powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej,  posiada środki finansowe na szkolenia i studia podyplomowe dla osób w wieku 45 lat i powyżej,  zarejestrowanych w pup ze statusem poszukującego pracy, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, zatrudnionych, bądź wykonujących inną pracę  lub działalność gospodarczą.

Z tych form wsparcia może skorzystać również osoba, która:
a) jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego
z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
b) jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który
jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
c) otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub
górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
d) uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym
programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
e) jest żołnierzem rezerwy,
f) pobiera rentę szkoleniową,
g) pobiera świadczenie szkoleniowe,
h) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na
podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik
lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę
zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
j) jest cudzoziemcem wymienionym w ustawie o promocji …-  pod warunkiem wcześniejszego zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy.

Urząd Pracy dokonuje wyboru instytucji szkoleniowej, zawiera stosowną umowę i kieruje osobę poszukującą na wskazane przez nią szkolenie. PUP finansuje koszt szkolenia do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia. Osobom poszukującym pracy, skierowanym na szkolenie nie przysługuje stypendium, natomiast osoba taka może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.


W przypadku studiów podyplomowych Urząd Pracy może sfinansować koszty studiów w wysokości 100%, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.


Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej w sprawie organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji,  zamieszczonym na stronie https://leczna.praca.gov.pl oraz kontaktu ze specjalistami ds. rozwoju zawodowego  – osobiście w siedzibie Urzędu lub telefonicznie – (81) 531 53 97.