powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Działalność SCWEW realizowana jest w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Grantobiorcą jest Powiat Łęczyński. Wartość projektu wynosi 1 549 244,40 zł. Projekt realizowany jest w terminie od 01 lipca 2021 r. do 30.06.2023 r.

  1. ZAŁOŻENIA I ZADANIA SCWEW:

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą to jedno z systemowych rozwiązań w obszarze wdrażania edukacji włączającej i wysokiej jakości dla wszystkich uczniów.

Zasadniczym celem Centrum jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączająca (SCWEW).

Działania zaplanowane w pilotażu służą przygotowaniu przedszkola specjalnego/szkoły specjalnej/placówki specjalnej do nowej roli, polegającej na podejmowaniu działań na rzecz wdrażania edukacji włączającej, w tym do podejmowania działań informacyjnych i prowadzenia zajęć modelowych.

Określono następujące cele szczegółowe:

1) zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez pracowników przedszkola/szkół ogólnodostępnych na rzecz uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez zapewnienie im wsparcia kadry przedszkoli specjalnych/szkół specjalnych/placówek specjalnych, w szczególności poszerzenie wiedzy i kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej wsparcia w zakresie wdrażania edukacji włączającej
i pracy z grupą zróżnicowaną.

2) wsparcie techniczne przedszkoli i szkół poprzez uruchomienie wypożyczalni sprzętu i pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy z grupą zróżnicowaną.

3) działania mające na celu upowszechnianie idei edukacji włączającej.

Rolą SCWEW jest udzielenie wsparcia nauczycielom i specjalistom pracującym w przedszkolu
i szkołach ogólnodostępnych, również kadry zarządzającej, oraz podnoszenie ich kompetencji, a także udostępnienie specjalistycznego sprzętu (wypożyczalnia).

  1. ZAKRES USŁUG SCWEW:

SCWEW największe zasoby do wspierania przedszkola i szkół ma w zakresie trudności
w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym.

Działalność SCWEW realizowana jest w 8 etapach w następujących obszarach:

1) rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, m.in. poprzez:

– organizowanie doradztwa w zakresie metod i strategii w pracy z dziećmi/uczniami/słuchaczami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w klasie/grupie ogólnodostępnej;

–  pomoc w opracowywaniu i dostosowywaniu programów wychowania przedszkolnego oraz nauczania, z uwzględnieniem potrzeb zróżnicowanej grupy/klasy;

– prowadzenie instruktażu dla nauczycieli; o pomoc w opracowywaniu indywidualnych programów dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi;

– doradztwo w zakresie dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci/uczniów/słuchaczy, a także w zakresie metod oceniania ich postępów; o system konsultacji i superwizji koleżeńskich;

–  wsparcie indywidualne i grupowe dla nauczycieli.

2) wspieranie dyrektorów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, w szczególności w zakresie: o tworzenia odpowiednich warunków i organizacji pracy do prowadzenia edukacji włączającej; – monitorowania wdrażania edukacji włączającej; o prowadzenia działań interwencyjnych skierowanych do nauczycieli, rodziców, opiekunów i dzieci/uczniów/słuchaczy.

3) prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych (w tym lekcji pokazowych), których celem jest praktyczna demonstracja skutecznych technik i metod pracy z dzieckiem/uczniem/uczestnikiem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi
w grupie dzieci/uczniów/słuchaczy, ukierunkowywanie bezpośredniej pracy nauczyciela
 z dzieckiem/uczniem/słuchaczem, rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie prowadzenia zajęć, w tym zajęć specjalistycznych
z wykorzystaniem różnorodnych form pracy.

 4) rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie działań interwencyjnych skierowanych do dzieci/uczniów/słuchaczy i ich rodzin.

– współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie wsparcia udzielanego przedszkolu/szkole.

6) konsultacje dla rodziców i dzieci/uczniów/słuchaczy za pośrednictwem przedszkola/szkoły.

7) utworzenie wypożyczalni i wypożyczanie pomocy dydaktycznych oraz sprzętu specjalistycznego koniecznego do pracy z dziećmi/uczniami/słuchaczami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, a także przygotowanie kadry przedszkoli i szkół do efektywnego wykorzystania tych pomocy.

8) wspieranie nauczycieli i specjalistów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w przygotowaniu materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do bieżącej pracy z dzieckiem/uczniem/słuchaczem w klasie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

9) wspieranie rozwoju włączających społeczności lokalnych (w tym działania informacyjne, upowszechniające ideę edukacji włączającej, podnoszące świadomość władz lokalnych, pracowników innych placówek i lokalnej społeczności).

III. KADRA SCWEW:

Zespół SCWEW tworzą: lider, ekspert ds. informacji i ewaluacji, ekspert ds. edukacji włączającej, ekspert ds. technologii wspomagających, nauczyciel z kwalifikacjami w zakresie resocjalizacji, specjaliści, koordynatorzy ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW.

Kontakt do SCWEW: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Podgłębokie 1 a, 21-070 Cyców, tel. 82 567 70 74, e-mail: scwew@op.pl.

Jednostki, które zostały objęte wsparciem przez SCWEW:
Technikum w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,
Technikum w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej,
Technikum w Zespole Szkół Górniczych w Kijanach,
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie,
Przedszkole Samorządowe w Cycowie,
Szkoła Podstawowa w Ludwinie.