powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W polskim porządku prawnym pojęcie ciszy nocnej nie zostało uregulowane, dlatego jest pojęciem umownym i może zależeć od wewnętrznych zarządzeń. W społecznym odczuciu przyjęło się, że przez ciszę nocną rozumie się godziny od 22 do 6 rano, jednak brak jest przepisu, który przewidywałby tego rodzaju ograniczenie. Większość z nas uznaje to za wiążące jednak tego typu przepis nie został dotychczas uregulowany w polskim prawie. Jedynie w Kodeksie postępowania karnego możemy znaleźć przepis mówiący, że przeszukanie zamieszkałych pomieszczeń można dokonać w porze nocnej tylko w wypadkach nie cierpiących zwłoki; za porę nocną uważa się czas od godziny 22 do godziny 6 – art. 221 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.). Należy jednak zwrócić uwagę, że pora nocna wskazana w/w przepisie nie jest jednak pojęciem tożsamym z ciszą nocną i dotyczy tylko czynności postępowania karnego. Uwzględniając powyższe należy wskazać, że choć polskie prawodawstwo nie statuuje pojęcia ciszy nocnej, to zawiera jednak szereg regulacji prawnych, które pozwalają odwołać się do tak zwanego zakłócania spoczynku nocnego. W tym miejscu należałoby przywołać chociażby art. 51 Kodeksu wykroczeń. Wskazuje on, że „Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Zakłócenie spoczynku nocnego jest szczególnym przypadkiem zakłócenia spokoju publicznego. Zakłócenie spoczynku nocnego może prowadzić do zakłócenia spokoju nie tylko jednej osoby lecz również większej grupy osób. Spoczynek nocny obejmuje czas od godziny 22 do 6 rano, w którym ludzie mogą odpoczywać bez żadnych zakłóceń ze strony innych osób. Nie oznacza to jednak że, aby doszło do zakłócenia spoczynku we wskazanym czasie osoba, której spoczynek zakłócono, miałaby się znajdować w stanie snu. Jest to czas spoczynku nocnego, ale to, jak odpoczywają poszczególne osoby lub grupy osób, jest sprawą ich indywidualnego wyboru. Obojętne więc będzie, czy w tym czasie osoba lub osoby znajdowały się w stanie snu lub odpoczywały w innej wybranej przez siebie formie, np. oddając się lekturze, słuchając muzyki lub słuchowiska. Zakłócenie spoczynku nocnego może objąć jedną osobę lub całą rodzinę.

Gdzie zgłosić zakłócanie spokoju? Reakcja na tego typu sprawy jest obowiązkiem policji lub straży miejskiej. Taką sprawę można zgłosić telefonicznie, dzwoniąc na komisariat lub również pisemnie – składając skargę. Ponadto można skorzystać z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej odnośnie sporządzenia projektu takiego zawiadomienia do wskazanych wyżej organów ścigania. Dodatkowo, jeśli zakłócanie spokoju dotyczy mieszkańca bloku lub osiedla, można zgłosić skargę bezpośrednio do władz spółdzielni mieszkaniowej lub do zarządcy nieruchomości. Wówczas, jeśli sprawa dotyczy osoby uciążliwie łamiącej zasady współżycia społeczności mieszkańców, mogą zostać wyciągnięte konsekwencje na podstawie art. 16 Ustawy o własności lokali. Umożliwia ona nawet eksmisję takiego lokatora.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie całej Polski!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:
– każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),
– osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie. Rejestracji można dokonać:
– telefonicznie pod numerem: (81) 531 52 81
e-mailowo: pomocprawna@powiatleczynski.pl
– on-line: za pośrednictwem strony www.zapisy-np.ms.gov.pl 

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.