powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Wnioski na turnusy rehabilitacyjne

Wnioski na turnusy rehabilitacyjne

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Łęcznej przypomina i zachęca wszystkie osoby z niepełnosprawnościami zamieszkujące powiat łęczyński, które posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany lub udzielą pełnomocnictwa w zwykłej formie pisemnej innej osobie, do składania wniosków na turnusy rehabilitacyjne oraz inne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz zawodowej drogą elektroniczną.

CZYTAJ…
XXXV Sesja Rady Powiatu

XXXV Sesja Rady Powiatu

Łęczna, dnia 23.12.2021 r.

AG.0002.35.2021

Informuję, iż XXXV Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 30 grudnia 2021 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Informacja o stanie epidemiologicznym w powiecie łęczyńskim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
  a) odczytanie projektu uchwały,
  b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
  c) dyskusja nad projektem uchwały,
  d) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022:
  a) odczytanie projektu uchwały,
  b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2022 rok,
  c) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej,
  d) odczytanie opinii komisji stałych i komisji budżetu,
  e) dyskusja nad projektem uchwały,
  f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały:
  a) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2022 rok,
  b) w sprawie zatwierdzenia planu komisji skarg, wniosków i petycji,
  c) w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021 – 2027”,
  d) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Jaszczowie,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2021 roku na Powiat Łęczyński,
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński,
  g) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński dodatków do wynagrodzeń,
  h) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  i) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
  j) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej,
  k) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego w 2022 roku do otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021- 2025 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej,
  l) w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok,
  m) w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok,
  n) w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok.
 9. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Przewodniczący Rady

Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji

XXXV Sesja Rady Powiatu

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO – ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2021 r.

podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 20 grudnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 28
WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

na terenie województwa lubelskiego

podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464 oraz z 2021 r. poz. 1561) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.

§ 2.1. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia 24 grudnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 r.

2. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 r. może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia — jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

§ 3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU) – (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556).

§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny wymierzonej na zasadzie i trybie określonym w prawie o wykroczeniach — na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457, 1005, 1595 i 2328) oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008, 2052, 2269 i 2328).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie od dnia 24 grudnia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w środkach masowego przekazu.

Wojewoda Lubelski
/ – /
Lech Sprawka