powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP – do 28 lutego 2023

Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP – do 28 lutego 2023

Premier Mateusz Morawiecki podpisał nowe zarządzenia dotyczące przedłużenia obowiązywania do 28 lutego 2023 r. do godz. 23:59 drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza jej granicami, a także trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na całym obszarze RP. 

CZYTAJ…
Konferencja „Od krzywdy do nadziei”

Konferencja „Od krzywdy do nadziei”

18 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej odbyła się Konferencja „Od krzywdy do nadziei”, poświęcona przeciwdziałaniu przemocy i krzywdzeniu dzieci oraz młodzieży, której organizatorami byli Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łęcznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

CZYTAJ…
XLIII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

XLIII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Informuję, iż XLIII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 24 listopada 2022 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.
 6. Podjęcie uchwały:
  a) w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”,
  b) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do realizacji programu ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowego z Funduszu Solidarnościowego,
  c) w sprawie kontynuacji przez Powiat Łęczyński projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łęczyńskiego,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2022 roku na Powiat Łęczyński.
 7. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji z XLIII Sesji Rady Powiatu

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

19 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Najmłodsi to osoby szczególnie narażone na przemoc i jej następstwa. Wynika to zarówno z ich bezbronności, jak i braku umiejętności radzenia sobie z niezwykle silnymi oraz negatywnymi emocjami. Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci to czas, który powinien zmusić nas do refleksji, czy najmłodsi są dostatecznie chronieni przed krzywdzeniem.

CZYTAJ…