powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
XLIV Sesja Rady Powiatu

XLIV Sesja Rady Powiatu

Informuję, iż XLIV Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 29 grudnia 2022 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
  a) odczytanie projektu uchwały,
  b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
  c) dyskusja nad projektem uchwały,
  d) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023:
  a) odczytanie projektu uchwały,
  b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2023 rok,
  c) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej,
  d) odczytanie opinii komisji stałych i komisji budżetu,
  e) dyskusja nad projektem uchwały,
  f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały:
  a) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2023 rok,
  b) w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji skarg, wniosków i petycji,
  c) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej,
  d) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok,
  f) sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
  g) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łęczyńskiego do „Łęczyńskiego Klastra Energii”
  h) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 – edycja 2023 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej,
  i) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Łęczyńskiego i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w roku 2023,
  j) w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok,
  k) w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok
  l) zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  m) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2022 roku na Powiat Łęczyński.
 8. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 9. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Link do transmisji Sesji Rady Powiatu

Zaproszenie do udziału w projekcie grantowym

Zaproszenie do udziału w projekcie grantowym

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli -placówka akredytowana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty zaprasza do udziału w kolejnej edycji projektu grantowego „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 2. edycja”
w ramach projektu „Lekcja:Enter” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół z województwa lubelskiego do udziału w projekcie edukacji cyfrowej, którego celem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

W projekcie mogą uczestniczyć nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, artystycznych, informatyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Szkolenia podzielone są na dwa poziomy: podstawowy i zaawansowany.

Podczas bezpłatnych szkoleń online, prowadzonych przez doświadczoną kadrę konsultantów oraz doradców metodycznych Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, uczestnicy:

 • nauczą się tworzyć e-zasoby na potrzeby zajęć,
 • poznają narzędzia i metody stosowane w pracy grupowej,
 • otrzymają dostęp do materiałów na platformie „Lekcja:Enter”,
 • pozyskają możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami,
 • otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Łęcznej

Powiat Łęczyński otrzymał dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Łęcznej”. Realizatorem zadania jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.

Całość zadania wyniesie 10 625 000,00 zł a wysokość otrzymanej dotacji to 7 726 360,00 zł.

Zadanie polega na przebudowie i rozbudowie istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej co ma na celu dostosowanie struktury SOR-u do obecnych potrzeb i wyzwań, przed którymi stoją współczesne jednostki ochrony zdrowia. Najważniejsze założenia projektu to wytycznie dwóch stref i dróg komunikacji. Jedna przeznaczona będzie dla osób z objawami chorób zakaźnych, a druga dla pozostałych pacjentów potrzebujących doraźnej i specjalistycznej pomocy medycznej. W oddziale ratunkowym powstanie także niezależne od szpitalnego zaplecze diagnostyczne, gdzie będzie można wykonać badania RTG, USG oraz tomografię komputerową.