieci, młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Jednostki zaangażowane w działalność SCWEW to:

Przedszkole Samorządowe w Cycowie

Szkoła Podstawowa w Ludwinie

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Technikum w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,

Technikum w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej,

Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach,

Zespół SCWEW w MOW w Podgłębokiem

dr Malwina Socha – lider do 6.02.2022r.

mgr Zbigniew Drzewiecki –lider od 7.02.2022r. do 30.06.2022r.

mgr Małgorzata Partyka-Nowak – lider od 1.07.2022r.

mgr Maria Radko – ekspert do spraw edukacji włączającej

mgr Małgorzata Partyka-Nowak – ekspert do spraw technologii wspomagających do 30.06.2022r.

mgr Ewa Góra – Haraszcuk- ekspert do spraw technologii wspomagających od 1.07.2022r.

mgr Karol Grochowski – ekspert do spraw informacji i ewaluacji do 30.06.2022r.

mgr Urszula Jabłonska – ekspert do spraw informacji i ewaluacji od 1.07.2022r.

mgr Ireneusz Czmuda – nauczyciel w zakresie resocjalizacji do sierpnia 2022r.

mgr Agnieszka Hryciuk od października 2022r.

Specjaliści:

mgr Ewa Góra- Haraszczuk do 30.06.2022r.

mgr Agnieszka Hryciuk od października 2022r.

mgr Urszula Jabłońska do 30.06.2022r.

mgr Ewa Szkudlarek

dr Małgorzata Grabowska od 9.03.2022r.

mgr Patrycja Kotuła -Wójcik od 9.03.2022 od grudnia 2022r. Koordynator w Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

mgr Marta Ślusar do 31.12.2021r.

mgr Monika Stamirowska do 31.01.2022r

mgr Milena Brygała od września 2022r.

mgr Julia Nowak od sierpnia 2022 do grudnia 2022r.

Koordynatorzy w placówkach objętych wsparciem:

mgr Edyta Borowiec-Oziemczuk – Przedszkole Samorządowe w Cycowie

mgr Anna Chabroszewska – Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

mgr Joanna Jezior – Szkoła Podstawowa w Ludwinie

mgr Katarzyna Konopka-Gęba – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

mgr Agnieszka Kozyra – Technikum w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

mgr Marzena Szypulska – Technikum w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej

Eksperci zewnętrzni

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – mgr Anna Radziwiłko

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej – mgr Anna Bytys