powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
I Powiatowy Konkurs Świąteczny „Zaśpiewajmy Jezuskowi” rozstrzygnięty!

I Powiatowy Konkurs Świąteczny „Zaśpiewajmy Jezuskowi” rozstrzygnięty!

Komisja konkursowa przyznała 9 nagród w dwóch kategoriach.

Kategoria wiekowa do 10 roku życia:
– I miejsce – ex aequo: Klaudia Rutkowska, Antoni Kosakowski
– II miejsce – ex aequo: Mateusz Jabłoński, Helena i Franciszek Krakowiak
– III miejsce- ex aequo: Oliwia Macioszek, Filip Jung

Wyróżnienie:
– Oliwier Redzik
– Aleksandra Staropiętka
– Amelia Czuchaj
– Julia Stasicka
– Konrad Ciesielski
– Jakub i Hanna Staropiętka
– Filip Pietrzak
– Jagoda Jung
– Piotr i Krzysztof Kopania
– Klasa 2 SP w Głębokiem.

Kategoria wiekowa 11-18 lat:
– I miejsce- Weronika Kawalerska
– II miejsce – Patrycja Hola
– III miejsce – Milena Dyszewska

Wyróżenienie: Karolina Widzisz

Nagroda publiczności:
Kategoria wiekowa do 10 roku życia: Oliwier Redzik
Kategoria wiekowa 11-18 lat: Patrycja Hola

Gratulujemy! Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni ilością zgłoszeń. Wszystkie wykonania były niepowtarzalne i wyjątkowe. Cieszymy się, że pomimo pandemii, mogliśmy wspólnie kolędować Nowonarodzonemu.

W sprawie odbioru nagród, skontaktujemy się za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie. Oprócz osób nagrodzonych, każdy uczestnik konkursu otrzyma upominek.

Kolejne miejsca pracy w powiecie łęczyńskim

Kolejne miejsca pracy w powiecie łęczyńskim

Powiat Łęczyński po raz kolejny otrzymał środki na realizację usługi asystenta w Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego na 2022 r. w kwocie 501,219 mln zł.

Powiat Łęczyński otrzymał 1 942 335,00 zł.

Gminy z terenu powiatu łęczyńskiego nie wzięły udziału w świadczeniu usługi asystenta w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

W związku z ogromnym zainteresowaniem w poprzednich edycjach programu, zwiększyliśmy liczbę osób niepełnosprawnych do 70 osób oraz liczbę asystentów do 35 osób.

 • Planowana liczba dzieci w wieku do 16 r.ż. wynosi 10 osób.
 • Planowana liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi 45, w tym 20 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.
 • Planowana liczba osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wynosi 15.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).
Wnioski na turnusy rehabilitacyjne

Wnioski na turnusy rehabilitacyjne

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Łęcznej przypomina i zachęca wszystkie osoby z niepełnosprawnościami zamieszkujące powiat łęczyński, które posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany lub udzielą pełnomocnictwa w zwykłej formie pisemnej innej osobie, do składania wniosków na turnusy rehabilitacyjne oraz inne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz zawodowej drogą elektroniczną.

CZYTAJ…
XXXV Sesja Rady Powiatu

XXXV Sesja Rady Powiatu

Łęczna, dnia 23.12.2021 r.

AG.0002.35.2021

Informuję, iż XXXV Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 30 grudnia 2021 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Informacja o stanie epidemiologicznym w powiecie łęczyńskim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
  a) odczytanie projektu uchwały,
  b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
  c) dyskusja nad projektem uchwały,
  d) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022:
  a) odczytanie projektu uchwały,
  b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2022 rok,
  c) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej,
  d) odczytanie opinii komisji stałych i komisji budżetu,
  e) dyskusja nad projektem uchwały,
  f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały:
  a) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2022 rok,
  b) w sprawie zatwierdzenia planu komisji skarg, wniosków i petycji,
  c) w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021 – 2027”,
  d) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Jaszczowie,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2021 roku na Powiat Łęczyński,
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński,
  g) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński dodatków do wynagrodzeń,
  h) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  i) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
  j) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej,
  k) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego w 2022 roku do otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021- 2025 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej,
  l) w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok,
  m) w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok,
  n) w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok.
 9. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Przewodniczący Rady

Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji