powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
XXXIV Sesja Rady Powiatu

XXXIV Sesja Rady Powiatu

Łęczna, dnia 19.11.2021 r.

AG.0002.34.2021

Informuję, iż XXXIV Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 26 listopada 2021 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu.
5. Sprawdzanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
7. Podjęcie uchwały:

a) zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 roku,
c) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łęczyńskiego,
d) w sprawie wysokości diet przysługujących radnym,
e) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do realizacji programu ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środku Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2021 roku na Powiat Łęczyński,
g) w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego – Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaszczowie i nadania statutu,
h) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
i) w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Powiatu łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”,
j) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Łęczyńskiego i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w roku 2022.

8. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacji.
9. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji