powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Uprzejmie przypominamy, że w związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 593 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, uległy zmianie przepisy dotyczące fundacji i stowarzyszeń. Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy,  instytucjami obowiązanymi są:

  1. fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana, jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane 2 ust. 1 pkt 21 ustawy;
  2. stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro,  bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana, jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane – 2 ust. 1 pkt 22 ustawy;
  3. podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
    o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888 z późn.zm.).

W związku z powyższym w ramach sprawowanego nadzoru i kontroli nad fundacjami i stowarzyszeniami Powiatu Łęczyńskiego zwracamy się z prośbą o przesłanie informacji przez podmioty, których ww. ustawa dotyczy, a które do tej pory nie złożyły stosownego oświadczenia. Wypełnione oświadczenie, stanowiące załącznik, podpisany przez osoby umocowane do działania w sprawach majątkowych, zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji prosimy złożyć do dnia 29.12.2022 r. za pośrednictwem Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna,
lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna.

Brak informacji zwrotnej potraktowany zostanie, jako brak organizacji, które dokonują czynności, o których mowa w ww. ustawie.  

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana, jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Podstawa prawnaustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 593 ze zm.)

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W załączniku do pobrania wzór oświadczenia.